Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Teleolojik Aklın Eleştrisi…

delete

On sekizinci yüzyıl İngiliz Teologu William Paley'in, dönemini çok etkilemiş ve günümüzde de sıklıkla başvurulan bir tezi mevcut: " Doğada yürürken bir saat bulursanız bu saatin kendi kendine oluştuğunu düşünmezsiniz. Tasarımcısının olduğunu bilirsiniz. Çünkü işleyişinde bir düzen vardır. Doğal işleyişte de bir düzen olduğuna göre evrenin de bir tasarımcısı olması gerekir. "

Tezin kendisi bu. Tartışmaya geçmeden önce biyoloji sahasından kısa bir not düşmek istiyorum. Herkese hararetle tavsiye edebileceğim "Kör Saatçi" adlı seçkin yapıtında Richard Dawkins; Doğadaki biyolojik işleyişin, bir sonraki adımını görmekten aciz bir yapbozcunun çalışma tarzından farksız olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle türlerin adaptasyonuna hizmet eden doğal seçilimin her zaman başarılı sonuçlar vermeyerek bedensel yapıları pek de akıllıca olmayan bir sürü ucube ya da "teknik donanımı yetersiz" canlının ortaya çıkamasına neden olduğunu ve bu tür canlıları hâlâ suda, karada ve havada hayatlarını sürdürdüklerini kanıtlarıyla açıklamaktadır. Stephen Jay Gould Üstad'ın, "Darwin ve Sonrası" adlı çalışması ile birlikte okunmasında fayda var. Gerçekten heyecan verici!

Ama benim itirazım felsefî açıdan olacak. Yine de biyolojik kanıtlar, aslolandır.

Tezime geçiyorum: Diyelim ki yolda bir saat bulduk. Ve saatin üzerinde yalnız markası değil onu üreten Saatçinin de adı bulunsun. Hatta saat, her şeyiyle bir saat ustasının el yapımı olsun ve dünyada bir eşine dahî rastlanmasın. Bu durumda saatin yaratıcısı ya da tasarımcısı için "Saatçidir!" diyebiliriz miyiz? Pratik ilişkiler bazında evet! Çünkü saat, ilk kez saatçinin tezgâhında ve sonrasında vitrininde alıcına sunulmuştur. Başka hiç kimsenin de bu saat modelinden ve özelliklerinden haberi yoktur. Peki günlük yaklaşımların dışına çıkarak teori alanında ya da felsefe kulvarlarında olayı düşündüğümüzde aynı sonuca ulaşmamız mümkün müdür? Yani saat gerçekten o saatçi tarafından mı tasarlanmıştır. Basit bir yanıtı var aslında: Tasarım gerçekte, geçmişten geleceğe uzanan kollektif ve birikimli emeğin ürünüdür.

Açıklayalım: Saatçinin saati tasarlayabilmesi için önce saatçiliği öğrenmesi gerekecektir. Dolayısıyla mutlak surette, "Bir Bilene", "Öğreten Adama" yani bir ustaya ihtiyacı vardır. Çıraklık eğitimi almadan ustalaşan bir saatçi elbette düşünülemez! Çünkü saatçi, saat tasarımı ve üretimi ile ilgili teknik ve entellektüel donanımını ancak ustasından edinebilir! Peki saati yapabilmesi için yalnız ustasının bilgi ve tecrübesinin arka planına mı ihtiyacı vardır? Hayır! Saati oluşturan parçaların üretilmesinde kullanılan başka teknik ve bilgilere sahip ustaların geçmişten gelen birikimleri de yapım sürecinde devreye girecektir.

Birdenbire tasarlayanların ya da tasarıya katkı sunanların sayısında artış oldu değil mi? Peki kendi ustası ve diğer iş alanlarında yetişmiş ustalar tek başlarına mı öğrendiler saat ve saat parçaları yapımını? Yanıtımız yine hayır! Onların da ustaları vardı. Elbette "Birikimli Teknolojik Değişim Modeli" ile edinilen her yeni bilgi ve tecrübe, eskilerinin üzerine eklenmekte, eski bilgilerin içerdiği teknik hata ve yetersizlikler giderilerek, ustalık biriktirilerek geleceğe aktarılmaktadır. Tıpkı türlerin değişiminin, sevmediğim ifade ile Evrim'in, türlerin adaptasyonunu birdenbire değil, o anda çevresel koşullara gore gerekli adımları atmak suretiyle ve bir adım sonrası ne olacağını hakkında fikir yürütmeyerek gerçekleştirmesi gibi. Bu anlamda İnsanın bugünkü formunun idealleştirilmesi ve geçmişte yaşamış insan türlerinin her halükarda bu son ve ideal olduğu düşünülen forma yani Homo Sapien'e evrileceği şeklinde bir sonucun çıkarılması doğanın gerçeği ile taban tabana zıttır. Türlerde değişimin zorunlu olduğu anlarda ortaya çıkan genetik farklılaşma ve mutasyonlar elbette sonraki kuşakları da etkiliyor. Ama sözkonusu genetik değişim, ideal bir tip tarifi yaparak kuşaklar sonrası gerçekleşecek evrime bu amaç için müdahale etmiyor. Aslında edemiyor. Çünkü böyle tasarım yapan bir aklı yok evrimin. O an oluşan koşullara göre bir tip tarifi yapılıp tür hayatta kalamaya çalışıyor. Hepsi bu... Ve bunun içindir ki çevresel koşullara adaptasyonumuzda, görme organı olarak gözlerimiz biçimleniyor. Ama başka şartlar altında yine bir memeli olan yarasalar gibi kulaklarımızı "görme organı" olarak kullanabilirdik. Yine balinalar gibi karaya çıktıktan sonra yeniden denizlere hem de akciğerlerimizle dönebilirdik. Yine konuşamayabilir yalnıca haykırabilirdik. Ama şartlar bizi "şehirler kurmaya küçücük evlere tıkılmaya, işsizlik sıkıntısı içinde varlık içinde yokluk yaşamaya" itti. Ama İnsan olarak bu sosyal evrim çizgisine de müdahale etmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Toparlarsak, bir organın varlığı ya da yokluğunun ya da değişik varyasyonlarının mevcudiyetinin hiç bir önemi yok gerçekte. Önemli olan türlerin doğaya uyumu ve hayatlarının sürdürebilme yetenek ve kapasiteleridir. Gerisi detaydır.

Biyoloji alanından tartışma konumuza geçiş yaparsak Harun Reşit döneminde Arap bir saat ustasının, bin yıl sonra tasarlanacak saatlerin biçimini değil kurgulaması hâyâl bile etmesi mümkün değildir. Ama bin yıl sonra üretilecek saatin tasarım ve tekniğinde mutlaka o arap ustanın emeği, etkisi yer alacaktır. Her usta duvara bir tuğla koyar ve duvar yükselir. Bu çerçevede filmin sonunu bildiğimiz için kahramanların da filmin başından itibaren sonu belli senaryoya uygun hareket ettiğini düşünüyor olabiliriz. Bu düşünce tarzı da insanî zaafiyetlerimizden kaynaklanır aslında ama gerçek kesinlikle böyle değildir. Yinelersek bir saat ustası iki kuşak sonrasının saat teknolojisini üretmekten aciz olabilir ama yaptığı küçük bir katkı ile yüzyıl sonrasının teknolojisi için zemin hazırlamış olur. O halde neden yüzyıl sonra yaşayacak saat ustası, "Bu saati, ben yarattım" bencilliğine ve haddini bilmezliğe kapılıyor. Herhalde kapılmıyordur. Ama Teolog Paley öyle düşünüyor. Mistik yapısı aslında algı ve akıl kırılmasına yol açıyor. Ama yine de zekice olduğunu kabul edelim. Güzellik de burada zaten.

Devam ediyorum: Peki bu saatçinin hiç mi katkısı yok. Elbette var. O da bir canlı ve yaşadığı ana ve uzayına tüm diğer canlı ve cansızlar gibi müdahale ediyor. Kendisi de katkısını sunuyor. Ama bu katkı kesinlikle tanrısal anlamda mutlak ve tekil bütünlüğü olan bir yaratma tanımı içinde anlaşılabilecek bir katkı değil. Neden Yirminci Yüzyıldaki saat modelleri ve teknolojisi Onsekizinci yüzyıl İsviçre'sindeki saat ustaları tarafından üretilemiyor. Çünkü tarih ve insanlık, "Birikimli model" üzerine kendisini inşa ediyor. Kısaca ihtiyaca bağlı olarak her şey birikiyor. Farklılaşıyor. Ama bu plan dahilinde işlemiyor. Saat bugün bildiğimiz gibi tasarlandıysa bunun nedeni, koşulların zorlamasının ihtiyacın karşılanma kapasitesi ile birleşmesiyle ortaya çıkan sentezin bu tasarımı dayatması nedeniyledir. Yani başka şekillerde saatlerin çıkması hatta saatin hiç üretilmemesi de mümkün olabilirdi. Gerçek şu ki her türlü olasılık olasıdır.

Ama burada özellikle vurgulanan; Saatçinin tekil bir tasarımcı olduğu fikrinin tamamen bir yanılsama olduğudur. Bunun tarafların kötü niyetiyle bir ilgisi de yoktur. İnsan beyni buna benzer algı kırılmalarını bir gerçeklikmiş gibi görüp gösterebilmektedir. Bu kronik yanılsamanın genotipimizde kodlu olduğunu düşünüyorum. İnsan evriminin gerçekleşme hızı, beyin ve sinir sistemi yapımızdaki, çevre-organizma uyumunu düzenleyen merkezlerin gerekli adaptasyonu gerçekleştirmeden evrilmesine neden olmuş olabilir ve bu nedenle insan, kendini doğadan kopmuş, hayvanlardan farklı ve doğanın içinden çıkan bir varlık gibi değil de dışarıdan doğaya indirilen bir seçilmişler topluluğu olarak görmektedir. Ama bu algı'nın gerçeklikle eşleşmesini sağlayacak gözlem yeteneğimizin yine genotipimizde yazılı olduğunu bu nedenle algı kırılmalarına müdahale edilebileceğini ve mistik inanışların zamanla ortadan kalkmasının mümkün olduğunu öngörüyorum. Bu son iki cümledeki saptamaları kanıtlayacak durumda değilim. O yüzden fikir jimnastiği olarak düşünebilirsiniz.

Yinelersem, eğer saati kim tasarladı diye sorulacak olursa. saatin son vidasını sıkan saatçiden başlamak üzere geriye doğru gitmek ve tüm saatçileri işin içine katmak gerekecektir. Elbette saati son üreten kişi satacaktır. Ama biz burada gerçeğin peşinde koşuyoruz paranın değil. Gerçek de "gerçekten kollektif bir şey". İnsanları atomize edip toplumsallığından çıkardığınızda, insanlar, en yaratıcı insanın -çünkü çağımızın en zengini-,Bill Gates olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Hâlbuki bu adamın yanında onbinlerce kişi çalışıp tasarlıyor ama onların esamesi okunmuyor.

Devam ediyorum: Saati tasarlayan yalnızca saatçiler mi?. Hayır, hiç tahta zemberekli saat gördünüz mü? O halde metalurji yani maden işlemeciliğini ve bu alanda katkı sunmuş usta, çırak ve mühendisleri de devreye sokmamız gerekmez mi? Ayrıca cam ustalarını, ayrıca saatin yağlanmasına yarayacak malzeme üretenleri vesaire vesaire...

Tasarımcı ve yapıcı sayısındaki muazzam artışa dikkat çekiyorum. Kısaca tek tanrılı anlayıştan çok tanrılı aslında tanrısız anlayışa dönmüş oluyoruz. Çünkü herkes tanrı olursa tanrı kavramı, ontolojik yapısı gereği anlamsızlaşacaktır.

Ve son olarak, saat kavramını saatçi tasarlamışsa bile bu kavramı ortaya koyan nedir? Elbette toplumsal ihtiyaçlardır. Peki bu ihtiyacı duyan kimdir? Toplum ve toplumu oluşturan bireylerdir. Bir tasarımcı yoktan ve hiç bir ihtiyaca yanıt vermeden üretiyorsa tanrısal niteliklere haizdir. Ancak herkesin karşılanmasını istediği bir ihtiyaç ile ilgili çözüm üreten bir tasarımcı gerçekte bu tasarımın kabaca nasıl olması gerektiğine ilişkin ön bilgiyi, çünkü hangi ihtiyacın karşılanması gerektiği konusunda fikir üreten bir yapı mevcut, toplumun kendisinden almaktadır. Son analizde tasarımın gerçek mucidi bizzat toplumun kendisidir.

Bir anda ortaya neredeyse sayısız Tanrı çıktı ve nihayetinde ihtiyaç olgusunun kendisi de Platondan günümüze uzanan "Kavramların insandan bağımsız olarak evrenin bir yerinden dünyaya inmesine ilişkin ide yaklaşımını" fazlasıyla tartışmalı hale getirdi. Bilmemiz gereken ihtiyaçlarımızın mutlak olmadığıdır. Saati tasarlamanın mutlaka bir zorunluluk olmadığını, insanların, kapitalizm gibi sürekli üretip tüketmek üzerine ömürlerini mahvettikleri bir sistemde değil de farklı kaygıların egemen olduğu bir tarzı hayatta yaşadıkları takdirde zaman kavramına başka bir açıdan bakacaklarını ve belki yalnız güneşin ve ayın hareketlerinin, zamanı ölçmekte onlar için yeterli olacağını anlayabileceğimizi umuyorum. Böyle bir toplumsal kurguda, insanlar, hayatlarını bir yarış atı gibi oradan oraya koşturarak tüketmeyecekleri için herkesin elinde bir kol saati yer almayacak, böylece İsviçrelilerin cepleri dolmayacaktı. Buna karşılık, yeme, içme, barınma gibi gereksinmelerin izafî olmadığı, aksine ihtiyaçların mutlaklığı ileri sürülebilir. Yanıtı Dawkins'in tanımlamasıyla verecek olursak; eğer doğa, yani "Kör Saatçi", başka koşulları dayatmış olsa idi, insanlar, başka kanallarla enerji transferi yapabilir ve şu anda yeme kültürümüzü oluşturan alışkanlıklarımızın tekini bile yaşamamış olabilirdik. İnsan bir canlı olarak enerji transferi yapmak zorundadır. Ama bunun yöntem ve içeriği konusunda mükemmeliyetçi bir mutlaklık mevcut değildir. İhtiyacın o anki giderilme pozisyonunun yetkinliği önemlidir. Hayat, geleceğe ilişkin projeksiyon yapmamaktadır. Durum bu açıdan kesinlikle tanrısal mükemmellik içermemektedir. Sözün özü eğer yolda bir saat buluyor ve tanrıya inanıyor iseniz lütfen huzurunuz için saati olduğu yere bırakın ve yürümeye devam edin. Mutlak gerçeklik olarak kabullendiğimiz önermelerin aklımızın muzip bir oyunu, bir algı yanılması olabileceğini her zaman bir yerlere not edin. Biliyorum ki hayat üzerinde kafa yormaya değmeyecek kadar kısa. Ama yine de yoruyoruz işte. Merak etmek, düşünmek, öğrenmek ve anlamak ne güzel şey!


Doğada ki saat

xenix -- 11.12.2010 - 11:10

Geçenlerde kim bahsetmişti doğada saat bulursak diye.

xenix


bi de akvaryumdaki iki

Gamaro -- 11.12.2010 - 15:18

bi de akvaryumdaki iki balığın öyküsü vardı xenix, biri ateist diğeri hristiyan, biliyosundur diye tahmin ediyorum:)


Bilmiyorum

xenix -- 12.12.2010 - 22:23

Ama bak merak ettim şimdi.

xenix


Fıkranın orjinali aslında

gamaro -- 12.12.2010 - 22:53

Fıkranın orjinali aslında bi hayli kısa xenix, yaşadıkları akvaryumda birbiriyle tartışıp duran biri ateist diğeri tanrıya inanan iki balığın öyküsü. Vardır yoktur diye tartışıp duruyolar işte ve suyun ısısından tut da devir daimi sağlayan pır pır vantilatöre ve hergün tepelerinden inen balık yemine kadar tüm bunların nasıl olup da şaşmaz bir düzen içinde tekrar edip durduğunu filan sorguluyorlar kendilerince:) Gerçi ben daha sonra biraz çeşitlendirdim karakterleri, ikinci balığı hristiyan yaptım mesela, sonra bi gün üçüncü bi balık daha geldi akvaryuma ama onu da müslüman olarak kurguladım, sonra dördüncü ve budist bi tane daha vesaire.. Neyse şimdi çok uzatmayayım, anlatırım bi ara:)

Ama forum metni özelinde birşeyler söylemek gerekirse;

Aslında yeterli zaman ve konsantrasyon imkanı olsa, bu ve benzeri tüm teolojik söylemer için (saatçi, sepetçi, ressam, fırça, resim, boya, muz, taş, imkansız istatistikler vs.) mevcut bilgi birikimimizden damıtabileceğimiz detaylı ve iç ilişkileri denetlenebilir akılcı karşı söylemler üretmek ve bunları paylaşıma sunmak lazım.

Ben kendi adıma bunu başarabildiğimi söyleyemem çünkü bu iş başlıbaşına bir mesai, konsantrasyon ve zaman kullanımını gerektiriyor. Ama golem bunu yapıyor, hem de çok iyi yapıyor. Sadece bunun için bile özel bir teşekkür etme ihtiyacındayım kendisine. Aslında o kadar güzel yazmış ki, yani tanrı olsaydı eğer bence o bile teşekkür ederdi kendisine:)


Golem

xenix -- 12.12.2010 - 23:02

Golem'i arasıra online görüyorum msn de, davet ediyorum. Şu sıralar başka bir kaç yere takılıyormuş ama yakında gelebilir. Arasıra uğrayıp gidiyor işte nadir olarak.

Şu imkansız olasılıklar üzerine bende bir şeyler yazacağım. Saron ve açparantez ilham kaynağı oldular. Mesela aldığımız her nefeste ki atomların bir arada bulunma olasılığı nedir? :))

xenix


benim bildiğim kadarıyla

gamaro -- 12.12.2010 - 23:10

benim bildiğim kadarıyla yok denecek kadar az, hatta imkansız, çünkü istatistiki olarak incelediğimizde bir metre küpe bir atom düşmesi gerekiyor sanırım ve bu gerçekten çok az:)

Ama ben anladım, şu su mu kayayı oymak için aktı kayanın üzerinden, yoksa kaya mı oyulmak için yattı suyun altına hikayesinin bir benzeri yani:)


Ya hani

xenix -- 12.12.2010 - 23:13

Ya hani 600 aminoasiti bir araya getiremiyorlar ya bir türlü... Aldığın her nefesteki atomlar nası aynı nefeste bir araya geliyor evrende o kadar atom varken... Bak sen şu USC nin hikmetine di mi ama..

xenix


Golem in felsefi itirazı

farabi -- 13.12.2010 - 11:04

Golem in felsefi itirazı saatin birdenbire oluşmadığını kanıtlasada,yinede bulduğumuz saatin doğada oluşmayacağı iddiasını geçersiz kılmıyor.Çünkü bir saat doğada gerçekten oluşamaz.Buradaki problem birazda,doğadaki herhangi bir yapıyla insan üretimi teknolojik yapı arasındaki ayrımın nasıl yapıldığıdır gibi geldi bana.

Başlangıçta bu teologun ,saatin,doğadaki bir yapıyla aynı olduğu kabulü yanılsamanın başlangıcı.Buda tabi bizi bu ayrıma ,ve yeniden biyolojik kanıtlara götürüyor.Peki bunlara girmeden,doğal yapıyla saat arasındaki ayrımı nasıl yapabiliriz?

Saati oluşturan tüm parçaların,aynısının değil benzerinin bile doğada bulunmaması bizi,bu yapının doğadan olmadığına sonucuna götürür.Canlı bir yapıyı oluşturan parçalar ise doğada heryerde vardır.Hücre örneğin veya dna,daha bir çok parçamız doğada orada burada saçılmış olarak bulunur.Bundan sonrası evrimin konusu zaten.


Bu yazı daha önce başka

Dehri -- 20.11.2011 - 10:06

Bu yazı daha önce başka birisi tarafından foruma gönderilmiştir ama aslen bana aittir.


Teolojik Aklın Eleştirisi

Kambur Kerim -- 20.11.2011 - 10:07

Sayın Dehri, güzel yazı, oldukça güzel. Şu anda zihnim berrak değil, oldukça şaraplıyım, pazar günü de öğlenden akşama kadar, 5-6 turluk hızlı bir satranç turnuvasına katılacağım hiç vaktim olmaz. Pazartesi günü içinse ne olacağı belli olmaz, o kadar uzun vadeli düşünmüyorum. Dediğiniz gibi hayat kısa '' Carpe Diem.''

Ben sizin, daha doğrusu fiozofun ilk paragrafta belirttiği gibi, doğal işleyişte bir düzen olduğunu kabül etmiyorum. Düzensizlik var, ama bu düzensizliğin bir tarzı, sanki ölçülü bir düzensizlik var.

Entropik bir durum. Bunu kimyasal olarak açıklamak, formüller ve örnek problemlerle Termodinamik biliminde daha kolay. Oysa aynı olayı felsefi olarak yorumlamak ve diğer insanlara açıklamak oldukça zor. Özellikle din konularında, insanlar sınırlı yaratık moduna geçiyorsa yapacak çok az şey kalıyor.

Zaten bu iş kolay olsa, evrenin sözde tasarımcısının hiçde mükkemmel olmayan canlılar yaratması ve bu canlıların yol açtığı, vicdana sığmayan işkence ve eziyetlere sessiz kalmaması gerektiği, çok büyük oranda insanlar tarafından anlaşılır.

Ülkemizde insanların % 82'si cehenneme inanıyor. En az bu oran kadarı da, dinazorlarla aynı çağda yaşadığımıza inanıyor.

Bir de öyle sefil bir eğitim sisteminden geliyoruz ki, maalesef çevremiz sınırlı yaratıklar tarafından işgal ediliyor. Şimdi 18 yaşındaki bir insana, daha evvel de bir alt yapısı yoksa matematik öğretemezsiniz, mümkünü yok. Ben tesadüfen ortaokulda Nazım Hikmet'in Kuvay-ı Milliye destanını okudum, Nurettin Eşfak'ı, Kambur Kerim'i yani bu hayal kahramanlarını öğrenince, Kurtuluş Savaşını zihnimde canlandırdım ve öğrendim. Sosyal konularda da en iyi eğitim yöntemi bu bence, tarihi dramatize etmek ve edebi bir hale getirmek lazım.

'' Din Halkın Afyonudur'' (Marx). Bu tümceyi de duyduğum zaman 17 yaşındaydım. Ne acıklı bir durum aslında, çocuk mühendis olacak ama felsefeden haberi yok. Ve Marx'ı okuyana kadar da namaz kılan, oruç tutan bir tiptim...

Neyse çenem düştü, konuyu dağıttım.

Sağlıcakla kalın.


Bu yazıyı çok önce

Dehri -- 20.11.2011 - 12:54

Bu yazıyı çok önce ateistforumda yazmıştım ben daha sonra golem bu ve bazı yazılarımı buraya taşımış.

Ben bu başlığın daha önce açıldığını bilmediğimden tekrar açmıştım, bu açıdan başlığı birleştirmen iyi olmuş sonsuz ama keşke benim açtığım başlık altında birleştirseydin:) ama neyse o kadar da önemli değil.

Yazı hakkındaki övücü sözleriniz içinde teşekkür ederim kambur kerim. "Tasarımcı" kavramını aslında tanrı açısından ele alırsak ciddi mantıksal sorunlar çıkıyor. Tanrı'nın tasarımcı olduğu iddiasını çoğu arkadaş üzerinde pek düşünmeden kullanıyor. Benim genel eleştirim bu yöndeydi haliyle. Epeydir bu tarz yazılar yazmaya konstantre olacak pek vakit bulamıyorum.Sadece evrim değil genel olarak akıllı tasarımcılık ve evrendeki "ince ayar" ile ilgili eleştirel yeni bir yazı hazırlamak niyetindeyim. Bir kaç haftaya kadar bitiririm sanırım.


kolay gelsin

zensen -- 21.11.2011 - 06:34

kolay gelsin dehri...

birkaç haftaya kadar bitirip te burada paylaşmayı düşündüğüm bazı yazılar var benimde.sadeleştirmek lazım çok fazla...belge desek daha iyi :))

konuya gelelim;

tanrı "tasarımcı"olamaz."tasarım"acziyet ifade ediyor...tanrı'nın yaratmak için önce "tasarlamak"durumunda olması en başta alimi-kadiri mutlak sıfatlarıyla çelişkili...

kaldı ki sadece islam tanrısı değil,varlık alemini yaratan bir tanrının önceden tasarım yapmış olması pek anlaşılır gelmiyor.
Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -