Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

İNANMAYANLARA KURANDAKİ HAKARETLER

delete

Kuran'da (inanmayanlara İslama ve Allah'a inanmayanlara) sırf bu nitelikleri yüzünden çeşitli hakaretler edilmektedir. Bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler. Bu garip çelişki nedeniyle Kuran'a ve içerdiği küfür ve hakaretlere şöyle bir göz atalım. Bakalım Kuran'da hangi kelimelerle hakaret ediliyor:

HAYVAN

BAKARA (171) : İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

A'RÂF (179) : Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

FURKÂN (44) : Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

MUHAMMED (12) : Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

MÜDDESSİR (51) : Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

MÂİDE (60) : De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”

MERYEM (86) : Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!

YALANCI

EN'ÂM (28): Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

TEVBE (107) : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.

NAHL (39) : (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

NAHL (105) : Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.

MÜ'MİNÛN (90) : Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

ŞU'ARÂ (222) : Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (223) Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.

ZÂRİYÂT (11) : Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

MÜCÂDELE (18) : Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

AZGIN

BAKARA (15) : Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

A'RÂF (186) : Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar.

YÛNUS (11) : Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

MÜLK (21) : Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

KALEM (31) : Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

MUTAFFİFÎN (12) : Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

ve daha yüzlerce...

SAPIK

FÂTİHA (7) : Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

BAKARA (16) : İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. (175) İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) (256) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

ÂL-İ İMRÂN (90) : Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. (164) Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

NİSÂ (116) : Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (136) Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

A'RÂF (146) : Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.

İBRÂHİM (3) : Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

NAHL (36) : Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

HAC (12) : O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.

NEML (81) : Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

ŞU'ARÂ (97) : “Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”

SEBE' (8) : “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

ZÜMER (22) : Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

FUSSİLET (52) : De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?”

ŞÛRÂ (18) : Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

ZUHRUF (40) : Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

AHKÂF (32) : Kim Allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

KÂF (27) : Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”

ODUN

ENBİYÂ (98) : Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

CİN (15) : “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

AKILSIZ

BAKARA (13) : Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

MÂİDE (58) : Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

KAFİR

Bu aşağılama sözünü tek tek aramaya gerek yok sanırım, Kuran’ın her yeri inanmayanlar kastedilerek sarfedilmiş bu sözle doludur. Kafir, kelime anlamıyla “küfür eden” demektir. Kullanım anlamı, “Allah’a inanmayan, reddeden”dir. Çünkü Allah’a inanmamak, ona küfür etmektir. Bu da Kuran’ın yaratıcısının mantığı ve yaklaşımıdır.

BAŞKA İNANÇLARA SAYGI

EN'ÂM (74) : Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

HAC (30) : Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

MÂİDE (41) : Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler...

MÂİDE (51) : Ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

MÂİDE (64) : Bir de yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar!..

MÂİDE (82) : (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün...

TEVBE (30) : yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

AHKÂF (5) : Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

TEHDİTLER

Allah, kendine inanmayanlara vereceği cezaları sıralarken, en insafsız insanın bile düşünmekten çekineceği sapıklık ve vahşette işkenceler anlatmaktadır. Bunları tek tek örneklemenin gereksiz olduğunu sanıyorum. Kuran, bu kanlı ve acılı ceza yöntemlerinin ballandıra ballandıra anlatılmış detaylı tanımlarıyla doludur. Allah, ihanete uğramış siyasi parti başkanı gibi, gücü eline geçireceği günü beklemekte ve o gün rakiplerine çektireceği pişmanlığı şevkle ve şehvetle anlatmaktadır.

İslamın Allah’ı, olabildiğince insanımsı, duyguları, hatta vahşi duyguları olan bir Tanrı görünümü çizmektedir. Kendini inkar edenlere ettiği küfürler ve işkence tehditleri, ne yazık ki değiştirilemeyeceği söylenen Kuran’da yazdığı için, inananların da elini kolunu bağlamakta, karşılık olarak gördükleri hakaretler için onları çaresiz bırakmaktadır. Ama Allah’ın bunu düşünmemiş olması, müslümanların inançlarına saygı duymayanların değil, bizzat kendisinin hatasıdır.

Bu nedenlerle, müslümanlara, asla ve asla kimseye karşı; “inancıma saygı göstermeni bekliyorum” gibi bir söz sarfetmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir sözün arkasını dolduracak dayanaktan yoksunlar


Bunları gerçekten hakaret

Agnia -- 12.08.2008 - 09:59

Bunları gerçekten hakaret olarak algılayan var mıdır?
Aslında birazcık daha yukarıdan bakmak mümkün olsa tüm yaradılışın saf saf iç içe hem birleşik hem de ayrı dilimler halinde olduğu görülecek.
Dinle ilgili yukarıdaki yazı türünden şüpheleri olanlar ve aynı zamanda dindar olanlar için şu kitabı tavsiye edeceğim. Aslında alırken neyle karşılaşacağımı bilmiyordum fakat kitap beni tarafsız anlatımı ile çok memnun etti:
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyselleşme Süreci
Cihad Kısa- İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları


Golem

karia -- 12.08.2008 - 12:20

gözlerim yollarda kalmıştı..Uzun zaman oldu incilerini dökmeyeli..

Ama Allah’ın bunu düşünmemiş olması, müslümanların inançlarına saygı duymayanların değil, bizzat kendisinin hatasıdır.
Bu söz seninse ayetlerin hepsini hakediyosun demektir..Allah'ın hatası...biliyomusun çok komiksin..


A"""slında birazcık daha

Golem -- 12.08.2008 - 18:02

"""Aslında birazcık daha yukarıdan bakmak mümkün olsa tüm yaradılışın saf saf iç içe hem birleşik hem de ayrı dilimler halinde olduğu görülecek."""

vay vay vay
Ne kadar afilli cümleler bunlar

"""Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyselleşme Süreci
Cihad Kısa- İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları"""

İlahiyat yayınlarından Carl Gustav Jung demek
hehehe
Daha neler göreceğiz bakalım
Adamın ateist oldugunu unutmuş olmasınlar
Bende size "ilkel Benlik" adlık kitabını öneririm


afilli cümlede üzerime

Agnia -- 12.08.2008 - 18:40

afilli cümlede üzerime yoktur! Hahahahaha


sn. golem

denge -- 12.08.2008 - 20:24

başka dinler veya başka kutsal kitaplar için de böyle araştırmalarınız mevcutmu?


hayvan hitabı bir

Misafir -- 12.08.2008 - 21:01

hayvan hitabı bir teşbihtir ve teşbihte hata olmaz, bir adama aslan gibisin dersiniz de maymun diyince neden acaib gelir* hayvan hayvandır ve en güçlü benzetmeler insanlarla hayvanlar arasında kurulur buna ad aktarması da denir, Kur'an insanların anlaması için vücuda gelmiş Allah kelamıdır. benzetmeleri de çok şıktır bence.
Yalancı, evet yalancıyız, çok sevdik derken de aşktan bahsederken de yalancıyız, bu her anlamında dopdoğru, dosdoğru bir sözdür, insan nisyan ve yalandan ibaret...
İnsan hayrı istemekte şerri istediği kadar aceleci değildir mesela yani azgındır, ısrarla ister belayı ister..
odun, akılsız... vallahi ben öğretmenim, günde kaç kere odun diyesim geliyor benim azgınlara bilemezsiniz:))Allah en sevdiği mahlukata kendi idrakından verdi ya, e kullanmayı beceremediğini görünce ki o bize idrakımızın yetmediği yerde devreye girsin diye ilham ve içgüdü de verdi ya neyse biz yine de kullanamadık...
Kafir küfür içinde olana denir, inkar edenler hep bu tayfadandır, be kelime hakaret değil bir terimdir.
Tehdit meselesine gelince, O tehdit edenlerin en haklısıdır, uyarıyor bizi işte, her şeyi anlatmaya çalışan bir öğretmen gibi, bir ebeveyn gibi, Allah'ı oturttuğunuz tahttan indiriniz, O sizin bildiğiniz hiç bir şeye benzemez, eşi benzeri yoktur, O'nun kelamının üslubu hakkında siz fetva veremezsiniz, Kur'an'nın dili olan arapça hakkında ne biliyorsunuz ki? Bir Orhan Pamuk' u ne kadar anlıyorsunuz? Haşa Allah kelamının üslubunu nasıl anlayacaksınız? Allah, yerde ve gökte her ne varsa, melekler ve cinleri de yardımınıza çağırınız, bu Kur'an'ın tek bir satıırını vücuda getiremezsiniz diyor..Alın size bir de meydan okuma...bunu da katagoriliyebilirsiniz.


Nedim Gürsel’in romanı

orcagada -- 13.08.2008 - 08:21

Nedim Gürsel’in romanı Allah’ın Kızları’na, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştı hatırlarsanız.(takipsizlik kararı verildi)

Kurandaki bu ayetler de aynı sebeplerden soruşturma kapsamında incelenmesi gerekecek kadar tahrikkar ve şiddete yönlendirici diye düşünüyorum.

Saygılar...


Tanrıya dava açalım

xenix -- 13.08.2008 - 18:56

M. Hasan Uncular / Dünya Bülteni

ABD'nin Nebraska Eyaleti Senatörü Ernie Chambers, tanrının aleyhinde sel, deprem, kasırga ve veba gibi salgın hastalıklara ve teröre sebep olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Tanrının aleyhinde açılan davada mahkeme, tanrıdan terörist tehditleri ve zararlı faaliyetleri durdurması konusunda kalıcı mahkeme emri talep etti. Bu zararlı faaliyetlerde aralarında avukatlar barosunun üyelerinin de olduğu çok sayıda insanın etkilendiği belirtiliyor.

Tanrının "olayların faili" olduğunun ileri sürüldüğü davada tanrının her yerde olmasının yerel Douglas Bölge Mahkemesine tanrıyı yargılama yetkisi verirken, tanrının her şeyi bilen olmasından dolayı, bu davayla alakalı mahkeme celbine ihtiyaç olmadığı hükmüne varıldı.Ernie Chambers'ın medyaya verdiği bilgiye göre bu dava, Amerikan mahkemelerini gereksiz yere meşgul eden lüzumsuz davalara dikkat çekip, tepki göstermek için açıldı. Bir hâkimin aleyhinde geçenlerde açılan bu tarz bir dava da bu olaya örnek olarak gösterildi.

Tanrının aleyhinde Amerika'da açılan bu tarz davalarda tazminat talep ediliyor ve tanrının aleyhinde kalıcı mahkeme emrinin çıkması talep ediliyor.


xenix


Kuran'da (inanmayanlara

ŞeyMa -- 15.08.2008 - 20:53


Kuran'da (inanmayanlara İslama ve Allah'a inanmayanlara) sırf bu nitelikleri yüzünden çeşitli hakaretler edilmektedir. Bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler. Bu garip çelişki nedeniyle Kuran'a ve içerdiği küfür ve hakaretlere şöyle bir göz atalım. Bakalım Kuran'da hangi kelimelerle hakaret ediliyor:Kuran ı Kerimde hakaret diye birşey söz konusu değildir ... Bunların bir uyarı olduğunu acaba hiç düşündünüz mü? Evet herkes dinini yada inandığı hayat biçimini istediği gibi yaşamakta özgürdür . Ama bu , Kuran ı kerimle bağdaştırarak veya söz konusu "ALLAH" I bu tür saçma sapan konulara örnek vererek yansıtmak bence çok basit yazı stili olmuş. Neyden ve kimden bahsedildiğni anlamış olmamız lazım.

Neden gerçekler insanları bukadar korkutur hiç anlamam... Acaba birgün bunlarla yüzyüze geleceğimizi bildiğimz için mi? ((


Gerçekler korkutur

xenix -- 16.08.2008 - 23:09

xenix: Yalanlar uyutur...


Bu söz seninse ayetlerin

Golem -- 21.08.2008 - 23:31

Bu söz seninse ayetlerin hepsini hakediyosun demektir..Allah'ın hatası...biliyomusun çok komiksin.

Senin gibi marifeti olmaktansa
hatası olmayı tercih ederim


Benim dinim, ışıklı bir gülüş izidir.

oik0s -- 22.08.2008 - 12:31

Ne dersek diyelim bir yararı olmayacak gene de bir irdeleyelim...

"Allah'ı oturduğunuz tahttan indiriniz",
Bu sizin için geçerli zira oturtan ben değilim, inananlara söylemek lazım bunu...(Tanrıyı gönül tahtına koymak yerine tanrının kılıcı olmak isteyenlerden değilim. Onun adıyla prim yapıp birilerine saldırmıyorum.)

"Kuran'nın dili olan arapça hakkında ne biliyorsunuz ki? Bir Orhan Pamuk' u ne kadar anlıyorsunuz? Haşa Allah kelamının üslubunu nasıl anlayacaksınız?",

O halde sadece araplar anlayabilir. Velev ki onlar da anlamamış (öyle diyorlar) Hele ki Orhan Pamuk'u bile hiç anlamayan bizler nasıl anlayacağız?... Bu hesaba göre yeryüzünde ne üslubunu ne de neyin kastedildiğini anlayan yok.

Elbette anlamamız gerekenler bunlar değil...
Kitaplara göre insanoğlu bilgi ağacının meyvasını yemiş ve tanrıya başkaldırmıştır. Buna izin veren tanrı olduğuna göre, insanın salt itaat eden bir varlık olması istenmiyor demektir.O halde yaşam, sonsuz bilgi ağacının meyvalarını sürekli tüketen insanın olgunluğa erişmesi için bir fırsattır. Bu fırsatı kullanmak, bilinmezlere itaat edene değil, dogmalardan arınmış insana nasip olacaktır.

"Benim dinim, ışıklı bir gülüş izidir.(İlhan İrem)"

Saygı ve sevgiyle


pekiii neymiş...teşbih

Marsseh -- 22.08.2008 - 13:39

pekiii neymiş...teşbih sanatıııııı...neymiş...teşbihhhhhhhhh....hayvan diyen kim....teşbih...

hadi ya...
"
Yalancı, evet yalancıyız, çok sevdik derken de aşktan bahsederken de yalancıyız, bu her anlamında dopdoğru, dosdoğru bir sözdür, insan nisyan ve yalandan ibaret..." demişsiniz sayın misafir..e ölelim o zaman...hatta çok mahcubuz..çağırsalar gidemem, gitsem kapısından giremem o cennetin....evet evet ölelim....ayrıca nerden biliyorsunuz sezgilerimizi, bilgilerimizi vs.mizi kullanamadığımızı....bayılıyorum bu "biz" söylemine "siz"lerin...dinler tatil yaz okulları değildir....aynı pijamayı giymek aynı rüyayı göreceğimiz anlamına gelmez...aaa evet ben de vaktiyle şunu çalmıştım, falancayı incitmiştim demek sizi bilge yapmaz. aklınızı tanrım demek istiyorum tanrım tanrının size verdiği aklı ne denli küçümsüyorsunuz...allah kelamı gökyüzünde bilinmeyen bir zümreye mi yazıldı..insanlara insanlık için geldiğini söylüyorlar...hımm doğru....anlaşılmadığı doğru....bi bakalım...anlayacak kadar arapçaya gramer, pratik, bir dile ait fıkraları, küfürleri, aşkı, yemek tariflerini, ninnileri vs..öğrenecek kadar sahip olabilirsiniz ancak mevzu kutsal kitabınızın size ait olmayan bir dille yazılmış olması, çevirisinin bile yasaklanışı ise..hiç kusura bakmayın.....tabi derim tabi....mavi tabelayı görünce 140 adım daha gidin ince bi köprü hız limiti şu, önünüzdeki yolcuyu itmeyin...üç kez şunu söyleyin..hah geldiniz..buyrun şerbet...sakın bana ay dinsiz misiniz die çıkışmayın walla hırpalarım :) mevzu benim bir dine inanıp inanmadığımdan çok sizin inandığınız dini anlamamayı normal kabul etmeniz..ay cevap budur..ben daha ne söyleyeyim..yazık...bi dolaşıp geleyim..bikaç bişiy daha var aslında..ama neymiş..insanları sevelim incitmeyelim...


pekiii neymiş...teşbih

ŞeyMa -- 22.08.2008 - 14:04

pekiii neymiş...teşbih sanatıııııı...neymiş...teşbihhhhhhhhh....hayvan diyen kim....teşbih...

:)))) Bugnluk bu kadar gülmek bana yetti ... 140 adım Misafir arkadas için iyi . Siz belli ki uçuyorsunuz ... Siz nerde düşmek istersiniz . zaman ve yer belirtin şerbetleyelim sizi :)Bu kadar saçma ve basit bir yazıyı yazarken eminim "O" muhteşem beyninizi çok yordunuz . Dinlenin biraz ... "Komiksiniz" Bu sizin için daha uygun ...


Herkes kendi cehenneminde

oik0s -- 22.08.2008 - 14:37

Herkes kendi cehenneminde boğulur.. Bu seferlik gülmekten boğulan olmasın.


bi dakka yatmadan önce

Marsseh -- 22.08.2008 - 14:45

bi dakka yatmadan önce dişlerinizi rica ederim başucunuzdaki dezenfekte edilmiş suya koyun.lütfen ısırmayın..sebepsiz...nedir bu öfke...hımmm..vaktiyle anlamadığınız şeyleri bana posta kutusunda sorarken ah kıyamam..evet bunlar kanatlarım.....gülümsemem...yükseklik-düşme korkusu olmayan zihnim..sorun şu ki...bir gökyüzü parseline, vaad edilen kara parçasına bana bunları söyleyerek gideceksiniz..süper aynı yerde olmayacağız...son bir bilgi...madem ısırıyorsunuz..dişlerinizi düzenli aralıklarla hadi yerleşik hali bozmayayım endişeye mahal veriyorum panikliyor şey'malar....peki peki....nedir? günde üç kez 2 dakika geceleri yatmadan diş ipi, 6 ayda bir diş hekimi kontrolü:)


ben diş hekimiyim . :)

ŞeyMa -- 22.08.2008 - 15:30

ben diş hekimiyim . :) dişler benm için problem değil . ama senın gibi dengesizler insanlar için buyuk problem oluyor . " Siz" Özelikle ... Bir kere daha gülüp bu aptalca konuyu kendimce kapatıyorm . muhtemelen sitedn atılırım . biliyo msun umrumda değil .


:)

karia -- 22.08.2008 - 15:43

Senin gibi marifeti olmaktansa
hatası olmayı tercih ederim


Golem bu defa hakaten çok güldürdün beni..Ben Allah'ın hatası diye sana demedim ki bana senin gibi marifeti olmaktansa hatası olmayı tercih ederim diyosun..Ben Allah'ın hatası olmaz demek istedim..Sen Allah'ın değil asrın hatasısın..


Allah'ı oturttuğunuz

Golem -- 22.08.2008 - 17:28

Allah'ı oturttuğunuz tahttan indiriniz, O sizin bildiğiniz hiç bir şeye benzemez, eşi benzeri yoktur, O'nun kelamının üslubu hakkında siz fetva veremezsiniz, Kur'an'nın dili olan arapça hakkında ne biliyorsunuz ki?

Bu kur'anı anlayan bir insan mevcut mu dünya üzerinde?
Bu kadar "anlaşılmaz" bir kitap göndererek ne yapmaya çalışmış olabilir Allah?


Golem bu defa hakaten çok

Golem -- 22.08.2008 - 17:30

Golem bu defa hakaten çok güldürdün beni..Ben Allah'ın hatası diye sana demedim ki bana senin gibi marifeti olmaktansa hatası olmayı tercih ederim diyosun..Ben Allah'ın hatası olmaz demek istedim..Sen Allah'ın değil asrın hatasısın..

Yanlış anlamışım evet

O aslında Tanrı'nın hatası değil elbet
Bunları (hayali bir) Tanrı söylüyor bana diyen birinin hatası


Kuran ı Kerimde hakaret

Golem -- 22.08.2008 - 17:43

Kuran ı Kerimde hakaret diye birşey söz konusu değildir ... Bunların bir uyarı olduğunu acaba hiç düşündünüz mü?

Biri size

Hayvan
Yalancı
Azgın
Sapık
Odun
Akılsız

derse kızmayın


Kuran' ın Benzeri Yazıldı: True Furqan

oik0s -- 22.08.2008 - 19:45İslamiyetten ayrılan iki Arap, benzeri yazılamaz denilen Kuran' ın bir benzerini yedi yıllık uğraş sonucunda yazmayı başardı. Böylece bindörtyüzyıllık "Kuran'ın bir Sure'sinin bile benzeri yazılamaz" mitosu çökmüş oldu. True Furqan, Türkçede Gerçek Furkan (doğruyu yanlıştan ayırt eden) anlamına geliyor. 366 sayfa olan True Furqan, Arap Dili ve Edebiyatı profesörlerinden de geçer not aldı. Aynı Kuran' daki gibi hatta daha iyi şiirsel dil kullandığı belirtilen kitapta bu güne kadar Arapça gramer hatası da bulunamadı. Bu e-kitap şimdilik sadece Arapça ve İngilizce içeriyor.


Sanırım herkes anlamak

medisis -- 22.08.2008 - 20:50

Sanırım herkes anlamak istediğini anlıyor.


yuh yani...

Misafir -- 23.08.2008 - 06:41

yaww hacı hangi ülkede yaşıyoruz..bu ne biçim iş ben anlamadım walla...ne demek Allah'a inanmamak..herkesi kendi özgür iradesi vardır ya...bu kadar saçmalamayın yani.bi tanesi demişki Allah bu kadar anlaşılmaz bi katabı göndererek ne yapmaya çalışmış olabilir??ben de sana yuh diyorum...Allah(cc) dönemin arapçasına göre göndermiş olduğu kitapta herşey ayan beyan ortada...Allah sana akıl vermiş git doğruyu bul die..sen bulamıosan Allah(cc)napsın?ama hepinizin affedilme şansı var..bence düşünün ama çok değil..çünkü bazı şeyleri insn aklı almaz..sonsuz kelimesini bi düşünün...SONSUZ..ne kadar garip dimi??insan sonun da bir sonu vardır diyor..bu da böyle bişey..düşünün ama aklınızın almadığı şeyleri kurcalamayın..herşeyi algılayabiliyor olsaydık diğer varlıkları da görürdük..kedilerin köpeklerin gözlerinde perdelerin olmadığını biliyorsunuz...bizler de neden var?çünkü bizler zeki insanlarız herşeyden önce mükemmel bi aklımız var...sadece düşünmek gerek..ama dediğim gibi fazla değil...


düşün ama fazla

Marsseh -- 23.08.2008 - 07:32

düşün ama fazla değil...soru sorma..korkuyoruz biz...geldiysen üç kez masaya vur....fazla düşünmeyelim.....kesinlikle aynı yerde olmayacaksak benim bundan sonsuz mutluluk duymama karşın sizin bu denli öfke, endişe vs. duymanız...tuhaf değil mi..bağışlanmamızın istatik hesapları, üç kez daha şunu yapıp beş kez daha söylersen tamamdır "yaw hacı"...bence aklınızın almadıklarını siz kurcalamayın, zihnimiz berrak, pırıl pırıl kalbimiz..her sabah masmavi bir gökyüzüne gülümseyerek uyanıyoruz....inançlarınız fikrimizin sınırlarını çizemez...olsa olsa bir tebeşirle yasak hatlar çizersiniz..yağmur yağar o da silinir....affedilme şanslarının istatistik hesapları size mi kaldı.....


bi tanesi demişki Allah bu

Golem -- 23.08.2008 - 09:09

bi tanesi demişki Allah bu kadar anlaşılmaz bi katabı göndererek ne yapmaya çalışmış olabilir??ben de sana yuh diyorum...Allah(cc) dönemin arapçasına göre göndermiş olduğu kitapta herşey ayan beyan ortada...Allah sana akıl vermiş git doğruyu bul die..

Dönemin arapçası :))

Bu alimimutlak ve sonsuz güçlü Allah, dönemin arapçasına bağlı kalmasaydı, herkesin herçağda açıkça anlayabileceği bir dil bir gramer kullansaydı ya Sonsuz güç için zor olmasa gerek bu. Ama maşallah öyle bir kitap göndermişki bir kelimenin anlamı için alimler birbirine giriyor. Bu kitap bulmaca kitabı mı hayatımızı biçimlendirmemiz için gönderilen açık seçik olması gereken hükümler topluluğu mu?

Evet açık seçik ortada aslında ama görebilmek biraz yürek istiyor. Muhammed biraz esklerin öykülerinden birazda günlük siyasetine yardımcı olacak hükümler içeren sözler söylemiş "bunlar Allahtan geliyor bana" diye. Öyle ayetler var ki "oohaaa" dedirtiyor insana. Müslümanların halini görüyoruz dünya genelinde bu işte bir terslik var. Adamlar anlamıyor kur'anı desek niye anlamıyorlar hadi biz anlamıyoruz araplarda mı anlamıyor? Bu nasıl bir kitapsa dünya üzerinde kur'anı anlayan yok. :))


Öyle ayetler var ki

karia -- 23.08.2008 - 10:12

Öyle ayetler var ki "oohaaa" dedirtiyor insana.

"oohaaa" ladığınız ayetlerden bir tanesi nedir mesela?


Tam Bilgi için,

oik0s -- 23.08.2008 - 10:35Aklın yoluyla hedeflenmiş bir sitedir. Tavsiye ederim.


"oohaaa" ladığınız

Misafir -- 23.08.2008 - 10:39

"oohaaa" ladığınız ayetlerden bir tanesi nedir mesela?


ben kendi adıma Ahzap süresini şöyle bir okumanızı tavsiye ederim.

1Misafir


"düşünün ama

denge -- 23.08.2008 - 10:51

"düşünün ama aklınızın almadığı şeyleri kurcalamayın"
şu anda önümüzde duran bilgisayarı bir zamanlar kimsenin aklı almıyordu değilmi.


Özür dilerim link

oik0s -- 23.08.2008 - 10:52

Özür dilerim link çıkmamış

http://www.turandursun.com/

Bir örnek isterseniz,

"Ey Muhammed! Sana ganimetlere dair soru sorarlar; de ki, 'Ganimetler Allah'ın ve Peygamberi'nindir'..." (K. 8, Enfal Suresi, ayet 1.)

"Bilesiniz ki, ganimet olarak ne elde etmisseniz. beste biri Tanrı'nın, Peygamberi'nin, Peygamber'in yakınlarının, öksüz­lerin, yoksulların, yolcunundur..." (Enfal Suresi, ayet 41.)

Bu ayetlerde kendisine pay ayırdığı halde başka surelerde bii hak talep etmediğini bildirir,

".. .Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret isteme­dim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu..." (K. 10, Yunus Suresi, ayet 72.)

Çok kadınlı hareminin geçimini sağlayamadığından olsa gerek enfal suresinde işler değişmişe benziyor.

Tüm bunlara tanrı kelamı demek zor olsa gerek...


Sayın okiOs

karia -- 23.08.2008 - 11:20

71.Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.

72.Eğer yüz çevirecek olursanız, ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ve ben, Müslümanlardan olmakla emrolundum.(yunus suresi)


Verdiğiniz ayetin öncesi var ve gördüğünüz gibi bu ayette Ha.Muhammedin sözü değil Nuh aleyisselamın sözünün devamıdır..Biraz daha dikkatli okumanızı öneririm..


Teşekkür ederim tavsiyeniz

karia -- 23.08.2008 - 11:26

Teşekkür ederim tavsiyeniz için 1 Misafir. Okuduğum bir sure ama nedense ben o kaba sözle ifade edilecek bir ayet göremedim..


"oohaaa" ladığınız

Golem -- 23.08.2008 - 11:29

"oohaaa" ladığınız ayetlerden bir tanesi nedir mesela?


Tevbe 29 - Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın.

Ahzab
50 - Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

51 - Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

Ahzab 53 - Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağırıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor, ama o sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten utanmaz. Hem O'nun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakit de perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalbleriniz ve hem de onların kalbleri için daha temizdir. Hem sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımlarını da ebediyyen nikâh edemezsiniz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır.

Nahl 75 - Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile, kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıkdan gizli ve açık olarak harcayan hür bir insanı misal verdi. Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler.

Maide 33 - Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır.

Maide 38 - Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.

daha çok var


Size de teşekkür ederim

karia -- 23.08.2008 - 11:30

Size de teşekkür ederim Golem ama ben bunlarda tuhaf birşey göremiyorum..Acaba siz inkar etmeye şartlanmış olduğunuzdan size "oohaaa" dedirtmiş olmasın?


Acaba siz şartlanmış

Golem -- 23.08.2008 - 11:34

Acaba siz şartlanmış oldugunuzdan göremiyor olmayasınız
Adı kur'an olmayan başka bir kitapta bunları görseniz islamla alakası olmasa o kitabın ne düşünürdünüz acaba
Ama bir kere bilinaçtınızda bu kitap Tanrı kitabı çelişki vahşet olamaz diye baktıgınızdan bazı şeyleri görememeniz normal olsa gerek


İyi okunmamış

oik0s -- 23.08.2008 - 11:34

Öncesi farketmiyor, zira söz konusu olan yunus suresi değil, hele tek başına hiç bir anlam taşımıyor zaten o ayetlerde (Nuh'u alet etmesi de çok bir şeyi değiştirmiyor) gayet hümanist ve vakur bir tavır içinde...

Soru o değil...Yunus suresine ne oldu da aniden enfal suresinde pay istenmeye başladı.


Pay istenmemiş pay

karia -- 23.08.2008 - 11:41

Pay istenmemiş pay verilmiş..Ayetleri tek tek ele alırsanız tek başına anlaşılamayan çok ayet görürsünüz..Bütüne bakılınca anlaşılır herşey..

Golem, ben şartlanmış bi müslüman değilim..Biçok şeye açığım hatta..sorgulayarak kabul ederim..Mesela hadisler konusu..Kur'an , hadis kitabı ya da başka bi kitap olması fikrimi değiştirmez.Akıl boşuna verilmemiş..Araştırıp, sorgulamak lazım..tıpkı sizin bi zamanlar yaptığınız gibi.


Şartlanmış bir müslüman

Golem -- 23.08.2008 - 12:39

Şartlanmış bir müslüman olmamanız ancak beni sevindirir ama ne yazıkki bilinçaltınızda bu vardır. kendimden biliyorum bir aralar bende öyleydim. Önce hadisleri reddetmiştim çükü çok abuk hadisler vardı. Ama kur'andakilere kılıf bulmaya çalışıyordum. Allah'ın kitabı ya hata olamaz diye düşünüyordum. Neyse zamanla bununda tamamen o zamanki siyasete yönelik bir kitap oldugunu anladım. Hiç bir önşartla önyargıyla bakmayan herkesin varacağı sonucun bu oldugunu düşünüyorum katılmayacağınızı bilsemde.

Bu konularda net bir kanaata varabilmek için bir çok konu başlığının tartışılması gerekir

Bu forumda bunu yapmak zor

Ama forumeydanda bu konularda açılmış sayısız başlık var
oraya üye oldugunuzada gördüm.İsterseniz ordaki konu başlıklarına fikirlerinizi yazın tartışalım


Acaba siz Zeus inkar etmeye

Misafir -- 23.08.2008 - 14:48


Acaba siz Zeus inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Acaba siz Thor'u inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Acaba siz Ra'yı inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Aaba siz Krishna'yı inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Acaba siz Shiva'yı inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Acaba siz İsa'yı inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?
Acaba siz Yahve'yi inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız
...

Acaba diyorum siz insanlık tarihi boyunca tapılan binlerce Tanrı'yı inkar etmeye şartlanmış bir insan mısınız?

Gerçeği kabul etmek için şartlanmamış bir bakışa ihtiyaç olduğu açık.

1Misafir


Evet

karia -- 23.08.2008 - 14:49

haklısınız biçok konu var..Davetiniz için teşekkürler, bigün oraya yazmaya başlayacağım..Kur'ana kılıf bulmaya çalışmıyorum..Siz yapmışsınız ama ben inkar etmenin kolay bişey olduğunu düşünmüyorum..Sadece karalamak için, inkar etmiş olmak için, düşünmeden,incelemeden zırvalayan çok kişi var etrafta..


Sadece karalamak için,

Golem -- 23.08.2008 - 15:32

Sadece karalamak için, inkar etmiş olmak için, düşünmeden,incelemeden zırvalayan çok kişi var etrafta..

Doğrudur.


Oy oy

xenix -- 23.08.2008 - 19:52

Burası epey gerilmiş.. Bi sakin olalım arkadaşlar.

xenix: Dinginliğin gücünü okuyun bakın...


Burası epey gerilmiş.. Bi

Golem -- 23.08.2008 - 23:03

Burası epey gerilmiş.. Bi sakin olalım arkadaşlar.

mazeretim var asabiyim ben :)


daniel defoe'nun "robinson

denge -- 24.08.2008 - 08:15

daniel defoe'nun "robinson cruseu" romanını hatırladım nedense. robinson ile cuma romanın bir bölümünde hristiyanlık ile ilgili muhabbet ediyorlar. cuma öyle köşeye sıkıştırıcı sorular soruyor ki. robinson en sonunda söyleyecek birşey bulamıyor ve itiraf ediyor: "soru sormak yok iman etmek var" diyemem ya. :)


Allah inancı olmadığında

Hakan Selvi -- 27.12.2008 - 13:40

Allah inancı olmadığında "bunlar hakaret olarak" değerlendirilebilir.
Çünkü bir şeyin aslını bilmeyen o şeyi eleştirmekle onu sadece "itham" etmiş sayılır.
halbuki birşeyin aslını bilen, yaptıklarını niye yaptığını ve yapmadıklarını niye yapmadığını bilen ve bunun olumsuzluğunu yarattıklarının neyi niye neye göre yaptıklarını bilmeleri ölçüsüyle değerlendiren bir varlık "hakaret" etmiş olmaz.

Ama Allah'ın var olduğunu düşündüğünüzde, acizliğin akla ve uyarılmaya karşın kudrete ve merhamete başkaldırmasının ne denli bir "hakaret" olduğunu anlayacaktır.

küçük bir bakış açısıyla "bütün valık, canlısıyla cansızıyla, mikrosuyla makrosuyla kendine verilen vazifeden dur olmaz, bu manada hayvalar dahi belirli bir vazifeyi yerine getiriyor olmalarından dolayı değerlidir. insan ise kendisine verilmiş o bütün varlığa hükmedebilme yeteneğine, kendisine verilmiş ikinci en büyük nimetle "muhatab" alınma durumuna rağmen, kendi varlığını değersizleştirme konusunda son derece ustadır." Bu manada aslında Allah insana hakaret etmiyor, insan kendisine hakaret ediyor. İçinde bulunduğum güneş sisteminin sınırlarına dahi ulaşamamışken, o yıldız sisteminin içinde bir noktacık olduğu samanyolu galaksisini ve onun gibi milyarlarca galaksiyi, kısacık bir anda yaratabilen "mükemmel bir varlığa" kafa tutma, O'nunla alay etme, O'na inananlara zulmetme, onlarla her fırsatta alay etme, bütün varlığı değersiz bir meta derecesine indirme, vazifeleri peşinde koşturuyor olduklarının onlara vereceği değeri kavrayamama işte bu bir insanın düşebileceği gerçekten en zavallı bir durumdur. Bu yazıyı yazan arkadaş eminim pek çok kişi için hayatında "yazık, zavallı" ifadelerini kullanmıştır. Halbuki bu ifadelerin kullanılbileceği insanlar veya durumlar genelde kendilerinden dolayı o durumda değildirler. Ama inançsız bir insan kendi zavallılığını ciddi bir şekilde kendisi inşa eder.

Bunların "hakaret mi" yoksa "gerçek" mi olduğu ölüm anından itibaren anlaşılacaktır.

bir uçurumdan düşmekte olan insana elinizi uzattığınızı farzedin. elinizi tutmadığı gibi bir de sizinle fikri mücadelede bulunuyor, bulunduğu konumun güzelliğinden bahsediyor, siz aptallık etmemesini ısrarla vurguluyorsunuz, etrafına bakmasını ve herşeyiyle bir felakete sürüklendiğini belirtiyorsunuz, o da sizin saçmalığınızdan etrafta sadece "güzel bir manzara" olduğundan bahsediyor. yaptığının "aptallık olduğunu" anlayacağı an, düşeceği an olacaktır. ve hiçbir akıllı, uyarıyı yapanın hakaret ettiğini söyleyemez bu durumda.


Ya demek öyle! Sen güya

oik0s -- 28.12.2008 - 11:25

Ya demek öyle!

Sen güya ateistlere akıl vermeye çalışırken onların duygularını hiçe saymıyor musun?

Peygamberler, bir önceki dinin mensuplarına saygı duydular mı?

Hayır...

Bu işlerde saygı olmaz...

Senin tanrın benim tanrım değil ve hepsi bu...

Ve bu nasıl bir ruh hali ki, "herşeyi kavramış!" gibi birilerini uyarabiliyorsunuz... Neye karşı?

Dinler bu sebeplerden tüm kötülüklerin anası olmaya devam edecek...

Kendi yarattığınız cehennemlere bizi dahil etmeyin...


Adem ve Havva'ya baktığımızda, onlar bile cennetin boğuculuğundan sıkılıp, YILANIN da yardımıyla, yasak elmayı yiyip kendilerini cennetten kovdurmayı başarmışlar. Onlara verilen cezalar dünyevi gözükse de, kutsal kitapları kaleme alanlar, aslında kendi özgürlüklerini -istemeden- tanrıya karşıt olarak ilan etmişlerdir.

Öfke, acı, korku, sevgi ve daha birçok duygumuz bize tanrısal birer hediyedir. Bu duygulardan yoksun olduğumuzda büyük ihtimalle bizi sıkıcı bir cennet beklemektedir. İnsanoğlu Havva anamızın kaderini ve geleceğini paylaşır. Onlar kendi iradelerini seçmişlerdir. Bu irade özgürlük ve bilginin yola çıkışıdır.

Yılanın ısırıklarına aldırmadan cehennemin küllerini bir vazoya koyup yolculuğa çıkmak dervişin mutlu ama kısa bir yolculuk yapmasına değecektir. Tanrı yolunda tanrıya başkaldırış sadece insandan beklenen en insanca davranıştır.

Şimdilerde insanoğlunun Cennet haykırışları bu paradoksun en karanlık yönüdür.


Zeus inancı

xenix -- 29.12.2008 - 06:37

Zeusa inanmayanlar için bisürü hakaret saysak, ardından da zeus inancı olmayan için bunlar hakaret sayılır ama aslında hakaret değildir desek...

Yer miyiz?

Ha birde hakaretleri, değerini bil seni muhatap almış diyerek nimetten sayarsak. Olmadı bunlar hakaret değildir gerçektir dersek...

Siz yer misiniz?


xenix: Biz yemedik belli ki


Sayın Golem, bu kadar

elf -- 30.12.2008 - 14:07

Sayın Golem,
bu kadar kızgın bunları ifade etmen aslında bir nevi kabullenememe gibi bir durum..inanın sizi anlayabiliyorum ama Kuranın bir çok yorumlu hali mevcut...kendimden bir örnek vereyim; lisedeyken arkadaşımın anneannesinde Kuran vardı ve kız arkadaşım bana sözde bu Kurandan bir yazı gösterdi ve hayatımda hiç kendimi bu kadar kötü hissettiğimi hatırlamıyorum...gösterdiği yazıda;''kadınlar, regl dönemlerinde köpektende aşağıdır'' yazıyordu...tahmin edin kendimi nasıl hissedebileceğimi.sırf bu yazı yüzünden inanılmaz ön yargılarım oluşmuştu..fakat bu kısa şokun sonrasında böyle bir düşüncenin,zihnimde canlandırdığım O Yüce Varlığın bir uzantısının olamayacağını anladım..ve daha sonra Kuran okuyanlarada tek tek sordum annem dahil,kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediler...

Kuran tamamen yoruma açık bir kitap, bunun aslında onun Yüceden geldiğinin en büyük kanıtı ki hala kimse tam olarak gerçek anlamıyla yorumlayamamıştır(bunu herkes kabul ediyor)...çünkü biz insanlar o seviyeye henüz ulaşamadıkki gerçek anlamıyla yorumlayıp algılayabilelim !!!
Evet Golen tek bir kitaptan değil,bir kaç farklı yorumdan okursanız ne demek istediğimi belki anlarsınız...ayrıca bu kadar YÜZEYSEL olursakta asla anlayamayız...

True Furgan'ın kitabını Kuranın aynısı olarak örnek verdiniz...peki okuduysanız soruyorum:
Ömer Çelakılın Kurandan çıkardığı şifrelerin aynısı bu kitaptada çıkartabilirmisiniz veya çıkartılabilirmi?

buda Kuranın gerçekten mucevi olduğunun bir diğer göstergesi...


tek kelime ile..hepiniz, HARİKASINIZ!

Dita -- 30.12.2008 - 14:41

site üyeleri ve misafirleri;

KURAN,
çeşitli mealleri
ve MUHAMMED(s.a.v)'in
HARİKALAR diyarında!


selam...

elf -- 31.12.2008 - 09:50

senin Tanrın benim Tanrım diye bir şey olması söz konusu değil.önce bunu görebilmek, kabul etmek gerek...
çünkü tüm evreni yaratan ''Yaradan'' tek tir. başka olanları yoktur..
dinleri kabul etmeyebilirsiniz...
zaten dinlerde ne yazıkki günümüzde yeterince saptırılmış konumdadır..
bunu M.Kemal Atatürkün Türkiye Cumhuriyetini kurmak için çabalamaya başladığı andan ve Atatürkün ölümüne kadar geçen zamana ve ölümünden sonraki zamandan günümüze kadar şöyle bir düşünürseniz eğer; sapmaların,saptırmaların ne hat safhada olduğunu göreceksiniz !!!
ne yazıkki dinlerde Peygamberlerin ölümünün hemen ardından böyle bir sürece girmiştir...

ama doğrusunu bulmak bizim elimizde, dindede ilk kural oku+ören değilmidir..bu aslında herşeye bir cevaptır..gerçekten düşündüğümüzde doğruyu yanlışı çok net görebiliriz...


çünkü tüm evreni yaratan

xenix -- 03.01.2009 - 23:15

çünkü tüm evreni yaratan ''Yaradan'' tek tir. başka olanları yoktur..
Bu bilgiye nereden sahibiz?


dinleri kabul etmeyebilirsiniz...
Dinleri kabul etmezsek Yaradan ın tek olduğu sonucuna nasıl varabiliriz ki? Yaradanda yaradılandır şeklinde, belki sonsuza kadar gidiyor.
xenix


Sayın xenix

elf -- 06.01.2009 - 12:41

Yaradanda yaradılandır şeklinde sonsuza kadarda gitse yine tek Yaradan'a geliriz...
Yaratıcı Gücü, zihnimizde kişiselleştirerek düşünmeye çalıştığımız için anlayamadığımızı düşünüyorum...

herkes, evrensel boyutu doğrultusunca ve kadarıyla Yaradanı(Yaratıcı Güç)anlar,algılar...

bir nesneden, sıfattan v.s. bahsetmiyoruzki ıspatlanmasından bahsedelim...
keşke açıklayabilseydim, ama sanırım açıklayabilecek konuma gelmiş olsaydım şu an burada olmazdım :)

din denen olgu aslında nedir?dinlerin asıl anlatmaya çalıştığı şeyler nedir?
dinlerin neden ortaya çıktığını, ne şekilde değişimlere uğradığını ve neden değişimlere uğratıldığını bulmak, bilmek gerek!
içeriğini tam olarak bilmediğiniz,anlamadığınız şeye inanmanız mümkün değil.o nedenle inanmayabilirsiniz dedim.
Ayrıca Yaradana inanmak için önce dine inanmak gerektiğini düşünüyorsunuz.söylendiğinde kulağa fazlasıyla yanlış gelmiyormu!

herşeyin cevabı aslında insanın kendi içinde mevcut..yeterki doğru yere bakabilelim...


Sayın elf

xenix -- 07.01.2009 - 06:01

Yaradanda yaradılandır şeklinde sonsuza kadarda gitse yine tek Yaradan'a geliriz...

Pardon anlayamadım. Nasıl sonsuza kadar gidipte tek yaradandan geliyoruz? Sonsuzun sonunda tek bir şey yoktur.

Yaratıcı Gücü, zihnimizde kişiselleştirerek düşünmeye çalıştığımız için anlayamadığımızı düşünüyorum...

Düşünmek ve anlamak. Bu cümlenizden çok soru çıkar. Kişiselleştirmeden düşünmek nedir? Düşünmeden nasıl anlarız?

herkes, evrensel boyutu doğrultusunca ve kadarıyla Yaradanı(Yaratıcı Güç)anlar,algılar...

Yani düşünmek değilde, evresel boyutumuzla anlayıp algılıyoruz.

bir nesneden, sıfattan v.s. bahsetmiyoruzki ıspatlanmasından bahsedelim...
keşke açıklayabilseydim, ama sanırım açıklayabilecek konuma gelmiş olsaydım şu an burada olmazdım :)


Tabiki ispatlanamayacağında hemfikiriz. Zaten ispatlanabilir bişey olsaydı birincisi inanç olmazdı ikincisi sınırlanmış olurdu.

din denen olgu aslında nedir?dinlerin asıl anlatmaya çalıştığı şeyler nedir?
dinlerin neden ortaya çıktığını, ne şekilde değişimlere uğradığını ve neden değişimlere uğratıldığını bulmak, bilmek gerek!


Bunları biliyoruz ama, tek Yaradan fikrinden vazgeçemiyoruz.

içeriğini tam olarak bilmediğiniz,anlamadığınız şeye inanmanız mümkün değil.o nedenle inanmayabilirsiniz dedim.

Tam aksine içeriğini bilmediğimiz şeye inanırız. Eğer o şeyi biliyorsak inanmayız, biliriz...

Ayrıca Yaradana inanmak için önce dine inanmak gerektiğini düşünüyorsunuz.söylendiğinde kulağa fazlasıyla yanlış gelmiyormu!

Ben öyle bir şey demedim. Yaradanın tek olduğu fikrine nereden sahip olduğunuzu sordum sadece. Bildiğim kadarıyla dinler böyle söylüyor.

herşeyin cevabı aslında insanın kendi içinde mevcut..yeterki doğru yere bakabilelim...

Tebrikler. Ama doğru yerlere bakabilmek için yöntemlere ihtiyacımız var. Herşeyin içimizde olması yetmez.xenix


DOĞRU SÖZLER VE VAADLER

Misafir -- 08.06.2009 - 18:04

DOĞRU SÖZLER VE VAADLER HEPSİ GERÇEK HİÇ YALAN YOK DOĞRUSU BU SÖZLER İÇİMİZE NAKŞEDİLEN SÖZLER DERİN SAPIKLIKTAN UYANMAK GEREK YOKSA CEHENNEME


doğru yere bakmalı denince

tegafüle -- 08.06.2009 - 22:02

doğru yere bakmalı denince kabeye bakmamız gerektiğini düşünüyorum .Hac turizmiyle iyice zenginleşen arapların (din allah için bu yüklü paraları almak vip bölümleri yaptırmak garip değil mi?) müslümanları neyin etrafında döndürdüklerini bilirsek belki muhammedin kitabı yazarken esinlendiği maddi ve manevi olayları yakalayabiliriz .geçenlerde gönül tekin bu konuya kadar ilerlemişti fakat arkada öyle güçler var ki (ki bunlar müslüman kardeşlerimizi şoka sokabilme ihtimalinin yüksekliği gibi geldi bana:P )
açıklamaktan kaçındı .
kara taş: o nedir ,nereden gelmiştir .hangi tarihte ?
Birde yukardaki cevaplardan birinde çelakılın kurandaki mucizelerinden bahsediliyor bana kalsa çelakıl kendi açıklamalarının içinde boğulur .manyetik alanın insan beyni üzerindeki etkilerini inceliyor. bu etkiler insanın gerçeklere yakın olayları rüyalarında görebilmeleri ve astral yolculuğu gerçekleştirebilmesinde çok büyük bir etken olduğu.buna katılıyorum çünkü muhammedin kuranı yazdığı dağ büyük manyetik alanın üstünde kurulu .


Galileo

elfФİ -- 31.08.2009 - 09:01

"Doğanın büyük kitabı yalnız onun yazıldığı dili bilenler tarafından okunabilir." Galileo.


Sayın golem, Siz ve sizin

aron -- 04.09.2009 - 14:28

Sayın golem,

Siz ve sizin gibi "İNANMAYAN" lar, çok ileri görüşlü,teknolojiye aşina, ve yukarda yazdığınız gibi " Hayvan,yalancı vs vs" sözlere'de medeni olduğunuzdan dolayı kızacağınızı tahmin ediyorum.
Şimdi şu yaşadığımız "DÜNYA" içindekilerle tamamen sizin tasarrufunuzda olsa yani istediğiniz her şeyi yapma gücü elinizde olsa ne yapardınız?.

Samimi olarak cevap verirseniz size cevap yazarım, yok olayı sarakaya alıp ajite yapmaya kalkarsanız hiç umursamam ne dersiniz...
Teşekkür ederim.


Kopya.

aron -- 04.09.2009 - 15:02


Sayın golem,
Başka bir siteden alıntılayıp yapıştırdığınız yazıları, kendi yazınızmış gibi yapıştırmanız galiba kazaen oldu,bundan sonra alıntıladığınız yazıların kaynağını belirtirsiniz umarım...
Saygılar sunar,zatıalinizin "ÖZGÜN" eleştirilerini beklerim...
Yoksa; alıntılayıp yapıştırdığınız yazıların binlerce cevabı verildi,belki farkında olmayabilirsiniz veya işinize gelmeyebilir...

Saygılar.


cevap tır

evren 22 -- 04.04.2010 - 17:45

Marsseh sözüm sanadır...ben sizin ne tür bir inanca sahip olduğunuzu anlamadım.ateist diyecem olmuyor budust diyecem oda olmuyor .hiçbir inanca sığdıramadım sanki biraz hepsinden karışık inanayım demişsiniz..size kızmıyorum yanlış anlamayın..istediğiniz seye inanırsınız.sizi yargılamıyacam .(HAKKIMDA YOK.ALLAH BELKİ SİZE BİR HİDAYET VERECEK ) çünkü o muhteşem insan kainatın efendisi peygamberimiz hz muhammed(sav) yüce ve tek din islamı yayarken hiç bir şekilde zorlama yapmamıştır hatta akrabalarından bile inanmayanlar olmuştur.islam TEBLİĞ DİNİDİR.inanıp inanmamada özgürsün ama şu bir gerçek sen yaratıldın bunu inkar edemezsin BİLİM bile bunu kanıtlamıştır.yartıldığın için belli sorumlulukların var demektir(dinen )bunları yaparsın yapmazsın oradada özgürsün dinen ama sonunda yaptıklarının cezasını veya mükafatını alacaksın.hayvan değilsinki yok olup gidesin .insansın sonuçta .TEK DİYECEĞİM DÜNYADA AMA(KÖR) OLAN AHİRETTEDE AMADIR(HAKİKATİ GÖREMEYEN VE YAŞAYAMAYAN)SONSUZ BİR AZAP MALESEF.ONUN İÇİNDİRKİ BİRAZ DÜŞÜNELİM LÜTFEN.EN AZINDAN PEYGAMBERE VE YARATICIYA KÜFRETMİYELİM...


BAKARA (13) : Onlara,

Misafir 00005 -- 17.06.2010 - 14:05BAKARA (13) : Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

Çok komik ya.Ateistler/agnostikler ! bunlara inanıyormusunuz yaa ?.Yukarıdaki ayette size akılsız deniliyor diye şikayettesiniz değil mi ? O halde ayet baştan okuyun bende açıklayayım ;

Şimdi ayetti okuyunca ''İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” burda bir tahlil yapalım ;

İnananlar,''İnsanların inandıkları gibi siz de inanın'' diyor (burada ne hakaret var nede başka bir şey)
Sonra inanmayanlar ne diyor ? hemen bakalım ; “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?”
İpler burada kopuyor.İnananlar sizde inanın diyerek hiç bir hakarette bulunmazken,inanmayanlar akılsızlar gibi mi iman edelim diyerek inananlara hakaret ediyor.Vay vay vay ama nedense aynı şekilde Allah söylediği zaman neymiş efendim hakarete uğruyoruz.Siz ederken bir şey yok tabiki ne kadar güzel :) Çarpıtmada üstünüze yok yani :D

YALANCI
Bu başlık altında sunulan ayetlerde hiç bir şey yok.Yalancıdan kasıt,söylediğiniz herşeyin yalan olduğu mu sizce ? İslamı yalanmamıyormusunuz ? bu yalan değil mi ?Başka birşeyse söyleyin lütfen :)

HAYVAN
Bu başlık altında sunulan ayetlerde ise size direk hayvan demiyor.O halde ateistler napıyormuş ''aslan gibisin'' denildiğinde direk hakarete uğramış gibi tepki gösteriyorlarmışşş aferin aferin harikasınız :)

AZGIN

Ha evet evet,bu sizin düşündüğünüz azgınlık.Böyle gördüğünüz her karıya sulanıyorsunuz,ondan bahsediyor.Yuh yani :D Azgınlıktan kasıt düşüncede aşırıya kaçma.

SAPIK

Azgınlık gibi bu da.Normal sapıklık değil.Sapkınlık anlamında.

KAFİR

Yorumu yapan ne kadar da mantıksız düşünüyor yahu.

Diğerlerinide açıklamaya gerek yok.Uğraşamıycam,aga yanlış düşünüyorsunuz,laf çarptımada üstünüze yok.Sizin tehdit ile adlandırdığınız şeyler aslında nezih bir uyarı.Caydırıcı uyarılar.Devlet adam öldürmeye müebbet veriyor, yasadada ''insan öldürenlere müebbet cezası uygulanır''
Aman aman devlet bizi tehdit ediyor.Mantığınız bu mu ?

Komik olan sizlersiniz bence :)


"İnanmak" insan beynine

Hüseyin AKTAŞ -- 17.06.2010 - 17:38

"İnanmak" insan beynine saplanmış en kanlı bıçaktır!... Bu bıçağı kafanızda taşıma, kendi ellerinizle daha da derinlere saplama hakkınıza saygı duyarım ama aynı davranışı başkalarına dayatmayın. İnanmaya teşvik etmek de benim açımdan insana hakaret niteliğindedir. Ben sizi anlıyorum, sizin beni anlamanızı isterim ama bunu beklemiyorum...


Komik olan

açparantez -- 18.06.2010 - 12:58

Sevgili misafir komik olan, sizin bunları söyliyen arabın tanrısına inanıyor olmanız. Yukarıdaki cümleler hiç tanrı sözü gibi görünüyor mu gözünüze?

)kapa parantez


buncaaa yazı boşuna

Delişey -- 18.06.2010 - 13:30

buncaaa yazı boşuna delişeyce yanii:)) oncaaa tartışıp hiç bir sonuca varamamak ne anlamsız...

her insan kendinden sorumludur. yaradanı sadece içinde hissedebiliyorsan, onunla konuşabiliyorsan, ondan korkmuyorsan zaten tartışmazsın bilee deliden söylemesi:)))


Arabın Tanrısı ne demek?

Deniz Ülker -- 18.06.2010 - 14:20

Arabın Tanrısı ne demek?


Haa yukarıda putlardan

Deniz Ülker -- 18.06.2010 - 14:30

Haa yukarıda putlardan bahsediliyormuş.Hangi putlara tapıyorsunuz? Helvadan olana mı?


çok yazık

Misafir -- 07.07.2010 - 18:42

çok yazık ...Kuran-ı Kerimi anlayamayan ve cahilce yorumlayanlara çok yazık... gün gelecek ve buna çok pişman olacaksınız... evet sizler körsünüz ,sağırsınız ve dilsizsiniz... çok yazık...


Allah yücedir

Misafir -- 08.07.2010 - 18:35

Size ancak sonsuz merhameti olan Allah sabreder ve de sabrediyor
Zeus var olsaydı şimdik sizi çarpardı haa :))


Aklıma

xenix -- 08.07.2010 - 22:49

Aklıma eski dünya satranç şampiyonlarından Steinitz geldi. Satrançta tanrıyı yenebileceğini iddia etmiş ve masanın başına geçerek hamlesini yapmış ve satranç saatine basmış. Eh tabi tanrı süreden dolayı maçı kaybetmiş. Adam iddiasını ispatlamış böylece. :)

Arabın tanrısı şu demek sn deniz ülker. Arapların (bulduğu, icat ettiği, keşfettiği vs) inandığı bir tanrı = Allah.

xenix


Xenix bende şöyle bir

Misafir -- 10.07.2010 - 07:31

Xenix bende şöyle bir deney yaptım sana 2+9 kaç eder diye sordum sende saatlerce cevaplayamayınca evdeki herkes sana güldü
bi doktora görün bence devrelerden bazıları yanmış olabilir belki senin iyliğin için

Ayrıca Allah'ı Araplar bulmadı ben buldum


İyi yapmışsın

xenix -- 10.07.2010 - 13:10

Benim her şeyi bilmek gibi bir iddiam yok ama sen yinede bulduğun tanrınla beni aynı kefeye koyduğun için teşekkür ederim.xenix


Seni tanrımla aynı kefeye

Misafir -- 10.07.2010 - 13:26

Seni tanrımla aynı kefeye falan koymadım sadece senin anlattığın testin aynısı senin için tekrar yaptım

Allahı buldum demekle ne demek istediğimi anlayan anlar anlamayana zaten açıklayamam

Ayrıca çok kibarsınız ben teşekkür ederim

"Şeytanla dans ederseniz siz değişirsiniz şeytan değil"


Evet

xenix -- 10.07.2010 - 16:42

Bende onu diyorum işte, tanrı için yapılan testi bana uyguladığın için teşekkür ettim bende. Allah'ı bulduysanız aman sıkı tutun, binlerce yıldır herkes arıyor kendisini. Kaybetmeyin sakın.


xenix


forumdaşımız ebubekir

xenix -- 27.11.2010 - 13:56

Nihayet İslam'ın ve Muhammed'in baskıcı olduğunu kabul etti. Darısı diğerlerinin başına.

ebubekir yazdı;

"Bence ikisi de baskı, türban taksın demek de baskı, takmasın demekte..."


Kuran yazdı;
"Nur (31) Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! "


Bekirin de dediği gibi, örtsün diyende baskıcı, örtmesin diyen de.

xenix


xenix pek sevinclisin (!)

ebubekir -- 27.11.2010 - 14:40

xenix
pek sevinclisin (!) sevinmene sevindim tadini cikar uzun sürmeyebilir,sürebilir de..:))


slm.


Elbette bekir

xenix -- 27.11.2010 - 15:00

Elbette sevinçliyim bekir, senin baş örtüsüne "baskı" kimden gelirse gelsin (Muhammed'ten dahi olsa) karşı gelmen bir müslüman olmadığını ama dediğin gibi biri olduğunu gösteriyor. Müslümanlar kendi peygamberlerinin baskı uyguladığını kabul etmez genelde. Bu yüzden sevindim, tebrik ediyorum seni.

xenix


dostum genelde beni anlayan

ebubekir -- 27.11.2010 - 16:32

dostum
simdilik /diyorum/ beni anlayan tek "zeki forumdas" sen ciktin gerci bir iki aciklama yapmam gerekir ama o isin teknik yönü yarin nasipse..

bende seni tebrik ederim..

simdi

hazirlanmamiz gerekiyor bu aksam bir bayan elemanimizin (türk) dügünü var cikmam gerekiyor..

slm.


DAMARDAN TEVRAT ve İNCİL OKUMALARI

ŞEREF YÜCEL -- 28.11.2010 - 15:31

DAMARDAN TEVRAT ve İNCİL OKUMALARI...

* O, yere göğe sığdıramadıkları dinlerini kendi kitaplarından buraya aktarmadan önce bir iki kelime etmek istiyorum:

* Birileri harıl harıl İslam'a ve Kur'an'a saldırmada pek de gayretli maşallah !
* Yine o birileri Tevrat'ı ve İncili yere göğe sığdıramamaktadırlar.
* Hz. Peygambere söylemediklerini bırakmadılar..
* Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira...
* Ve bu söylediklerini de inandıkları için söylemediklerine adım gibi eminim. Misyonerleri ve para karşılığında onlara hizmet edenler Kur'an' eleştireceklerine önce kendi kitaplarını temizlesinler.

- O malum kişilerin çoğu para karşılığında satın alınmış farelerdir.
- Hristiyanlığı yaymak için dünyanın parasını harcarlar. Bedava incil dağıtırlar.
- Kiliseye gidip dininden dönenlere para verirler, iş ve kariyer vaad ederler..
- Paranın işe yaramadığı yerde tehdit ederler. Sömürürler. Her türlü teknik ve teknoloji ile her yolu denerler ama yine de İSLAMİYET en fazla ve en hızlı yayılan din'dir.
- İş ve kariyer ağına atlayan sazanların tek tesellisi; "Hem biraz dünyalık kazanırım, hem de bir gün tövbe eder Allah'a kendimi affettiririm!" dir.
- Çok yazık! Bir kendinize, bir de kandırmak istediğinize bakmayı bilirseniz hatanız karşınıza çok net çıkacaktır.

- Bu sayfada İslamı savunma adına dilinin döndüğü, ilminin, bilgisinin yettiği kadar yazı yazan herkesten Allah razı olsun. Hepimiz de şunu iyi biliriz ki, Cenab-ı Hak bu gayretlerimizi boşa çıkarmayacaktır.

- İslamiyeti ve Hz. Muhammed (a.s) kabul etmeyip (Olabilir.) İslam' dan önceki ilahî dinleri kabul edenler (Bu da olabilir) in, ktabımız değişmemiştir, (İşte bizim itirazımız bunadır.) vahiy nasıl indiyse bu günkü hali de o, dur diyenlerin vahiy eseri diye sarıldıkları kitaplarına bir göz atalım bakalım nasıl bir vahiy eseriymiş, hep beraber görelim;

- Bir vahiy dîni düşünün ki; içi tamamen (Hâşâ) ENSEST ilişkilerle dolu olsun.
- Bir vahiy dîni düşünün ki: içinde (HâŞâ) Peygamber çocukları kızkardeşlerine zorla tecavüz etsin.
- Bir vahiy dîni düşünün ki; içinde baştan sona kadar her sahifesi vıcık vıcık kan olsun.
- Bir vahiy dîni düşünün ki; (Hâşâ) Allah, anne karnındaki düşman çocuklarının kılıçla parçalanıp yere çalınmasını emretsin.
- Bir vahiy dîni düşünün ki; Peygamber Allah (c.c) ile güreşe tutuşsun ve güreşte Allah' yensin.
- Bir vahiy dîni düşünün ki; Kendi ırklarından başka herkesi öldürülecek kurban, kadınları tecavüz edilecek düşmanlar olarak görsün ve bugünkü kitaplarında iki kızın (Hâşâ) Peygamber olan babaları ile cinsel ilişkiye girip hamile kaldığını yazsın..

* İşte o din, Hristiyanların da tastik ettikleri Kutsal Kitap (!) İncilin ilk bölümünü oluşturan, Yahudilerin kitabı Tevrat (Eski Ahit) tır.
- Hristiyanların ve Yahudilerin Eski Ahit (TEVRAT) Yeni Ahit (İNCİL) Kutsal Kitap diye bağırlarına basıp kabul ettikleri kitap, bu kitaptır. Önce Tevrat'tan başlayacağız okumaya. Sıra İncil'e de gelecek.

- TEKVÎN/BAB/20. 30-38: " Ve Lût Tsoar' dan çıkıp dağda oturdu, ve iki kızı onunla beraberdi; çünkü Tsoar' da oturmaktan korktu; ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. 31: Ve büyük kızı küçüğüne dedi; "Babamız kocamıştır, ve bütün dünyanınyoluna göre memlekette erkek yoktur."; 32: "Gel, babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. 33: Ve o gece de babalarına şarap içirdiler; ve büyük kız girip babası ile yattı, ve (Lût) onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. (Haberi olmadı!) 34: Ve vaki odu ki ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi; "İşte dün gece babamla yattım; bu gece de ona şarap içirelim, ve babamızdan zürriyet edinmek için gir, onunla yat!" 35: Ve o gecede dahi babalarına şarap içirdiler, ve küçük kız kalkıp onunla yattı; ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. 36: Lût' un iki kızı böylece babalarından hamile kaldılar. 37: Ve büyük kız bir oğul doğurdu, ve onun adını Moab koydu; o, bu güne kadar gelen Moab' lıların atasıdır. 38: Ve küçük kız da bir oğul doğurdu, ve onun adını Ben-ammi koydu. O, bu güne kadar Ammon oğullarının atasıdır."

* Şimdi soruyorum sizlere; Kızlar Peygamber olan babaları ile zinaya kalkışıyor ve olanlardan Lût Peygamberin haberi olmadığı gibi, (Hâşâ) Allah'ın da haberi olmuyor ki; Peygamberini ikaz etsin. O nasıl bir Peygamberdir ki; insanlara uyarıcı olarak gönderilsin de buna mukabil kızların babaları bile olsa cinsel iştahını çekecek kadar insanlardan uzak ve çok uzun bir zaman ıssız bir dağ başında yaşasın!

- İnsanlardan uzak yaşayan bir Peygamberin gönderiliş mantığı nedir sizce?
- Bu ensest zina ilişkisinden (Hâşâ) Allah' ın haberi yok, Peygamberin haberi yok, kızlar da söylemedi; O halde Tekvin'in 20. Babındaki bu zırvaları kim yazdı?
- Her şeyden önce bir vahiy dininde Peygamber uyurken bile olsa Allah (c.c) buna müsade eder mi? Yine vahiy yolu ile Hz. Lût' u haberdar etmez mi?

* Efendim, önce Tevrat, ardından da İncil okumalarına devam edeceğiz inşallah.

* Okumalarımız devam ettikçe Kur'an'ın birilerine neden hayvan dediğinin anlaşılmasına belki yardımcı oluruz.

- Şimdi yukarıda yazılı ayetlere bakarak onları "din" diye okuyanlara ve savunanlara, Allah akıl fikir versin demekten başka ne yapabiliriz.

- Saygılar..

"Sevdiğin insanlara değil taş, belki incitirim diye GÜL bile atma." (Ünsüz düşünür: Şeref YÜCEL)


Lut' muş. Sanki

gamaro -- 28.11.2010 - 21:50

Lut' muş. Sanki hristiyanlar veya museviler Lut'u bir peygamber olarak kabul ediyorlar.

Vah megalomanik şeref vah, yukarda havalar nasıl sayın "biz" ?

Ulan senin gibi adsızın bulacağı damardan ne çıkardı zaten dandik düşünür, allah peygamber demek dışında ne katkın var şu siteye. Neydi o, kendini nasıl daha çabuk düzeltebilirdin mi?


DAMARDAN DEVAM...

ŞEREF YÜCEL -- 29.11.2010 - 05:22

Vaay... Vaayy... Vay.. Vaaaaay..!

Meğer sen neler bilirmişsin de bizim haberimiz yokmuş, Bay gamaro!

"Bay gamaro'dan inciler:

"Lut' muş. Sanki hristiyanlar veya museviler Lut'u bir peygamber olarak kabul ediyorlar.

Vah megalomanik şeref vah, yukarda havalar nasıl sayın "biz" ?

Ulan senin gibi adsızın bulacağı damardan ne çıkardı zaten dandik düşünür, allah peygamber demek dışında ne katkın var şu siteye. Neydi o, kendini nasıl daha çabuk düzeltebilirdin mi?"


- Bay çok bilirin konuştuğu şeylere bak; "Megalomanik Şeref." "Ulan!" "Dandik düşünür." v.s.

- Davul gibisin Bay gamaro. Sesin çok çıkıyor ama için bom boş.

- Hem bir daha böyle konuşursan ağzına acı biber sürerim senin.

- Çok ayıp!

- "Hz. Lût Peygamber değil," diyorsun. Güzel. Gelini ile birlikte oldu dediğiniz Hz. Davut' da mı Peygamber değil? Ya da Hz. Yakup. Sırasıyla onlara ne iftiralar attığınızı ufak ufak yazmaya devam edeceğiz. Madem ki hiç değişmemiş, bozulmamış bir dininiz var sen niye bozuluyorsun? Neden telaşlandın birden. Sakin ol Bay gamaro. Kutsal kitabınızın şiir gibi satırlarını birlikte terennüm edelim lütfen.

- Matematik, felsefe, edebiyat, tarih, moleküler biyoloji, parçacık ve kuantum fiziği, tıp, hukuk, psikolojiden tutun da teolojiye varıncaya kadar ahkâm kesen sizin gibi kültürlü (!??) birinin uzman olduğu bilim dalını çok merak ediyorum. Yoksa;

- "kes-yapıştır, tekniği (!) ni kullanarak hepsinden de anlarım," mı diyorsun?


Bi tane kesimi yapıştırı

gamaro -- 29.11.2010 - 07:56

Bi tane kesimi-yapıştırımı bulup gösterebilirsen Kaplan Hoca'nın önünde kelimeyi şahadet getirip müslüman olucam, sen git ipe ün sermeye devam et hey gidi ünsüz Şeref:)

Ama bir de adsız diye bi forum var ki bu sitede tam senlik, hatta sadece sen değil senden kaç tane varsa hepsi gelip bi güzel doldurmuşlar içini olanca boşluklarıyla, bak link de verdim, istersen biraz da orda dolaş.


(Yok yok, ben bu adamı kesin tokatlamışım daha önce, belli içinde kalmış. Ebubekir bak bu da evrensel. )Gelini ile

açparantez -- 29.11.2010 - 08:30

Gelini ile birlikte olan deyince aklıma evlatlığının karısıyla (geliniyle) birlikte olan bir peygamber geliyor ama... Sizler daha iyi bilirsiniz...

)kapa parantez


Sevgili gamaro

Şeref YÜCEL -- 29.11.2010 - 09:35

Sevgili gamaro..
Saygıdeğer gamaro..
Ey! güzel insan;


- Sen bakma benim arada bir öfkelenmeme.
- Ne kadar sinirlensek de karşımızdaki insana zarar verdiğimizi görünce haklı bile olsak üzülürüz biz.
- Merhametimiz kabarır. (Bu BİZ kelimesine de fazla takılma. İçinde tepki koymanı gerektirecek, ya da eleştirmen gereken bir yüklem yok.)
- Keşke biz zarar görsek de karşımızdakine zarar vermesek diye geçer aklımızdan.
- Ama yine de zaman zaman nefsimize yenik düşer, sabırlı olamayız.
- Çok üzgünüm.

- Karşımdaki insanın hakediyor haketmiyor mevzusu sadece bir ayrıntı.
- İlk sataşma senden de gelse.
- Ben sivri dilime senden daha çok kızıyorum.

- Saygıyı da sevgiyi de paylaşarak kullandığımız müddetçe güzeldir.
- Birileri hep kabalık yapar, karşısındakilere savunma hakkı vermezse;
- Cam gibi kırılır o secde edilesi güzel kalpler.
- Çünkü orası Rahmân' ın nazargâhıdır.

- Ancak oraya bakıp ceza verir;
- Ya da oraya bakıp mükafaatlandırır.

- Alıntı meselesine gelince; şimdilik yukarıda açıkladığım bir-iki nedenden dolayı bu konuya girmeyeceğim.
- Sen de "Ortaya çıkar," diye ısrar etme lütfen.
- Hem bir gün müslüman olacaksan sebebi bir iddia olmasın.
- Üstelik müslüman olmak için Cemalettin Kaplan ve onun gibilere ihtiyaç duyma.
- Cemalettin Kaplan gibileri sakalını yukarıdan aşağıya sıvazlayıncaya kadar;
- Akl-ı Selîm insanlar aşağıdan yukarıya Hak'ka ulaşıp, Arif-i Billah olur


- Sen Allah'ı Allah olarak bil. Ona ortak koşma. Oğul, kız isnat etme kâfi.
- O Yüceler Yücesi Kadîr-î Mutlak sana, aklına ve hayaline gelmeyen yerlerden ne kapılar açar..
- Kâinatın en derin yerinden Sübhân-ı Arş'a yükselirsin.
- Bunun için de kimseye ihtiyacın yok.
- Aklını çalıştır, kâfi.

- Saygılar efendim..


canım kardeşim şeref

gamaro -- 29.11.2010 - 19:06

Canım kardeşim Şeref,

Mesajın çok duygulandırdı beni, teşekkür ederim.

(Gerçi bi fil vardı burda bi aralar, o da senin gibi sevgili gamaro diye başlamıştı da mesajına.. ama sonra çok ayıp şeyler yaptıydı -valla söylemesi ayıp eliyle şeyini işaret buyurduydu kerata)

Ama sen farklısın hemen anladım. Ve bunun için bilgelik ve merhamet yolunda hayırlı muvaffakiyetler diliyorum sana yavrucuğum.

Yanlız bilge olmak kolay değildir bilesin. Ben de uğraştıydım bir zamanlar hem de nası.. ama olmadı işte. Yani vazgeçtim naçizane, çünkü zordu, sabır işiydi ve meşakkat gerekliydi. Oysa ben basit bir insandım, üstelik anında atardı kafamın tası ve sıradandım, ne yaptımsa olmadı anlayacağın.

Lakin benim bu başarısızlığım lütfen sizin moralinizi bozmasın.

Eğer lütuf buyurursanız bendeniz naçizane bu şerefli yolunuzda iyi bir yardımcı olmak istiyorum şahsınıza.

Bir bilge için olmazsa olmaz olan sabır, çile ve metaneti benim o malum davulluğum ve kahrolası sinir bozuculuğum sayesinde geliştirerek tam bir bilgelik parıltısına kavuşabilmeniz için elimden gelen herşey yapacağımdan en ufak bi şüpheniz olmasın lütfen.

Saygılar efendim, ne demek, bil mukabele.


Her şeyi ben yarattım

thales -- 29.11.2010 - 20:41

Her şeyi ben yarattım deyip sonra yarattıklarına lanet okuyup yapacakları konusunda and içen bir tanrı olurmu ?


Tabiki olur thales. Adı

angelyasam -- 30.11.2010 - 08:02

Tabiki olur thales. Adı üstünde tanrı. Tanrıların iyileride var kötüleri de. En mükemmel olanı başka nasıl ayırd edebilirdik ki... İnsan kaleminden çıkan ifadeler gerçekliğin özünü tanımlar ama bağlamaz...Allah herşeyden uzaktır. Ona ulaşmak mümkün değildir sadece onu anlamaya çalışabiliriz. Bu anlama sürecine tanrıcılık hizmet eder. Allah''ın sıfatları sonsuzdur. Ancak ve ancak bizde sonsuz olduğumuzda onunla olabiliriz başka da ne yapsak anlama yada anlamama da kalırız bence...


En nefret ettiğim şey

thales -- 30.11.2010 - 09:17

En nefret ettiğim şey yuvarlak laflarla birşeyi tartışmaktır.Kavramlar tarihsel geçmişlerinden koparılıp sanki gökten zembille indirilmiş gibi tartışılıyor.İnsanları kendi kalıplarınıza hapsederek birşeyleri tartışmaya zorluyorsunuz.
Tanrıların hepsi iyi görünür ama iyilik yapmak için kötülüğü yöntem olarak kullanırlar.Çünkü güçleri iyilik yapmaya, evreni düzenlemeye yetmez.İnandıramadıklkarı anda seni gelecekle tehdit eder, yemin eder ve lanet okurlar.'İnanmayanlara Kuranda ki Hakaretler' konusuda bunu çok güzel anlatmış.


Teşekkür ederim GAMARO

ŞEREF YÜCEL -- 30.11.2010 - 10:13

Ben de size çok teşekkür ederim kardeşim.

Sevgili Gamaro:

- Tartışmayı büyütmeden orta yolda birleştiğimiz için, yaklaşımcı tavrınız adına ben de size teşekkür ederim.
- İnşallah bu tatsız olayların tekrarı olmaz.
- Tartışsak da; seviyeli, saygılı bir ortam oluşturarak yapmalıyız.
- Bu sanal âlemde bizler, bir anda kurt; Bir anda da kuzu gibi olabiliyoruz!
- Kalpler, cam gibi kırılabiliyor,
- İnsanların neşesini bir anda kedere dönüştürebiliyoruz. (Kendi adıma söylüyorum.)
- Sonra da pişman oluyoruz.
* Hz. Ali' nin bu konuda çok güzel bir vecîzesi vardır:
"Bir söz senin ağzından çıkıncaya kadar senin esirindir. Çıktıktan sonra sen onun esiri olursun."
- Demek ki; öfkeliyken ne bir söz söylenmeli, ne de bir çift laf edilmeli.
- Bilmediğimiz konular değil ama yine de yapıyoruz.
- Bazen başkalarına söylediğim kelimeyi aslında önce kendime söylemem lazım:
- "Allah bana da akıl fikir versin! Amin."
- İyi bir insan olduğumu hiç bir yerde söylemedim ama, az da olsa bir gayretimiz var.
- Bazen; "Adımlarımı geri geri mi atıyorum yoksa," diye de kendimi eleştiririm.

* Gerek Kur'an'da, gerekse Hz. Peygamberin hadislerinden bir özet çıkaracak olursak; "Başkalarına akıl vermeye, yol göstermeye, düzeltmeye kalkışmayın. Önce kendiniz akıllanın; Önce kendiniz doğru yola girin, Önce kendi eğrilerinizi düzeltin.." olarak özetleyebiliriz.

* "Gelelim "Damardan Tevrat ve İncil Okumaları"' na:

- "Damardan," kelimesini hem kaba, hem de çirkin bulduğum için kaldıracağım. "Tevrat ve İncil Okumaları," başlığı altında devam etmeyi düşünüyorum. Devam ederken de oldukça nazik bir üslup kullanmaya gayret edeceğim. Ve sorularımı inanç sahiplerine hakaret ederek değil; "Kitabınızda şunlar, şunlar yazıyor, vahyi değiştirilmemiş, içeriğine müdahale edilmemiş dediğiniz bu konuyu lütfen açıklarmısınız?" gibi. Özellikle siz açıklarsanız beni de aydınlatmış olursunuz.

- Lâkin, hemen hemen boş vakti olmayan biri olduğum için yarın sabaha yetiştirmeye çalışacağım.

Saygılarımla."Gerek Kur'an'da, gerekse

monsur -- 30.11.2010 - 10:34

"Gerek Kur'an'da, gerekse Hz. Peygamberin hadislerinden bir özet çıkaracak olursak; "Başkalarına akıl vermeye, yol göstermeye, düzeltmeye kalkışmayın. Önce kendiniz akıllanın; Önce kendiniz doğru yola girin, Önce kendi eğrilerinizi düzeltin.." olarak özetleyebiliriz."yaaaa, ulen ne tipitip tiplersiniz siz yav kes bi ünsüz olsun:)))


Ünsüz Şeref YÜCEL

Misafir -- 30.11.2010 - 11:44

""Sevdiğin insanlara değil taş, belki incitirim diye GÜL bile atma." (Ünsüz düşünür: Şeref YÜCEL)

"


Vernelleyin, YUMUŞACIK olsun :))


Bu ayetler indiğinde siz

ATAAN -- 27.12.2010 - 04:48

Bu ayetler indiğinde siz müslümanlara karşımı savaşıyordunuz da hakaretleri üzerinize alındınız?..
Ayetlerin ucundan, ortasindan, sonundan alinti yaparak anlamlar cikaramazsiniz..Islamin anlatilmasina dahi izin vermeyen Mekke oligarşisi ve Yahudi teokrasisi yeni dine karşı akla hayale gelmeyecek saldırılarda ve hakaretlerde bulunmuşlardır. Ayetler bu insanların içine düştüğü hali gözler önüne sermektedir. Dönemin hâkim güçleri ve çeteleri için anlatılan vasıflardır çoğu ve onların şahsında her zaman bu zihniyete sahip olacak insanlardır.
İnanmayanlara hakaretler içerdiği söylenen ayetlerin indiği ortamda Müslümanlarla beraber olan ve antlaşmalı bir müttefik durumunda olan pek çok kabile vardı. Mesela bu ayetler indiğinde Mekkeli Müşrikler ve Medineli Yahudiler dışında Müslümanlarla savaş halinde olan yoktur. Bundan dolayı bu ayetlerin kendi üzerine alan insanlara rastlamıyoruz.
Kâfir kelimesinin dahi hakaret içerdiği söylenir. Ancak bu İslama inanmayan herkesi kapsamaz. Aksine islamın gerçek bir inanç biçimi olduğunu bildiği halde sırf haksız çıkarları ellerinden gitmesin diye yeni dine karşı koyanları nitelemiştir. Kâfirin gerçeği örten anlamında olması ile bunların gerçeği bildiği halde uymamaları kâfir nitelemesini gerektirmiştir. Gerçeği görmediğinden iman etmemiş olanlar İslam inancında kâfir sayılmaz.
Bir şeyi eleştirebilmeniz için herşeyden önce onu iyi anlamalı ve bilmelisiniz..Aksi takdirde fikirlerinizin ve eleştirilerinizin ömrü balon köpüğü kadar olur..


KUR'AN'DAKİ HAKARETLER

ŞEREF YÜCEL -- 27.12.2010 - 06:33

KUR'AN DİLİ KİMİLERİNE AĞIR GELİR.

- Kur'an'ı okuyan ve inceleyen herkes bilir ki içindeki hakaretler müslüman olmayanlara değil, kâfir de olsa, müslüman da olsa:

- "Adam olamayanlara, insan olamayanlara" yöneliktir.

- Ayet meallerine bakarak Kur'an yorumlamaya kalkışmayın, yanlışlığa düşersiniz. Alın elinize bir tefsir kitabı da lütfen okuyun. O ayet ne olmuş da inmiş? Sebebi neymiş? Ondan sonra kararınızı verin veya yorumunuzu yapın.

- Müslüman olmayanların Kur'an'daki adı: "KTAB EHLİ", dir. Hiç bir kitaba inanmayanların veya inanıp da işine gelmeyenlerin adı da: "Kâfir" dir.

- Aşağıda sıraladığım hakaretlerin muhatabı ise Kur'an'da "İnanan veya inanmayan" diye sınıflandırılmamıştır. Eğer o şekilde müslüman da yapsa hakaretlerin muhatabı, müslümandır.

- Kur'an, mal, mülk ve para için her yolu mübah sayan, insana ve insanlığa saygısı olmayanlara "Aşağılk maymun",
- Yaşam felsefesi yeme, içme ve sex yapmadan ileri gidemeyen kuş beyinlilere "Domuz",
- Kişilik sergilemekten yoksun, bu nedenle hayatını, para ve makam sahibi insanlara yalakalık etmekle geçirenleri "Dilini sarkıtarak soluyan köpek",
- Gerçeği bile bile sırf düşmanlık olsun diye gerçeğin üzerini örten, saklayanlara "Kâfir",
- İlim tahsil ederek bilgili, kültürlü, âlim, ilim adamı, vali, kaymakam, başbakan v.s olup da adam olamayanlara da "Kitap yüklü eşek!" dediği doğrudur.

- Kur'an; işine, gücüne bakan, kimseye haksızlık etmeyen, zenginliği ile övünmeyen, insanlara yardım eden, namusu, şerefi ve haysiyeti ile yaşayan, çalmayan, gasbetmeyen, zulmetmeyen insanlara kötü bir şey demiyor. Aksine övüyor.

- Bir insan eğer yukarıda sıraladığım vasıflara haiz değilse yapılan hakaretlere alınması için hiç bir sebep yok. O vasıf sahibi insanlara aynı hakaretler her toplumda bugün bile yapılıyor. Yarın da yapılacaktır.

- Tanrı öldü ! diye çığlık atanlara bir göz at bakalım iddialarında ne kadar samimiler?

- Yoksa para, kadın, şöhret, mal, mülk, makam, mevki gibi yeni yeni Tanrı'lar mı edindiler?

www.120ncielement.com
Küfür edenin midir yiyenin

HoLa -- 28.12.2010 - 21:56

Küfür edenin midir yiyenin midir?

"Burası Türkiye"
"Burası İstanbul"
"Burası Konya"

...böyle başlayan kontratlı ifadelerimiz vardır değil mi?

Dünya ile ya da ne bileyim akıl ile bağdaşmayan bir durum mu var?

-Burası Türkiye

Kabul görmüş zırvaların kabullenilmesi gerektiğini bir başka zırva ile açıklamaktır aslında bu...

Çatır çatır hakaretler ayan beyan ortada mı?

Hem de alenen...

...ne diyor arkadaşlar?

Onlar teşbih! Aslında öyle diyor ama bu manada diyor...falan filan feşmekan.

Bakınız;

Birine "salaklaşma" demek başkadır "salak" demek başkadır. Salaklaşma derken bu yaptığını bir salak yapar sen salak değilsin anlamı vardır aslında...teşbihtir.

"Salaklaşma" dediğin biri sana "sensin salak" diyor ise aha o kişi salaktır kardeşim.

Allah kitapta inanmayana, sallamayana küfür ediyor...çok mu...

...bir de inansanız;

Pala var, recm var, kırbaç var, el ayak kesme var, feodalite var, baskı var, dayak var, kulluk, kölelik...say say bitmez.

Allah bana hayvan mı demiş?

Kabul!

Durduk yere etmiyor ki...sallamıyorum diye ediyor...hakediyorum yani.

Küfür edenin değil...yiyenindir.

Yemeyeceksin.


Sayin hola, Cok özür

ATAAN -- 29.12.2010 - 06:43

Sayin hola, Cok özür dilerim ama meydani bos bulup salladikca sallamissiniz..
Sizden tek bir sey rica edecegim eger mümkünse sadece tek bir sey..
Kur'an' da "Recm" nerde emrediliyor? Hangi surede? Bizimle paylasirmisiniz lütfen..


Sevgili Ataan

xenix -- 29.12.2010 - 07:01

Meydanı boş bulup atanlardan biride sizsiniz.

"Kâfirin gerçeği örten anlamında olması ile bunların gerçeği bildiği halde uymamaları kâfir nitelemesini gerektirmiştir. Gerçeği görmediğinden iman etmemiş olanlar İslam inancında kâfir sayılmaz."


Bana şu cümlenizin Kur'an da nerde geçiyor bir gösterir misiniz?

" Gerçeği görmediğinden iman etmemiş olanlar İslam inancında kâfir sayılmaz."


Ne sayılır? Kaynak? Yoksa siz mi salladınız bunu?

xenix


Ben sallamam sayin

ATAAN -- 29.12.2010 - 08:08

Ben sallamam sayin xenix..Okumakla anlamak arasinda, bakmakla görmek arasindaki farki sanirim uzun uzun anlatmama gerek yok..
Sorunuza gelince;

De ki; «Ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderilmiş elçisiyim. O ki, göklerin ve yerin egemenliği tekelindedir, O kendisinden başka ilâh yoktur, diriltir ve öldürür. Geliniz Allah'a ve O'nun o okuma yazması olmayan (ümmi) peygamberine, Allah'a ve O'nun sözlerine inanan Peygamberine inanınız, O'na uyunuz ki, doğru yolu bulasınız.» (araf/158)

Henüz müslüman olmamis yada belki hic bir zaman müslüman olmayacak kisilere burda ne diye hitap edilmis "Ey insanlar"..
Arti benim cümlemi daha dikkatli okursaniz, ne demek istedigimi tabiki anlamak isterseniz anlayabilirsiniz..Kafirin kim oldugu neler yapanin kafir oldugu pek cok ayette belirtilmistir..


Ha yani

xenix -- 29.12.2010 - 08:27

Birisi islamı anlatana kadar o kişi gerçeği görmemiş, ama biri gelip anlattığında artık gerçeği görmüş ama işine gelmediği için kabul etmediğini bu yüzden kafir olduğunu iddia ediyorsunuz.


Peki bu ayeti koydunuz, Muhammed bunları söyledikten sonra kişiye bunlar inandırıcı gelmemişse? Ne oluyor o zaman bu kişi? Kafir mi? Değilse ayet lütfen.


xenix


Kuran da recm var diyen

HoLa -- 29.12.2010 - 08:58Kuran da recm var diyen kim?
En azından benim yazımda öyle bir ifade yok.
Ama recm var...

...hala var.Sorularinizi benim inandigim

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:00

Sorularinizi benim inandigim degerleri kücümsemeden sorarsaniz elimden geldigince yanitlar sizinle olan fikir tartismalarina devam ederim..Ben sizin inandiginiz degerleri kücümsemeden konusuyorum sizinle..Hz.Isa peygambere Isa demiyorum..


Islamiyette recm

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:07

Islamiyette recm yoktur..Recm denen ismini bile koyamadigim uygulamayi (hayvanlik diyecegim ama diyemem hayvanlar bile yapmiyor) yapan ülkeler vardir..Burdan yola cikarak islamiyette recm vardir diyip kötüleyemezsiniz..Siz recm hakkinda ne düsünüyorsaniz inanin sizin iki katinizi bende düsünüyorum..


İsa demiyorsun

xenix -- 29.12.2010 - 09:09

İsa demiyorsun ama Tanrı İsa'da demiyorsun. Hintlilerin taptığı öküze, Hz. öküz mü diyorsun?

Ne yani Hz. eki kullanmamak küçümsemek anlamına mı geliyor? Sen de Darwin e Hz. dersen anlayışla karşılarım bu isteğini.

Topu taca atmadan soruma cevap lütfen.

xenix


Sizin inandığınız

HoLa -- 29.12.2010 - 09:15

Sizin inandığınız değerleri küçümsemiyorum...onlar bana göre zaten küçük...yok yok...küçücük hatta minicik. Dahası ZIRVA buluyorum. Önce bunu anlamalısınız.

Eğer inandığınız şeyleri değerli ve yüce bulsaydım ben de inanırdım öyle değil mi?

Ammmaa, sizin inancınızı, yani benim zırva bulduğuma olan inancınızı, yüce buluyorum.

Özetle diyorum ki, sen inanıyorsun diye zırva bulduğum bana değerli görünmüyor...görünmediği için değerliymiş gibi yazamıyorum.

Haaa seni memnun etmek için istersen sana değerli buluyormuş gibi görüneyim...

...yani kıvırtayım.

İster misin?

***

Babam öldü cenaze namazı kılınacak...eş dost akraba saf tuttular...

...hayatımda namaz kılmadım, kılmasını da bilmem.

Amcam döndü bana kaşı gözü ile hareketler yapıyor...gittim yanına:

-Gel sen de dur
-Bilmem kılmayı
-Kılıyormuş gibi yap

Beklediğiniz saygı bu türden midir?

***

Değerli bulmadığım bir şeyleri değerli buluyormuş gibi mi yapayım?

Ha?


xenix tarafından Çar,

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:19

xenix tarafından Çar, 29/12/2010 - 11:09 tarihinde gönderildi.

İsa demiyorsun ama İsa'ya tanrı da demiyorsun.

Ne yani Hz. eki kullanmamak küçümsemek anlamına mı geliyor? Sen de Darwin e Hz. dersen anlayışla karşılarım bu isteğini.

Hazreti yüceltme manasinda kullanilir..Kimler icin kullanildigini Arastirirsaniz ne anlama geldigini sizde rahatlikla bulabilirsiniz..Hz.Isa'nin tanri olduguna inansam sizinle zaten ayni dinde ve inanista olurdum..Ama benim inandigim Tanri Hz.Isa degil Kur'anin bana bildirdigi Allah'tir..Hz.Isa'nin peygamber olduguna inaniyorum ben, Siz Tanri olduguna..Siz benimle ayni Tanriya inanmiyorsunuz diye Hz.Isa'yi kücümseyen alayci cümleler yazmam, birakin dini sizin düsüncenize ve inanciniza saygisizlik olur en basta..


Sayin Hola neye isterseniz

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:27

Sayin Hola neye isterseniz ona inanin, bu inanin benim umrumda degil..
Siz iddiali bir kelime kurmussunuz benim dinimi kötülemek adina sonradan kivirdiniz yok kuran'da demedim falan diye..Islamiyette recm var demissiniz, baska seylerde söylemissiniz asli olmayan ama ben tek bir örneginizi almak istedim..Islamiyette recm diye bir uygulama olsaydi, Hic uzaga gitmeyin Nüfusunun %99 u Müslüman olan Ülkemizde recmle öldürülen insan sayisi sanirim pekte yabana atilmayacak bir rakam cikardi karsimiza..
Islam adi altinda yapilan uydurukluklardan bir müslüman olarak ben daha muzdaribim ama bu insanlarin yaptiklari beni dinime düsman etmekten ziyade onu daha cok ögrenmem ve sevmem icin daha da zorluyor..Ha siz kolay yolu secmissiniz o ayri, o Sizin seciminiz..


İlginç

xenix -- 29.12.2010 - 09:32


"Hz.Isa'nin peygamber olduguna inaniyorum ben, Siz Tanri olduguna.."


Benim İsa'nın tanrı olduğuna inandığımı nerden çıkardınız. Saygı gereği onu da tanrı olarak kabul ediyor musunuz diye sordum. Yoksa tanrılığını kabul etmeyerek milyarlarca hristiyanın inancına saygısızlık mı yapıyorsunuz? Peki öküze, hz. diyecek misiniz? Malum Milyonlarca hintli tapıyor tanrı diye.

"Hazreti yüceltme manasinda kullanilir.."


Onu diyorum işte, inanmadığın bişeyi yüceltir misin?

xenix


Aslında bu mevzu beleşten

HoLa -- 29.12.2010 - 09:39

Aslında bu mevzu beleşten bir mevzu değil...

...ne diyor hazret:

"İnandığım değere saygı duyacaksın!" (aslında burada saygı duyacaksın bir nevi KİBAR OLACAKSIN anlamı da içeriyor olabilir.)

Biliyorsunuz bizim şu SAYGI DUYMAK joker bir kelimedir:

Anlayışlı ol
Kibar(nezaketli) ol
Uyumlu ol
İlgi göster
Değer ver
Kabul et
Beğeniyormuş gibi yap

...daha bir sürü var. Zırt diye araya sıkıştırırlar.

-Saygılı ol!

Hazret SAYGIN olma adına çaba göstermeyecek ama sen SAYGILI OLACAKSIN.

Başka ne sıkıştırıyor bu cümleye...

"Benim inandığım kutsal bir şeydir sen de bunu saygın bulacaksın!"

Tanrıcılık oynuyor hazret...

"En-el hak" işte bu yüzden önemli bir felsefeyi içinde barındırır.

Alır kitabı sallar havada...

-Saygılı olacaksın!

***

Recm bir din ritüelidir...

...gömer toprağa taşlar...
...altına odun koyar yakar...
...bağlar kırbaçlar...
...asar sallandırır...
...yatırır kafasını kopartır...

...kalanlar da izler.

Musevisi, İslamı Hrsitiyanı...hepsi bunu yapar.

Şu 99% zırvasından da vazgeçin artık...sıkıntı verdi. Ya da adam gibi 99% nin açılımını yapın.

Mesela:

Yüzde bir kimler

...bunu yazın razıyım!


Sayin xenix, Hazreti sifati

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:48

Sayin xenix, Hazreti sifati peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanilabilir.. inekler icin yada tapilan putlar icin degil..
Bir baska dine mensup olanlarin inanclarina saygili olmak demek onlarin inanclarina inanmak demek degildir..Böyle bir sey yok..Bakiniz ben görevim geregi iki yildir yurtdisinda yasiyorum ve hristiyanlarla ic ice yasiyorum..Hic bir hristiyan arkadasim bana sen bizim inanclarimiza inanmamakla bize saygisizlik ediyorsun demediler..Yanlis düsünüyorsunuz..Eger ben sizin inancinizi ve inandiginiz degerleri asagilarsam, alay edersem evet bu saygisizliktir..Ama sizin inandiginiza inanmamakla saygisizlik etmis olmam..


Sayin Hola, Recm eski bir

ATAAN -- 29.12.2010 - 09:53

Sayin Hola, Recm eski bir arap gelenegidir..Degil Islamiyetle hic bir dinle dahi uzaktan yakindan alakasi yoktur..


Bu Arap geleneği Arabın

HoLa -- 29.12.2010 - 10:25

Bu Arap geleneği Arabın nesine binip yayıldı?

Devesine mi?

Dinler ile yayıldı. (bakınız İslam demiyorum...dinler diyorum.) Aksini bildiren bilgi var ise buyrunuz yazınız öğreneyim. Kutsal olarak nitelendirilerek tanrı böyle istiyor diye insan boğazlama, kesme biçme, kırbaçlama...

...kadına zulüm, kölelik, cariyelik.

"Eski Arap geleneği" dediğine ben "çöl kültürü" diyorum. Çöl kültürünün bu ucubelikleri bu güzelim topraklara ne ile ulaştılar?

Devenin heybesine mi sıkıştı?

Din iman kitaplarının tamamını açıp baktığında anlatılanlar, beklenenler içinde ayan beyan çöl kültürü yok mudur?

***

Bakınız...buralara gelip din iman konularını yazdıkça her bir katılımcı eteğindeki taşları dökecektir...tıpkı benim döktüğüm gibi.

Din iman mevzularını BEYAN ediyorsanız karşı beyanlara da katlanacaksınız!

Siyasette beyan edilmekte, sanatta beyan edilmekte, eğitimde-öğretimde (aynı şey değildir) beyan edilmekte, sokakta, günlük hayatta beyan edilmekte....

...yazılı, görsel basında beyan edilmekte...her üç kanaldan ikisi dinci yayın...her on gazeteden 6 sı dinci basın...

...şurada bir bilgi paylaşım sitesinin bir başlığı altında beyan edildiği gibi.

Beyan ediliyor ise...ki ediliyor...yani oksijenimi daraltıyor iseniz ben de kendime oksijen alanı yaratmaya çaba göstereceğim demektir.

Kısacası...

...katlanacaksınız.

Aslında katlanıyorsunuz da...haberiniz yok gibi yapıyorsunuz.

Eğitiliyorsunuz yani.İnanca saygı

xenix -- 29.12.2010 - 10:40

"Sayin xenix, Hazreti sifati peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanilabilir.. inekler icin yada tapilan putlar icin degil.."


Ee iyi işte ben peygamber olarak kabul ediyor olsam zaten o dine inanıyor olurdum. Varsanılan peygamberler oldukları için Hz. demiyorum. Sen mesela Hans Von Ayberg e Hz. diyor musun? Demiyorsun? Neden? İnanmadığın için peygamber, veli olduğuna. Diyenler var mı? var.

"Bakiniz ben görevim geregi iki yildir yurtdisinda yasiyorum ve hristiyanlarla ic ice yasiyorum..Hic bir hristiyan arkadasim bana sen bizim inanclarimiza inanmamakla bize saygisizlik ediyorsun demediler.."


Evet onlar demiyor zaten bir siz diyorsunuz bunu. Ben bir hristiyanla konuşurken İsa'nın tanrı olduğuna inanmıyorum diyorum. Bu onu hiç rahatsız etmiyor. Ama nedense, Muhammed'in peygamber olduğuna inanmıyorum dediğimde bu sizi rahatsız ediyor.?

xenix Bkz. [s:inanca saygı]


Kendi adima gönül

ATAAN -- 29.12.2010 - 11:03

Kendi adima gönül rahatligiyla söyleyebilirim benim egitime ihtiyacim yok sayin hola..Karsidakinin beyanlari iftira olmadikca tabiki katlanilir, tartisilir o ayri..
Sayin xenix, Siz hristiyanligida bilmiyorsunuz maalesef..Hristiyanlar Hz.Isa'ya Tanri diye tapmazlar..Hz.Isa'yi Tanri'nin Oglu kabul ederler..
Siz birakin peygamberleri, Hitaplari da..Biraz dinleri ögrenin gelin yine konusalim..


Hmm

xenix -- 29.12.2010 - 11:06

Rab İsa, hikaye yani. Hepsi kandırmış beni. Ben en iyisi sizden öğreneyim bu işin aslını.

Neyse konumuza dönelim. Ben şimdi kafir miyim bilmek istiyorum. Siz bu işin uzmanı olduğunuz için kim kafir kim değil beni hangi sınıfa koyuyorsunuz bir müslüman olarak belirtirseniz, islam hakkında ki kötü önyargılarımı da kırmış olursunuz hem.

xenix


Sayın hocam (ataan bey)

gamaro -- 29.12.2010 - 11:24

Sayın hocam (ataan bey) eğer müsade varsa Bertrand Russel hakkındaki fikriniz nedir acaba? (elbette en doğrusunu allah bilir ama, ben sizin fikrinizi merak ettim izninizle)

Geçenlerde Farabi arkadaşımız yazdıydı mesela, Russel'a sormuşlar; eğer biri seni öte alemde dürtüp uyandırır ve kalk ayağa tanrının huzurundasın filan derse ne diyeceksin.. o da demiş ki yeterli kanıt yoktu tanrım diyeceğim, yeterli kanıt yoktu.. Şimdi bu adamın durumu nedir acaba?

Hani demişsiniz ya yukarda, ben o bakımdan sormak istedim; "Kâfirin gerçeği örten anlamında olması ile bunların gerçeği bildiği halde uymamaları kâfir nitelemesini gerektirmiştir. Gerçeği görmediğinden iman etmemiş olanlar İslam inancında kâfir sayılmaz."

Yani? Eğer Russel kuranı okumuşsa ( ya da islamiyeti incelemiş ve yine de kafasına yatmamışsa) ne oluyor acaba, kafir mi değil mi? Nedir şu gerçeği görmek dediğiniz şey?

Saygılar.

(ayrıca mesih konusunda sizi düzeltmek durumundayım çünkü çok okudum. İsa hiristiyanlar için sadece tanrı veya tanrının oğlu değildir. Bu eksik bilgidir. Hristiyanlık açısından isa hem tanrı hem insandır (bu çok önemli bir ayrıntıdır) oğul sözcüğünün kökü logos'tur. Tekrar saygılar.)


xenix tarafından Çar,

ATAAN -- 29.12.2010 - 11:26

xenix tarafından Çar, 29/12/2010 - 13:06 tarihinde gönderildi.

Rab İsa, hikaye yani. Hepsi kandırmış beni. Ben en iyisi sizden öğreneyim bu işin aslını.

Neyse konumuza dönelim. Ben şimdi kafir miyim bilmek istiyorum. Siz bu işin uzmanı olduğunuz için kim kafir kim değil beni hangi sınıfa koyuyorsunuz bir müslüman olarak belirtirseniz, islam hakkında ki kötü önyargılarımı da kırmış olursunuz hem.


Ben bu isin uzmaniyim gibi bir iddiamda yok öyle bir amacimda..Sadece müslüman oldugumu belirttim..
Sizin kafir olup olmadiginizin takdirini sadece ve sadece Allah yapabilir, kul degil..Günahkar olabilirsiniz, Isyankar olabilirsiniz ama bir insana baska bir insanin Kafir diyebilmesi öyle kolay degil..Burda islam hakkinda atip tutsanizda ben size Kafir diyemem..Öyle bir yetkim de yok öyle bir hakkim da yok..Bunu Kur'an'i ve Islamiyeti bilen herkes cok iyi bilir..


gamaro tarafından Çar,

ATAAN -- 29.12.2010 - 11:42

gamaro tarafından Çar, 29/12/2010 - 13:24 tarihinde gönderildi.

Sayın hocam (ataan bey) eğer müsade varsa Bertrand Russel hakkındaki fikriniz nedir acaba? (elbette en doğrusunu allah bilir ama, ben sizin fikrinizi merak ettim izninizle)

Russel'a sormuşlar mesela; eğer biri seni öte alemde dürtüp uyandırır ve kalk ayağa tanrının huzurundasın filan derse ne diyeceksin.. o da demiş ki yeterli kanıt yoktu tanrım diyeceğim, yeterli kanıt yoktu.. Şimdi bu adamın durumu nedir acaba?


Rica ederim ne hocasi sayin gamaro, burda bildiklerimizi paylasiyoruz hep birlikte..
Cok uzun cevap vermek isterdim ama birazdan cikacagim bastan savma bir cevapta vermek istemiyorum acikcasi ama simdilik diyebilecegim;
"yeterli kanıt yoktu tanrım diyeceğim, yeterli kanıt yoktu" sözleriyle kendini kurtarmanin cabasinda oldugu icin tabiki kabul edilmeyecektir..Her kim ölmeden önce Allah'a inanmazsa affedilmeyecektir denir ancak tabiki bunun takdiri yine sadece ve sadece Yaratandadir..
Burda dikkat edilmesi gereken nokta, Ben iddialarda bulunacagim insanlar benim dediklerimi ciddiye alip kafa yoracaklar inanacaklar, sonra soru karsisinda "Yeterli delil yoktu Tanrim" diye Tanriya yalvaracagim..Bu sizce beni ne kadar tutarli ve inanilir kilar?..Böyle iddiali konusan bir kisinin demesi gerekmezmiydi öteki tarafta beni uyandirip Tanrinin huzurundasin diyecek kimse olabilecegi bir an aklimdan gecseydi ibadethanelerden birinin yolunu tutardim diye..
Hz.Isa konusunda Avrupa'da cogu kiliselerde gördügümü söyledim..Kilise olayi zaten basli basina enine konuna konussak zaman yetmeyecek kadar detayli ve ilginc..Bende cogu bilmediklerimi hristiyanlik hakkinda Avrupa maceram boyunca yerinde gördüm ögrendim..


russel'ı hiç böyle görmediniz

gamaro -- 29.12.2010 - 11:43

"Böyle iddiali konusan bir kisinin demesi gerekmez miydi öteki tarafta beni uyandirip Tanrinin huzurundasin diyecek kimse olabilecegi bir an aklimdan gecseydi ibadethanelerden birinin yolunu tutardim diye.."

hah işte budur ya, vallahi elinize sağlık sayın Ataan, so tief aber so tief und rein!

neyymiş bi daha tekrar edelim; " yeterli kanıt yoktu tanrım, yeterli kanıt yoktu.." sözleriyle kendini kurtarmanin cabasinda oldugu icin tabiki kabul edilmeyecektir.."

şimdi aydınlandım, hem de çok fena, nochmal vielen dank sayın hocam, saygılar.

[başka sorum yok, tanık sizin:)]


hiç boşuna uğraşmayın o

Misafir -- 29.12.2010 - 11:45

hiç boşuna uğraşmayın o istediğiniz zemine çekeceğiniz müslüman yok!!!


Neden hep başa sarmak

HoLa -- 29.12.2010 - 12:30

Neden hep başa sarmak zorunda kalıyoruz...

...neden en temel, en basit, en bilinmesi gerekeni bilmiyor gibi yapmaktayız?

Neden dincilerin tamamına aynı şeyleri bildirmek zorundayım/z?

Bir:

Tanrı demek Allah demek değildir...tanrı demek Allah dahil bir çok tanrı manasına gelir. Dünyada binlerce tanrı vardır.

İki:

Din demek İslam manasına gelmez. Dünya üzerinde şu anda bilinen bütün dinleri kapsar. Bu da yüzlerce din demek.

Üç:

"İnanan" evrende bulunan bir çok farklı nesneden birine ya da yüzlerce dinden herhangi birine inanan kişi demektir. Müslüman manasına gelmez.

Bu durumda:

"Dinleri zırva buluyorum" demek İslam a bir saldırıyı betimlemez benim dinler konusundaki duruşumu ve düşüncemi betimler. Karşıma geçip mensubu olduğu dinden alıntılar yazmak, sinirlenmeler abesle tango ederken gerdan kırmalar, çalkalamalar olarak anlaşılır.

"Tanrı manrı yoktur" demek Allah a bir hakaret içermez...yazan kişinin ateist olduğunu anlatır.

Yine bu durumda...

...eğer ortaya ayet, vecize, vecibe, hadis, özlü söz gibi materyaller getirirseniz ve bendenize veya herhangi bir katılımcıya BAK BURADA NE YAZIYOR derseniz...

...o getirdiğiniz ayete, sureye, bilgiye karşıt olabilecek ya da hemfikir olan görüşlere de kapı aralıyorsunuz demektir ki karşıt bir şey yazınca işler nedense hemen SAYGI, KUTSALLIK kertesine çekilip adam asmaca yollarına gidilmekte?

Bıktım bu dincilere bak bu ters öküz başı gibi olan A, bu gözlük gibi olan B ay dedenin incesi gibi olan da C demekten.


çünkü

gamaro -- 29.12.2010 - 13:45

çünkü insanı ve yaşamı din, allah, kitap ve ahlakçılık üzerine inşa edenlerin "saygı" kelimesinin bilinen bütün anlamları ve gündelik hayatımıza girmiş bütün pratik formlarıyla ciddi bir yüzleşmede bulunmaları gerekiyor sayın HoLa.

Hani üç müslüman yan yana ev kursa yol kenarında, herbiri birbirinden güç alıp cıklamaya başlar ya o anda, hep bundan işte. Budur meselenin özü. Biz bilmiyoruz sanki nası bi şeydir müslüman mahallesi, hiç yaşamadık zati. Sonra gel ama burda has adamı oyna, efenim lütfen biraz saygı..

Sabredeceksiniz kardeşim, sabredeceksiniz.
Siz de öğreneceksiniz.
Saygı dediğin pis bişeydir özünde, aslolan tahammül ve katlanıştır.
Sevilense kendini katlanılır kılandır.
Nası diyordu Woody Allen; kirli seksi bilmeyen hiç sevişmemiştir aslında.
Onun gibi bişey işte.
Ay ev hanımı da hiç böyle konuşur mu di mi ama?
yok ama üç senedir aynı şehirdeyim ve komşularla çok iyi aram.
neden diye sorarsanız çünkü evime hiç erkek almadım.
namuslu kadınmışım, el üstündeyim, saygı görmekteyim.
halbuki ben lezbiyenim.
eve giren çıkan da bu yüzden hep kadın zaten.


...bendeniz markete

HoLa -- 29.12.2010 - 14:29...bendeniz markete çarşıdan aldığım kara çarşafı bırakmıştım.

İçeri hep aynı temizlikçi kadın giriyor sandı mahalleli...

...ondandır, 72 daireli blokların yarısından çoğu garsoniyerdir.

İstanbul da gençler ve kadınlar neden daha mutlu?

Saklanabildikleri için.

Kanıksanmış edepsizlikler silsilesi...


BARDAĞIN DOLU TARAFINDAN

ORPHEUSE -- 29.12.2010 - 14:29

Atatürk'ün meşhür sözünü herkes bilir: "Ne mutlu türk üm diyene". veya "bir türk dünyaya bedeldir"
Şimdi yeterli bilgisi olmayan kişi bu sözlere bakarak Atatürk'ün ırkçı olduğunu söyler.
Oysa tarihi belgelere bakınca “Türk, Kürt, Çerkez kardeştir" gibi sözler kullandığını görürüz. Buradan da ırkçı olmadığını anlarız.

Demek ki öyle bir iki satır okuyarak, bardağın dolu değil boş tarafını görerek kitabın ana fikri anlaşılmaz. Kuranı anlamak için Türkçe mealler bile yeterli değil. Kuranı anlamak birincisi o dönemin arap kültürünü iyi bilmek lazım ikincisi de doğru muhakeme edecek bir akıl.
Bunlara sahip olmadan Kuran şöyledir, Kuran böyledir demek fikir özgürlüğü değil, insanların değerlerine saldırıdır. Bunun adı iftiradır.

Ben tarafsız bir şekilde Kuranı okudum. Türkçe meallerden kuranı anlamanın yetersiz olacağını düşünerek tefsirini okudum. Ve yukarıda satır satır yazılan ifadelerin yanlış anlaşıldığına şahitlik ederim.

Mesela 4 kadınla evlenmek meselesi var. İşin aslı şu: İslamiyet öncesi Arap kültüründe kadınlara hiç değer verilmezdi. Öyle ki kız çocukları diri diri gömerlerdi. Bir erkek istediği sayıda kadınla evlenebiliyrdu. Kuran geldi ve bunları yasakladı. "İstediğin kadar kadınla evlenemezsin, bunu dörde indir" dedi. Buna rağmen Kitabın genelinden anlıyoruz ki tek eşliliği teşvik ediyor. Eğer ortam müsait olsaydı dört kadın değil "bir kadınla evlenin" derdi. Kolay mı asırlardır uygulanan bir geleneği bir anda kaldırmak.

Mesela o dönem Arap toplumunda bir kölelik sistemi vardı. Kölelere bir malmış gibi alınıp satılırlardı. Onlara değer verilmezdi. Kuran geldi ve insanlara kölelerini azat etmeleri için teşviklerde bulundu. Bir anda "tüm köleleri serbest bırak" demiyor ama bu sistemin kaldırılmasına ön ayak oldu. Bunlar 1400 sene önce oldu. Günümüzde hala modern kölelik olduğunu hatırlatırım.

Kuranda yazılan ayetler hepsi öğüt alanların iyiliği içindir, kötülüğü için değil. Yukarıdaki her bir satırın cevabı var. Bunun için kulaktan dolma sözler dinlemek yerine Kuranı okumak gerek. Buna bardağın dolu tarafından bakmak denir.


Herbiriyle ilgili

gamaro -- 29.12.2010 - 14:55

Herbiriyle ilgili açılmış başlıklar var, git oraya koy bardağını.

Hem sen tarafsız okudun da biz neyimizle okuduk ? Neden kendine yakıştırmadığın şeyi karşındakine yakıştırıyorsun, içimizi mi okudun? Tanrı adına söz aldığın yetmedi, şimdi de tarafsızlık uzmanı mı oldun? Yoksa sen en akıllımız mısın?

Mesela arap toplumunda kölelik aslında şöyleymiş.. mesela 4 kadın meselesi böyleymiş.. mesela kız çocukları diri diri gömülürmüş.. oldu beyim, engin bilgi ve deneyimin beni fena halde etkiledi ve iman ettim.

Hani biraz daha yazsa "bakın çocuklar.." diye devam edecek anaokul öğretmeni..


Şu siteye kuran okuyup

farabi -- 29.12.2010 - 15:10

Şu siteye kuran okuyup aydınlandığını sanarak dalmak,yolun başında olduğu halde yolun sonunda olduğunu sanmak.
Aslında bir yol bile yoktur,"yol yürüyerek açılır",demiş adamın biri.


Ne var bunda? Ölümü

HoLa -- 29.12.2010 - 15:36Ne var bunda?

Ölümü gösterip "sıtmaya razı ol" diyor arkadaş.

Kadın otomobil kullanamaz...
Lahana gibi kat kat giyinmelidir...
Seçme seçilme hakkı yoktur...
İzin almadan evden, şehirden çıkamaz...yurt dışına seyahat için, yaşı kaç olursa olsun velisi misali tayin edilen aileden erkeğin yazılı izni olması şartı var...
Saçı görünür ise kırbaç yer...
Kaçar yakalanır ise cezası direk ölüm.
Dört şahit getir kadını geberttir...

...bunlar bugünün Arap yarımadasından manzaralardan sadece bir kaçı.

Öpüp başınıza koyun bre haspalar!

Ne demekte hazretler?

Kadınlara zulüm vardı...hatta kadınları diri diri gömüyorlardı.

Sıtma mıtma... idare edin ulan!


O sözlerin hiç biri hakaret değil, hakikat..

salihxyz1 -- 29.12.2010 - 19:30

O sözlerin hiç biri hakaret değil, hakikat..
Hayvan..
Bazı insanlar bizi Allah yaratmadı, biz hayvanlardan evirildik demiyorlar mı?
Yalancı..
İnsanların bazıları yalan söylemiyorlar mı hiç?
Azgın..
Katliam ve zulümde azgınlık eden insanlar yok mu? Yoksa bütün insanlar masum mu?
Sapık..
Buradaki ‘sapık’ anlamı doğru yolu bırakıp, başka bir yola sapanları bahsediyor, cinsel sapıklıktan veya başka eğilimden değil..
Cehennem odunu..
Buraya giren insan, burada başka ne olabilir ki.. Fırına giren her şey artık odundur.
Kafir,
Allah’ı inkar eden kişiye inkarcı denir, kafirin kelime anlamı budur. İnkarcıya başka ne denebilir ki..
Başka inanca saygı..
Evet başka inanca saygı uygulamada en güzel örnekler tarih de ve günümüzde görmek isterseniz görmek mümkün.. Buradaki ise başka bir inancı ret etmektir.


"Demek ki öyle bir iki

Yabancı -- 29.12.2010 - 20:03

"Demek ki öyle bir iki satır okuyarak, bardağın dolu değil boş tarafını görerek kitabın ana fikri anlaşılmaz. Kuranı anlamak için Türkçe mealler bile yeterli değil. Kuranı anlamak birincisi o dönemin arap kültürünü iyi bilmek lazım ikincisi de doğru muhakeme edecek bir akıl.
"


TANI/TEŞHİS: Siz tarafsız okumamışsınız, tarafsız okuyabilen bir algı böyle izler bırakmaz.


*Ben tarafsız okudum hakiki olanı çözdüm ama siz bilmiyorsunuz.

*Ben araştırdım, sorguladım, düşündüm ve buldum ama siz eksiksiniz.

*Ben doğru muhakeme edebilen bir akılla yaklaştım ama siz akıl edemeyenlersiniz.

Yani dolaylı olarak aynı yere dayandırdık işi. Neydi; Bakın bu inanç sizin ihtiyacınız ve sahip olmazsanız çok mutsuz olacaksınız hatta akılsız akılsız dolaşacaksınız hatta hatta beyhude yaşayacaksınız. Maazallah uykularınız dağılacak, kan kusacaksınız, sersefil olacaksınız, yok yok sizin buna ihtiyacınız var.

NOT: Sizde kapitalist psikoloji kuramları gibisiniz yok yok kurumsal psikoloji gibi ---> yakalım cadıları, ayaklarına taş bağlayıp suya atalım, kurtulmak için çırpınırlarsa şeytandırlar yok çırpınmaz da boğulurlarsa şeytan yoktur.

Benim için yaşamak ve ölmek arasındaki süreç boktan bir etiketleme cihazının bok yemesinden ibaret, sen bunu neden hezmedemiyorsun ve ne haddine?
Kendisine inanmayanları

Misafir -- 30.12.2010 - 07:38

Kendisine inanmayanları "maskara maymunlar", "sağa sola kaçışan eşekler", "hayvanlar, hayvandan da aşağılar", "kof kütükler", "susamış develer" diye anan kıskanç bir tanrı kavramından bahsediyoruz.
Bu tavır bana sevdasına karşılık alamayınca, platonik aşkına "ya benimsin ya da kara toprağın" nidalarıyla kurşun yağdıran maçoları hatırlatıyor.
Beddua edebilen bir tanrı kavramından bahsediyoruz yahu, beddua.
Tanrının dualarını ve beddualarını değerlendirmeye alacak merci neresi oluyor acaba? Tanrının tanrısı mı?
Tanrı gibi herşeyi yaratan ve yücelerin yücesi bir varlık nasıl oluyor da böyle aciz insansı karaktere sahip olabiliyor?
Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bir tanrı varsa asla bu özelliklere sahip olamaz. Sorgulamaya açık kapı bırakmak nereee, kendine inanmayana beddua etmek nere?


Yine bilindik klasik dinci

Masal -- 30.12.2010 - 10:41

Yine bilindik klasik dinci cümleleri, bu ayetlerin anlaşılamayacak hiçbir yanı yoktur.
İnsan sihri sever, bilinmezlik insanın merakını artıran bir olgudur.
Bir ton mitolojik, sihirli, büyülü, afetli, patlamalı-çatlamalı mucizeyle ortada dolanan insan-üstü bireyler yaratıp bunları anlatırsanız insanoğluna asıl bunlara inanmamasını beklemek (o tarihlerde) dangalaklık olur. (bu tarihte) bunlara inanılmasını beklemenin dangalaklık olduğu gibi..

Peki anlaşılamayacak ayetler barındıran bu kitabın muhatabı kim? İnsan. Bu kitabın içeriğini anlayacak olan kim? İnsan. Peki sizin dediğinize göre anlaşılamayacak ayetleri koymasının ne gibi bir anlamı olabilir?
Ben söyleyeyim '' biz burdaki hikmeti anlayamayız, ancak Allah bilir" gibi bir devekuşu mantığı ile düşünebilecekleri tek şey şu olabilir: BELLİ insanlar, ERMİŞ bireyler, gözleri mühürsüzler (düşünce anlamında) anlayabilir bunları.
Nasıl bir ikiyüzlüktür yahu! Herkesin Tanrı katında eşit olduğunu söyleyip, işine geldiği zaman da belli ayetleri belli kişilerin anlayabileceğini iddaa etmek resmen ucuzluktur, basitliktir.

Dincilerin, bu forumda yarattığı tek etki nefretleri, aptallıkları ve bilgisizlikleridir. Ezberlenmiş sayıklamalarla, ipe sapa gelmez saçmalıklarla olmuyor bu işler..
Dincilerin yorumlarını okudukça diyorum ki; İyi ki Tanrı bizim kalbimizi, gözümüzü mühürlemiş de, bu nurdan nasiplendirmemiş:)


devam edelim..

gamaro -- 30.12.2010 - 11:13

Bence salihxyz çok haklı, aynı yerden devam edelim;

Mesela ey gerizekalılar.. (ne var işte canım, dünyada gerizekalı insanlar yok mu?)

Mesela ey eblehler, ey pezevenkler.. ( elbet bi sürü ebleh ve pezevenk de var şu alemde, o zaman niye hakaret olsun di mi ama?)

Ya da ey götoşlar.. (ondan da bol, valla süper)

Açıldı o halde yol hadi gözümüz aydın; düzüşken fil, silindirik solucan, ossuruklu deve, hatta mutlu cambaz sülük bile reva.

(mutlu cambaz sülük mü olurmuş demeyin, ben camdım mutlu oldu valla)

salihxyz, belirttiğin hususları özenle alıyorum ki dikkate, aman yine gelesin canım kardeşim.!!!!!

salihxyz1 -- 30.12.2010 - 11:58

Şayet yer yüzünde muhatap, insan değil de melekler olsaydı, her halde farklı ifadeler olurdu. Yaşadığımız bu dünyada, insanlıktan çıkmış, küfür ve suç içinde yaşayan bir çok insan var, onların anlayacağı bir dil kullanılması gerekmez mi? Örneğin; insanları öldüren, katliam yapan, işkence uygulayanlara ‘zalim’den başka ne denebilir ki.. Ayrıca bazıları sıkışınca ağza alınmayacak küfürlü sözleri yazmaktan çekinmiyor değil mi….


gerekir iks, gerekir ye,

gamaro -- 30.12.2010 - 12:37

gerekir iks, gerekir ye, gerekir ze... dikkate alınmadan damlayan bilge..

^ah şu ünlemler dünyasının insanlıktan çıkmış, küfür ve suç içinde yaşayan varlıkları... ve gücü adına lord of the makasların.. kesin.. kesin.. kes.. kse... es... s.


Örneğin; insanları

oik0s -- 30.12.2010 - 12:42

Örneğin; insanları öldüren, katliam yapan, işkence uygulayanlara ‘zalim’den başka ne denebilir ki

Savaşları yapanlar yeterli değil mi? Amaç, sebep ne olursa olsun insanların ölmesinin geçerli açıklaması nedir ?

Senin açıklaman ne? Kim zalim? Yahudileri öldür. Cennete git. Hatta mümkünse tanrını da al git...

Evlere şenlik küfürbaz tanrı, sanırım şefkatli! O kadar şefkatli ki insanları cezalandırmaktan geri durmayan, hırslarına yenik tanrı... Tanrın bilmez mi, insanlar aynı zekada değildir. Öyle ki, annesinin onu küçükken sarsması bile tüm geleceğini etkiler. Yok ama senin tanrın bacak arasında kaybolmuş tanrı.., varsa yoksa KADIN diyen tanrı... Güya yarattığı insanı tanımayan ve onu değerlendirmekten aciz tanrı... Küfür ederek, cezalandırarak insanları doğru yola! sokmaya çalışan, üstelik bir türlü de bunu beceremeyen tanrı...

Acizlerin tanrısı, ancak böyle olabilir. Kutlu olsun tepe tepe kullanın.


SEVGİLİ: SALİHXYZ

ŞEREF YÜCEL -- 30.12.2010 - 13:24

KALDIĞIN YERDEN DEVAM ET LÜTFEN!

- Ben senin yazılarını okuyan, + larımı lehinde kullanan, Allah için mücadele verme gayretini taktirle takip eden biri olarak seni tebrik ediyorum.

- Aynen devam et. Yılmadan, usanmadan ama nezaketi, hoşgörüyü ve saygıyı elden bırakmadan. Lütfen yanlış anlama. Nezaketsiz davranıyorsun demek istemiyorum. Yukarıdaki yazılardan kimin nazik, kimin küfürbaz olduğunu körler bile rahatlıkla anlar.

- İçinde Allah sevgisi olanın bırakın insanı, hayvanlara bile sevgisi vardır. "Dinciler kedi bile sevmez diyenlerin kediyi nasıl sevdiklerini bir ay önce TV lerde ibretle izledik." Tekmeyi vurduğu gibi duvara yapıştırdı ve sonra da başını ezdi. Onun da bir a-teist olduğunu üniversite arkadaşlarının TV beyanlarından öğrendik.

(Bütün a-teistler böyledir, anlamında kullanmadım bu cümleyi. Lütfen kimse üzerine alınmasın.)

- Ama buraya yazı yazanlar Andromeda galaxisinde bir müslümanın yere tükürdüğünü duysalar, dünyadaki doğa kirliliğinden bütün müslümanları ellerinden gelse hesaba çekerler.

- Tenkit edilmen, alay edilmen, dalga geçilmen seni ümitsizliğe düşürmesin.
- Burada tek başına olduğunu düşünme. En azından sen de istersen benimle selamlaşabilirsin.

- Allâme-i cihân bile olsan, takdir edilmeyeceğini, burada hiç bir değerinin olmayacağını bilerek yaz, bilerek oku.
- Haddim olmayarak sana nasihat etme cüretimi yaş olarak senden bir hayli büyük olduğumu düşünmeme ver.

Sevgiler, selamlar..


Dinleri bilmiyorsunuz din

ATAAN -- 30.12.2010 - 14:06

Dinleri bilmiyorsunuz din elestiriyorsunuz..Hintlilerin inege, Hristiyanlarin Hz.Isa'ya Tanri diye taptiklarini söyleyip burda dinleri elestirmeden önce gidin dinleri ögrenin, dersinizi iyi calisin.. aman canim ne gerek var ben sallayim nasil olsa kale bos diyorsaniz ayri..Ama yemiyor be, cocuklar bile yemez sizin bu uyduruk hikayelerinizi..
Kuran'in mealini okuyorsunuz Kuran'i cözdük saniyorsunuz..Muhtesemsiniz gercekten..Sizler milyarlarca insanin arasinda secilmis insanlarsiniz..
Iki felsefe kitabi okuyorsunuz dininizden imaninizdan oluyorsunuz..Sonra buna kilif bulmak icin kendi söylediginin bile arkasinda duramayan felsefecilerin zirvaliklarini dinler üstünde uygulamaya kalkip aklinizca Beyininize masturbasyon yapiyorsunuz..
Inanip inanmamaniz inanin kimsenin umrumda degil, havada ucan sinekle kendinizi bir tutuyorsaniz kimsenin sizin icin yapabilecek birseyi yok..Zaten hic kimsede sizi ikna etme cabasinda degil..Sadece yalan yanlis bildiklerinizi, farkinda yada farkinda olmadan dinler adina yaptiginiz iftiralari, yalanlari ve dolanlari elimizden geldigince düzeltip göstermeye calisiyoruz ancak salyalariniz üstümüze sicriyor iki kelime bir sey yazinca..


"İçinde Allah sevgisi

gamaro -- 30.12.2010 - 14:40

"İçinde Allah sevgisi olanın bırakın insanı, hayvanlara bile sevgisi vardır"


bile demek.. (hem de bile bile..)

"Dinciler kedi bile sevmez diyenlerin kediyi nasıl sevdiklerini bir ay önce TV lerde ibretle izledik. Tekmeyi vurduğu gibi duvara yapıştırdı ve sonra da başını ezdi. Onun da bir a-teist olduğunu üniversite arkadaşlarının TV beyanlarından öğrendik.Bütün a-teistler böyledir, anlamında kullanmadım bu cümleyi. Lütfen kimse üzerine alınmasın. "


Zaten şu her allahın günü sabah proğramlarına çıkıp kaynım bana ensest yaptı, dayım halama atladı diye bıdırdıyanlar da ateist.. Yok ama bütün atesitler böyledir anlamında söylemiyorum bunu, lütfen hiç bi müslüman üzerine alınmasın. (adsız bir şeklin sınır tanımaz tuhaflığı..)

"Ama buraya yazı yazanlar Andromeda galaxisinde bir müslümanın yere tükürdüğünü duysalar, dünyadaki doğa kirliliğinden bütün müslümanları ellerinden gelse hesaba çekerler. "


Lityum şart...

Yeter ya.. vallahi yeter, billahi yeter.. Bu nası bi masturbatif tekel ? bu nası bir cehalet.. hiçlenmiş aklıyla mutlak ve doğru'nun sahibi adam.. kardan adam bile yapamayan adam.. Senin ne işin var burda Şeref Yücel? Neden yazıyorsun? Ne verebilirsin bize.. Ne?


"..Sonra buna kilif bulmak

gamaro -- 30.12.2010 - 15:14

"..Sonra buna kilif bulmak icin kendi söylediginin bile arkasinda duramayan felsefecilerin zirvaliklarini dinler üstünde uygulamaya kalkip aklinizca beyininize masturbasyon yapiyorsunuz... Inanip inanmamaniz inanin kimsenin umrumda degil, havada ucan sinekle kendinizi bir tutuyorsaniz kimsenin sizin icin yapabilecek birseyi yok.. Zaten hic kimsede sizi ikna etme cabasinda degil.. ancak salyalariniz üstümüze sicriyor iki kelime bir sey yazinca.. Ahlaksizlik nedir bilirmisin?.. "

hayrola pek bi bilgeydik hani? saygı- selam, fikir alış verişi - harman filan, ne oldu ahlakçı başı ataan?

ah şu virane evin pireli yorganı... yeter.. hakkaten yeter.


Iki felsefe kitabi

farabi -- 30.12.2010 - 15:53

Iki felsefe kitabi okuyorsunuz dininizden imaninizdan oluyorsunuz..Sonra buna kilif bulmak icin kendi söylediginin bile arkasinda duramayan felsefecilerin zirvaliklarini dinler üstünde uygulamaya kalkip aklinizca Beyininize masturbasyon yapiyorsunuz..


Burada saçmalamışsınız artık, bu ne rahatlıktır ,felsefecilerin zırvalıkları dediğiniz şeyler,mağara duvarına resim yapan,yere üçgen çizen,yıldızlara baktıkça bin soru işaretiyle şaşıran,el yordamıyla dünyayı tanımaya çalışan ilk insandan bizlere ulaşan düşünce emeğinin birikimleridir.Zırvalıkmış, O zırvalık dediğiniz şeyler balyoz gibidir,haberiniz olsun.o balyozun dövmediği beyinden bi halt olmaz.


FELSEFE OKUYANIN BAŞI GÖKLERE DEĞİYOR!

ŞEREF YÜCEL -- 30.12.2010 - 16:36

BEYNİNİ EZDİREREK FELSEFE OKUMA KILAVUZU..!


farabi:

" "Burada saçmalamışsınız artık, bu ne rahatlıktır ,felsefecilerin zırvalıkları dediğiniz şeyler,mağara duvarına resim yapan,yere üçgen çizen,yıldızlara baktıkça bin soru işaretiyle şaşıran,el yordamıyla dünyayı tanımaya çalışan ilk insandan bizlere ulaşan düşünce emeğinin birikimleridir.Zırvalıkmış, O zırvalık dediğiniz şeyler balyoz gibidir,haberiniz olsun.o balyozun dövmediği beyinden bi halt olmaz."


- Mükemmel bir yorum yapmışsınız, ama sonlara doğru! Ne diyor bu Çakma Farabi? "O zırvalık dediğiniz şeyler balyoz gibidir, haberiniz olsun. O balyozun dövmediği beyinden bi halt olmaz."

- Beynini balyozla ezdire ezdire eğiten felsefecinin edeceği laf da ancak bu kadar olur.

- Ezik Beyin Paradoksu!

- Epikuros'un ünlü bir "EZİK BEYİN PARADOKSU" vardır!!

- 70 Kilogram ağırlığındaki bir Gladyatör 70.000 Kg. ağırlığındaki mevcut olmayan balyozunu havaya atıp atmosferden çıkarabilir mi ,çıkaramaz mı?

a) Çıkarır.
b) Çıkaramaz.

a) Diyenler kazanmış!
(b) ciler buna itiraz etmiş.

(a) cılar: "Saniyede 11.4 Km hızında fırlatılan bir balyozun ivme hızı merkez kaç kuvveti ile eşitlenir ve balyoz sonsuza kadar yoluna devam eder," demişler.

(b) ciler buna itiraz etmişler; "Amma da attınız! Nerde bizde öyle Gladyatör? Balyoz atmosferi terkedemeden geri düşer, iniş noktası olarak da gravitasyonu çok kuvvetli olan 1.000 lerce hayat yılı ötedeki torunlarımızın başına düşer!" demişler.

- İşte o gün bu gündür, iki satır felsefe okur okumaz felsefe adına kendilerini dünyadan, dünyanın gerçeklerinden, haktan, hakikatten soyutlayan felsefeciler türemiş, halen de "ZOMBİ" gibi yaldır yaldır ortalıkta dolaşmaktadırlar.

- Aristo hayatta olaydı bunları görünce utancından yerin dibine girerdi.


Hukukçu dinci arkadaşın

HoLa -- 30.12.2010 - 17:07

Hukukçu dinci arkadaşın yazdıkları içinde elle tutulur bir ifadecik var...

...gerisi geçici görev verilmiş köy kabzımalından devşirme üçüncü sınıf imam vaazı.

"Dinleri bilmiyorsunuz"...

...buyurmuş.

Bunun da yarım yamalak, hani işret parmağınız ile baş parmağınız arasına sıkıştırarak...yere düşen domates kabuğunu alırsınız ya işte öyle tutulabilir bir yanı var...

Dinleri teker teker incelemek meraklısı için keyifli bir araştırma geliştirme girişimi olabilir ancak dünyada hala devam eden ve etmeyen dinler konusunda bir genel bilgi en azından din iman mevzuları konusunda ahkam kesmek açısından şart...

...yani dinler tarihi.

Yeryüzünde yer alan ve almış olan; gök tanrı, yer tanrı, ateş tanrısı, Şamanizm, Budizm...semavi dinler şeklinde oldukça kaba bir kronoloji içine sıkıştıracağımız bir dinler tarihi var.

Kasırga, gök gürültüsü, şimşek...deprem, volkan, ulu ağaçlar, heyelanlar...yangınlar, ateşler.

Bunlar insanlığın tarihinde uzun zaman tanrılar ve dinler olarak yer aldılar. Bunlara ek olarak binlerce kabile dinleri ve tanrıları var...bunlar hala varlar. Gidersiniz Afrikaya Avusturalya yüzlerce din ve binlerce tanrı ile tanışırsınız.

Onlarla sohbet bile edersiniz...

Pekii ne oldu?

İnsanoğlu yüzlerce tanrının tanrı manrı olmadığını çözdü...kontrol altına aldı.

Çözünce yok oldular...

Zaten mevcut semavi dinlerin sürekli çözülememiş paradokslarla, fenomenlerle, teorilerle anılmasının nedeni tarihin tekerrürü misali tarihin geçmişe benzer devam etmesidir.

Dincinin ilk sorusudur:

-Gel bakalım, söyle bana bu ağacı hücreyi insanı evreni kim yarattı?

Hepsinin ortak paydası bilinmezliklerdir. Ne kadar bilinmezlik var ise tanrıya mal ederler...

...insan mantığı rasyonalize etme üzerine kuruludur.

Yani bilinmeyeni akılcı bir çerçeveye oturtma yönünde çalışır...olmadı mı...gaibe, bilinmeyene mal eder...

***

Dincinin edepsizliğinin başladığı nokta bu bilinmeyenleri, paradoksları yani kendince mal etme şeklini başkalarına satarak tanrısına kıyak geçtiğini düşünme sebepli inanç hikayesini herkesin kabul etmesini istemesidir...

...aksini düşüneni, kendisi gibi düşünmeyeni, hikayesini satamadığını aforoz eder...güçlü olanı da katleder.

Sanır ki böylece kestirmeden cennete falan gidecek...ödüllendirilecek.

Bir nevi kendini tanrının savaşçısı ilan etmiştir ya da öyle ilan edilmiştir...

Gerisini zaten biliyorsunuz...

...bu sayfalar bu edepsizliklerin detaylı kanıtları ile doldurulmaktadır.


Saçmalayıp durma adam gibi

farabi -- 30.12.2010 - 17:55

Saçmalayıp durma adam gibi şeyler yaz .Ne diyorsun ne anlatıyorsun "ivme hızı" ne demek.İvme, hızın zamana göre değişimidir,kuvvetle ivme nasıl eşitleniyor, yazdığını okuyormusun? .Felsefeyi, bilimi aşağılayarak bir yere varılmaz şapşal şeref.
Bu gidişle Aristo dan sağlam tokat yiyeceksin sen şeref.


Bu şeref niye fıkra

Agnostik -- 30.12.2010 - 18:11

Bu şeref niye fıkra anlatmış ? Ve anlattığı şeyde felsefe nerede ? Sanırım beyni kontak yapmış...

Epikuros'un ünlü bir "EZİK BEYİN PARADOKSU" vardır!! demiş...Böyle bir paradoks yok... Sadece bir fıkra bu, gülmek için kurgulanan cinsinden... Bu kadarına pes doğrusu... Neyle karşı karşıya olduğumuzu görmemiz açısından iyi bir örnek...

Ünlü galaksi uzmanı astronot şeref'in atmasyon paradoksu meşhurdur:

Bir gün helluri hazretleri yolda giderken bir mahlukatı böcekle karşılaşır...Böcek ona; "Nereden geldin, nereye gidiyorsun ey yolcu" der. Bunun üzerine helluri hazretleri; "astarına sıçim. Dır dır vır vırdan başka birşey bilmeyen mahlukat benimle sohbet ediyor" der. Böcek ise; "Ulan ib... evladı sen böcekler konuşamaz mı sandıydın" der...Devamı gelecek yıl.... Hehehehe


Agnostik

ŞEREF YÜCEL -- 30.12.2010 - 19:10

Fıkra anlatma sanatı


Agnostik:

" "Ünlü galaksi uzmanı astronot şeref'in atmasyon paradoksu meşhurdur:

Bir gün helluri hazretleri yolda giderken bir mahlukatı böcekle karşılaşır...Böcek ona; "Nereden geldin, nereye gidiyorsun ey yolcu" der. Bunun üzerine helluri hazretleri; "astarına sıçim. Dır dır vır vırdan başka birşey bilmeyen mahlukat benimle sohbet ediyor" der. Böcek ise; "Ulan ib... evladı sen böcekler konuşamaz mı sandıydın" der...Devamı gelecek yıl.... Hehehehe"
"


- Bari yeni yıla girerken dişlerini iyi fırçala Agnostik.

- Foseptik çukuru gibi bir ağızdan,
- Bal börek damlayacak değil ya!


Fıkra

Misafir -- 30.12.2010 - 19:59

"Vaktiyle Bursa’ da bir müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı”, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: “Her kula helâl, Müslüman’a haram!..”

Bursa başkent, tabii Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye...

Gitmişler kadıya şikâyete, adam yakalanıp yaka-paça huzûra getirilmiş. “Bu nasıl fitnedir, dîni İslâm, ahâlisi Müslüman olan koca devlette sen kalk, hayrattır, sebildir diye çeşme yap, ama suyunu

Müslüman’a yasakla!.. Olacak iş midir, nedir sebebi, aklını mı yitirdin?..” diye çıkışmışlar adama.

Adam:

- “Müsaade buyurun, sebebi vardır, lâkin isbat ister, delil şarttır…” dedikçe kadı kızmış:

- “Ne delili, ne ispatı?.. Sen fitne çıkardın, Müslüman ahâlinin huzûrunu kaçırdın, katlin vâciptir!” demiş.

Demiş ama, bir yandan da merak edermiş:

- “Nedir gerekçen?..” diye sormuş.

Adam:

- “Bir tek Sultan’a derim…” diye cevap verince, ortalık yine karışmış. Söz Sultan’a gitmiş, adam yaka paça saraya götürülmüş... Padişah da sinirlenmiş ama, diğer yandan o da meraklanırmış:

- “De bakalım ne diyeceksen. Bu nasıl iştir ki, hem çeşmeyi yaparsın, hem de her kula helâl, Müslüman’a haram yazarsın?..”

Adam, başı önünde konuşur:

- “Delilim vardır, lâkin ispat ister.”

- “Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin?..”

- “O zaman boynum, hükme kıldan incedir Sultânım…”

- “Eeee?!..”

- “Sultânım, herhangi bir havradan (sinagog) rastgele bir hahamı izahsız yaka-paça tutuklayın, bir hafta tutun. Bakın neler olacak…”

Dediği yapılmış adamın. Bütün azınlıklar bir olmuş, başlarında Mûsevîler, “ne oluyor, bu ne zulüm?.. Bizim din adamımıza biz kefiliz, ne gerekirse söyleyin yapalım, o masûmdur, gerekirse kefâlet ödeyelim...”

Çevre ülkelerden bile elçiler gelmiş, elçiler mektup üstüne mektup getirmiş… Bir hafta dolunca, adam:

- “Sultânım, artık bırakmak zamanıdır” demiş.

Haham bırakılmış, azınlıklar mutlu, bu sefer Sultan’a teşekkürler, hediyeler…

Az zaman geçmiş ki, adam:

- “Aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz için yaptırınız Sultânım” demiş.

Aynı şekilde bir papaz derdest edilip yaka-paça alınmış Pazar âyininden ve aynı tepkiler artarak devam etmiş. Haftası dolunca da serbest bırakılmış. Mutluluk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış, teşekkürler, şükranlar... Levantenler din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla daha bir sarılmışlar birbirlerine...

Sultan:

- “Bitti mi?..” demiş adama.

- “Sultânım son bir iş kaldı, sonra hüküm zamanıdır izninizle” demiş.

- “Şimdi nedir isteğin?..”

- “Efendim, pâyitahtımız Bursa’nın en sevilen, en sözü dinlenilen, itimat edilen âlimini alınız minberinden…”

Adamın dediğini yapmışlar, Ulu Câmi imamını Cuma hutbesinin ortasında almışlar, yaka-paça götürmüşler...

Ve ne olmuş bilin bakalım?..

Bir Allah’ın kulu çıkıp da, “ne oluyor, siz ne yapıyorsunuz?.. Hiç olmazsa va’zı bitene kadar bekleseydiniz”, gibi tek bir kelâm etmemiş, imamın peşinden giden, arayan-soran olmamış...

Geçmiş bir hafta, “nerde imam” diye gelen-giden yok!.. Aptal ve câhil bir imam tâyin edilmiş yerine, ne konuştuğunu kendi kulağı duymayan tam yobaz cinsinden biri… Halk hâlinden memnun, başlamış bir dedikodu, o geçen hafta derdest edilen koca âlim için:

- “Biz de onu adam bilmiş, hoca bellemiştik…”

- “Kimbilir ne halt etti de tevkif edildi!..”

- “Vah vaah!.. Acırım arkasında kıldığım namazlara…”

- “Sorma, sorma...”

Padişah, kadı ve adam izliyorlarmış olup-bitenleri. Sonunda Padişah çeşmeyi yaptırana sormuş:

- “Eee, ne olacak şimdi?..

Adam:

- “Bırakma zamanıdır. Bir de özür dileyip helâllik almak lâzımdır hocadan.”“Haklısın” demiş padişah, denilenin yapılması için emir buyurmuş ve adama dönmüş. Adam başı önünde konuşmuş:

- “Ey büyük Sultânım, siz irade buyurunuz lûtfen, böyle Müslümanlar’a su helâl edilir mi?..”

Sultan acı acı tebessüm etmiş:

- “Hava bile haram, hava bile!..” demiş…
"

.


hehehe:) Bak ne dicem

Agnostik -- 30.12.2010 - 20:31

hehehe:)

Bak ne dicem şeref,

Hani bu kuranda bahsedilen yalancı, fitnebaz, düzenbazlar için söylenenler var ya (konumuz bu zaten) sanki senin için söylenmiş gibi geldi bana... Sen otur bi güzel baştan oku ve hidayete erince bize bildir sana madalya falan vericem.

O gün geldiğinde aleyhinde şahitlik yapacam. Cehennemde odun olman yecuc ve mecuc kavmini sevindirir sanırsam. O gariplere arkadaş lazım ne de olsa...


Başılğa bakın hizaya

Misafir -- 30.12.2010 - 20:39

Başılğa bakın hizaya gelin:)
İnanmayanlara Kur'an'daki hakaretler...
Zaten inanmıyorsun ki, hakaretleri neden üstünüze alınıyorsunuz? Zorunuza mı gidiyor:)


hay allah.. kimdi o densiz,

gamaro -- 30.12.2010 - 20:42

hay allah.. kimdi o densiz, Epikuros muydu sahi?

der ki kendisi; "insan ruhun verdiği neşeyi yüceltmelidir..bilginin amacıysa insanı bilgisizlikten ve boş inançlardan, tanrı ve ölüm korkusundan uzaklaştırmaktır.. işte bu kişisel idealdir.."

Peki ya Aristotales'in kankisi Şeref ne der? ""Foseptik çukuru gibi bir ağızdan, bal börek damlayacak değil ya!"

aaah, ah.. hani bilge olacaktık, hani söz vermiştin şerefcik ? hani bazen höppedenek ezmek istiyordun karşındakini de hani sonra höngür höngür ağlayıp kendini kırbaçlıyordu yüreğin? vah şerefçick vah... gene yattı bilgelik..

-ya da her seferinde 31 çekip yeniden tövbe eden çocuk.. bir daha olmayacak elbet.. bir daha olmayacak.. flüt çalan fil, zombi katır ve fare of gogıl.. tekmili birden her gece sirk.. .-BENİM AGNOSTİĞE SÖYLEYECEĞİM ŞUDUR.

ŞEREF YÜCEL -- 30.12.2010 - 21:12

ELİMDE OLSA....


Agnostik:

"- Bak ne dicem şeref,
"

""O gün geldiğinde aleyhinde şahitlik yapacam. Cehennemde odun olman yecuc ve mecuc kavmini sevindirir sanırsam. O gariplere arkadaş lazım ne de olsa..."


- Bak, ne diyeceğim Agnostik;

Benim, cennete girmek niyetim olsa da girmek için bir garantim yok...

Teşbihde hata olmaz diyerek örnek veriyorum:

- Eğer elimde olsa vallahi ben seni cennette görmek isterdim.
- Seni, başkalarını, herkesi, kısaca bütün insanları.

- Sen bakma benim öyle arada bir estirip, gül gibi gönülleri küstürdüğüme..
- Önceki yazına kızmıştım, bu yazını okuyunca bu defa sana cevap olarak yazdıklarımdan utandım. Ben salağın tekiyim diye kızdım kendi kendime.

- Senden özür diliyorum Agnostik.
- Farabi kardeşimden de.

- Belki de ben sizleri kırmakla içimdeki Firavun'un farkındalığını yaşıyorum.
- Belki de sizde gördüğüm kendimin şeytani yüzüne saldırıyorum.

- Şimdi bana istediğini söyleyebilirsin Agnostik.

- Hani diyorsun ya;

"Hani bu kuranda bahsedilen yalancı, fitnebaz, düzenbazlar için söylenenler var ya (konumuz bu zaten) sanki senin için söylenmiş gibi geldi bana... Sen otur bi güzel baştan oku ve hidayete erince bize bildir sana madalya falan vericem"


- Kimbilir!
- Belki de haklısın.

Hz. Mevlânâ buyuruyor ki;

- "Başkalarında gördüğünüz ayıpları ortaya koymayın. Bilin ki o ayıplar sizin kendi ayıbınızdır."

- Madem ki öyle:

- Bir önceki yazımda size verdiğim fırçayı lütfen bana iade edermisiniz.

- Bana lazım olan bir şeyi yanlışlıkla size vermişim...


O DENSİZ BENDİM..

ŞEREF YÜCEL -- 30.12.2010 - 21:31

DOĞRU SÖZE NE DENİR.


- Yine özürümü dileyip, ilgili makama arzımı sundum.
- Umarım af müjdesi ile ödüllendirilirim.

- Önce densizlik yap, sonra özür dile.
- Tersine giden bir durum var ortada?
- Önce özür dileyip, sonra mı densizlik yapsam!!?

- Hayır! Bu da olmaz.

- Yok, yok... Bu kendini her daim sorgulayan nefs makamını aşmanın bir yolunu bulmalıyım.

- Bunun tek yolu da galiba sevgili Farabi'nin söylediği gibi güzel bir tokat yemek.
- Ama Aristo'dan değil.

- Peygamber tokatı.

- Ne sesi duyulsun!
- Ne de mahkemelerde davası görülsün...

- İyi geceler güzel kardeşim.


gamaro tarafından Per,

ATAAN -- 31.12.2010 - 09:03

gamaro tarafından Per, 30/12/2010 - 17:14 tarihinde gönderildi.
hayrola pek bi bilgeydik hani? saygı- selam, fikir alış verişi - harman filan, ne oldu ahlakçı başı ataan?

ah şu virane evin pireli yorganı... yeter.. hakkaten yeter.


Bilgelik taslayanlar, din hakkinda hic bir bilgisi olmadan atip tutan yorumculardir, bu biiiir..
Ben bilgelik taslamiyorum dogru bildiklerimi paylasiyorum..Dinler hakkinda hic bir bilgisi olmadan ahkam kesen sizlere göre, yaptigim bilgelik olabilir yorum yapamayacagim..
Anayasa hukuku hocama selam gönderdiler ya..Daha anlamadinizmi Sayin Gamaro..Onlar seviyeyi yükseltemiyorsa, eh ne yapalim biz onlarin seviyesine inelim..Gerci hos görünmüyor biliyorum ama baska lisandan anlamadiklarini ispatliyorlar yeterince..


salya ile sayın arasında

Janus -- 31.12.2010 - 09:46

salya ile sayın arasında karasız kaldınız yine.. en son sayın.. hayır.. en sonunda yine başka lisandan anlamıyorlar diyerek kendi haklılığınıza oy verdiniz.. ben bir hiristiyan olarak neden rahatsız olmuyorum sizin salya ve cehaletle itham ettiğiniz bazı değerli katılımcılardan..? size düşünün dememe izin verin.. kendinizi bu ortamda varediş biçiminizi söylüyorum sayın ATAAN... aynısını yapan hiristiyanlarda var tabi.. ne farkeder.. üzerinde sevgi, saygı, hoşgörü yazılı bir bomba olmak.. Sizin o beğenmediğiniz, cehaletle, salya saçmakla itham ettiğiniz insanlar.. size bu gerçeği fısıldıyor olabilir mi acaba?.. kabalık yapıyorsunuz sayın ATAAN.. bakın ben atesit değilim.. kelimelerden değil, böyle güzel bir yerde kendinizi varediş biçiminiz hakkında biraz düşünün diyorum sadece..


Sizin dininize zirvadir

ATAAN -- 31.12.2010 - 10:30

Sizin dininize biri cikip zirvadir derse, bunu dininize sayginlik bahsedilmis olarakmi anlarsiniz Sayin Janus?


peki sayın ATAAN..

Janus -- 31.12.2010 - 11:05

peki sayın ATAAN.. peki...hoşçakalın..


Janus tarafından Cum,

ATAAN -- 31.12.2010 - 11:19

Janus tarafından Cum, 31/12/2010 - 13:05 tarihinde gönderildi.

peki sayın ATAAN.. peki...hoşçakalın..Cevap alamadim ? ? ? Benim dinime yorumcu zirva diyince saygisizlik olmuyor ben tepki gösterince saygisizlik oluyor öylemi?..
Soruyorum sizin dininize aynisi yapilsaydi Sayginlik bahseden bir ifade olarakmi degerlendirirdiniz bu ifadeyi diye ama sizde cark ediyorsunuz..Neden cevap vermekten kaciyorsunuz?
Pardon ama benim inandigim dinime hakaret edene saygi duymami saygi göstermemi beklemeniz herseyden önce bir insan olarak büyük haksizlik degilmi?..


SEVGİLİ ATAAN BEY

ŞEREF YÜCEL -- 31.12.2010 - 11:26

MERHABA SAYIN: ATAAN BEY,


- Sağa sola laf yetiştireceğim diye sizinle tanışmaya pek fırsatım olmadı.

- Malum olunduğu üzere ben, Şeref. Özel bir kurum da yöneticiyim.

- Yazılarınızı zevkle okuyor, mücadelenizi ilgi ile izliyorum.

- Yıl sonu hesapları malum. İşlerimiz bir hayli yoğun.

- Seneye görüşmek üzere inşallah.

- Sizin ve herkesin yeni yılını kutluyorum.

- Hoşçakalın.


Cok Memnun oldum Seref Bey,

ATAAN -- 31.12.2010 - 11:31

Cok Memnun oldum Seref Bey, Bende Ataan gerci tanitmistim kendimi konu icinde hatirlarsiniz sanirim..
Sizinde yeni yiliniz kutlu olsun, Görüsmek dileklerimle..


Ben yapılanları

Janus -- 31.12.2010 - 11:44

Ben yapılanları görüyorum ATAAN bey, saygısızlık olarak görmüyorum.. Saygı ile ilgili sevgili Gamaronun küçük bir iletisi vardı burada.. okumanızı öneririm.. ayrıca din sizin dininiz değildir.. din diye birşey olmaz, söz vardır aslında.. eğer o söze inanıyorsanız o söz sizin değildir, siz inanırsınız sadece, ama söz tanrınındır.. sadece tanrı bu benim sözüm diyebilir.. anlayabildiğinzi umuyorum.. inanmak başka sahip olmak başkadır.. karıştırıyorsunuz.. zaten buradaki varoluş biçimiz demiştim.. onun için... ben size cevap verdim.. anlayıp anlamadığınız tanrı bilir..


Benim dinim söylemimdeki

ATAAN -- 31.12.2010 - 12:09

Benim dinim söylemimdeki amacim Benim inandigim dindir Sayin Janus..Yoksa benim kendi sahsima ait sahip oldugum bir dinim yok..Dinin ne diye sorarlar Türkcede sizde Dinim falandir filandir dersiniz..Bu cevabiniz yada benim dinim söyleminiz sizi o dinin sahibi yapmaz tabiki..
Size basit bir soru sordum ama hala cevabini alamadim..Birisi sizin dininize zirva derse bunu saygili bir ifade olarakmi algilarsiniz?


"Benim dinim söylemimdeki

HoLa -- 31.12.2010 - 14:27

"Benim dinim söylemimdeki amacim Benim inandigim dindir Sayin Janus..Yoksa benim kendi sahsima ait sahip oldugum bir dinim yok."

...buyurmuş hukukçu ve dinci arkadaş.

Bravo öğreniyor. Dedik ya eğitiliyorsun.

Cevaba gelince...hayır bu ne sana ne de dinine karşı bir hakaret ya da harekettir. Benim zırva bulmam ile sadece benim dinlere olan bakış açım ortaya konmuş olur ya da tanımlanmış olur. Zira bendeniz argümanlarımı ve önermelerimi bu düşünce ve de duruşum üzerinden yapıyorum.

Burada ben dinlere zırva deyince dinin zırvalaşıyor mu? Öyle olsaydı ben dinine karşı negatif bir etken olduğumdan sorduğun soru da anlamlı olabilirdi.

Bendeniz dinleri özellikle ritüelleri itibarı ile ahlaksız sistemler olarak görüyorum ve bunu da onlarca örneklerini istişare ediyor dile getiriyorum.

Siz gibilere ne saygım var ne de olumlu bir bakış açım...duruşum da dolayısı ile yazdıklarım da o yöndedir.

Sizleri, yani din iman goygoycuları ve satıcılarını, tanrı kıyakçıları olarak buna bağlı olarak da toplumun çıbanları gibi görmekteyim...

...sizler dinleri konuşanlar değil sadece mensubu olduğunuz dine olan inancınızı pazara çıkaran bilindik dincilersiniz.

Bu bir hakaret değil, size bakınca, yazdıklarınızı okudukça bende oluşan duygu ve düşüncelerdir.

Belki birgün hemfikir olursunuz belki olmazsınız...

...ama saygı maygı beklemeyiniz....zira yoktur.

Bu satırları "Aha bana saldırdı" şeklinde yorumlama keyfiyetiniz ile de yorumlayabilirsiniz...

...aksini düşünmek zaten boş olurdu.


Ataan bey, Janus çok güzel

ben ve herkes -- 31.12.2010 - 15:47

Ataan bey, Janus çok güzel anlatmış ama siz yine anlamamışsınız:) tanrıyı oynamayın demiş Janus, sonsuz.us ta kendiniz varediş biçiminiz demiş ? Tamam tamam:) siz zaten haşa tanrıyı oynamıyorsunuz ve ne varmış burda varoluş biçiminizde değilmi? bakın yine anlamadınız:)


HoLa tarafından Cum,

ATAAN -- 31.12.2010 - 16:29

HoLa tarafından Cum, 31/12/2010 - 16:27 tarihinde gönderildi.

"Benim dinim söylemimdeki amacim Benim inandigim dindir Sayin Janus..Yoksa benim kendi sahsima ait sahip oldugum bir dinim yok."

...buyurmuş hukukçu ve dinci arkadaş.

Bravo öğreniyor. Dedik ya eğitiliyorsun.

Cevaba gelince...hayır bu ne sana ne de dinine karşı bir hakaret ya da harekettir. Benim zırva bulmam ile sadece benim dinlere olan bakış açım ortaya konmuş olur ya da tanımlanmış olur. Zira bendeniz argümanlarımı ve önermelerimi bu düşünce ve de duruşum üzerinden yapıyorum.

Burada ben dinlere zırva deyince dinin zırvalaşıyor mu? Öyle olsaydı ben dinine karşı negatif bir etken olduğumdan sorduğun soru da anlamlı olabilirdi.

Bendeniz dinleri özellikle ritüelleri itibarı ile ahlaksız sistemler olarak görüyorum ve bunu da onlarca örneklerini istişare ediyor dile getiriyorum.

Siz gibilere ne saygım var ne de olumlu bir bakış açım...duruşum da dolayısı ile yazdıklarım da o yöndedir.

Sizleri, yani din iman goygoycuları ve satıcılarını, tanrı kıyakçıları olarak buna bağlı olarak da toplumun çıbanları gibi görmekteyim...

...sizler dinleri konuşanlar değil sadece mensubu olduğunuz dine olan inancınızı pazara çıkaran bilindik dincilersiniz.

Bu bir hakaret değil, size bakınca, yazdıklarınızı okudukça bende oluşan duygu ve düşüncelerdir.

Belki birgün hemfikir olursunuz belki olmazsınız...

...ama saygı maygı beklemeyiniz....zira yoktur.

Bu satırları "Aha bana saldırdı" şeklinde yorumlama keyfiyetiniz ile de yorumlayabilirsiniz...

...aksini düşünmek zaten boş olurdu.Buyurmus dinsiz arkadas..
Ben size bakinca olusan duygu ve düsüncelerimi inanin yazmak bile istemiyorum..Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar..Hukukcu tespiti..
Ciban vücutta pek fazla görülen birsey degildir..Genelde kirlilikten dolayi meydana gelir..Dini zirva olarak gören zirvalar, sayilari pek fazla olmadiklarindan toplumlarin kirden dolayi olusan cibanlarina en güzel örnektirler..Kalabalik olabilirler yigin olabilirler internet ortaminda attikca atan salladikca sallayan tipler olabilirler baskada bir halt olamazlar..
Sizin argümanlariniz ve ritüelleriniz zirva bile olamaz..Zira olabilseydi ruh hastasi muamelesi görmek yerine toplumda kabul gören, saygi gören bir grup olabilirdiniz...Ama saygi kelimesi sizin argümanlarinizda hic bulunmadigi icin tarlada bitmis otla aranizda hic bir fark yok..Dünyaya bihaber geldiniz bihaber gideceksiniz..
Dinimi ben pazara cikarmadim, din pazara cikmaz..Sen kabul edilirsen girme serefine nail olursun..Kimse seni din konusunda ikna etmeye calismiyorki..Kendi kendine maydanoz olmussun..Sacma yazilarini saldiri olarak kabul etmem icin fikirlerini ciddiye almam lazim..Diledigini söyle, sinek sesi etkisinden baska bir etki yapmaz bende artik.."Tüm ahlaksizliklari deger

gamaro -- 31.12.2010 - 16:36

"Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar..Hukukcu tespiti.."

"Sizin argümanlariniz ve ritüelleriniz zirva bile olamaz..Zira olabilseydi ruh hastasi muamelesi görmek yerine toplumda kabul gören, saygi gören bir grup olabilirdiniz...Ama saygi kelimesi sizin argümanlarinizda hic bulunmadigi icin tarlada bitmis otla aranizda hic bir fark yok..Dünyaya bihaber geldiniz bihaber gideceksiniz.."


Şu ahlakçı damara bak sen.. nasıl da hararetli nabzı.. Saygıyı da almış tekeline, iyiyi de, güzeli de, doğruyu da yanlışı da, otu da boku da ne varsa onun. Ahlakçılık yapan hukukçu.. busun işte sen, üç kere dürtmek yetiyor tezgahın arkasına sakladıklarını görebilmek için.

Yaz ata an yaz, ilham geldi yaz, biz nasılsa gelip icabına bakarız bi ara.


@gamaro... Sana söylenecek

Misafir -- 31.12.2010 - 18:19

@gamaro... Sana söylenecek hiç birşey yok. Amacın sadece zeytinyağı gibi olmak.

"otu da boku da"
ayrıca
"gotteskend"
miydi neydi(çıkış noktan hiç önemli değil. Kardeş olamayız. Ne bakteriden nede Hz. Adem'den.[gotteskend çıkış noktasının ayrıca altını çiziyorum.]). Ayrıca
"31 filan"
yazar önemli değil. Sonuç ateist. Biraz daha nazik olunabilir. Mastürbasyon de! Ayrıca inanan insanlara, tarfın(ız)dan bi sürü hakaretler...(Arkadaşım inanmıyorsun. Kur'an'daki hakaretleri niye üstüne alınıyorsun. İnanıyorsunda mı inanmıyorsun(: )

"dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan "
Sevgili Ataan' ın sözüne katılıyorum. Sağlam olmayanın altınıda özellikle çizmek istiyorum. Allah korkusu inanan insanlar için polis korkusundan, Allah sevgisi de putlardan üstün olmalı...


Öyle mi acaba?

Yabancı -- 31.12.2010 - 18:25

"Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar..Hukukcu tespiti..
"


Bunu açmanız hatta deşmeniz hatta hatta bütün vidalarını söküp tek tek bütün parçalarını birbirinden ayırmanız ve ortaya çıkan dağınıklığın nasıl göründüğünede bakmanız bunuda bize gösterebilmeniz, bu tespitinizin sağlaması olacak ve nerede ikamet etmekte iseniz ben gelip sizin alnınızdan muck diye öpeceğim, belkide kalan ömrümü size hizmet ederek geçireceğim :)


evet misafir, 31 felan?

gamaro -- 01.01.2011 - 17:46

evet misafir, 31 felan? e sen de yapmışsın işte ne var?

yazarın önemi yokmuş.. ve ateissttlerr ha? tıkla yavrucum sen de tıkla , hatta bu da dahil istediğine tıkla , üçü de aynı kapıya çıkıyo nasılsa.

Ahlakçı söylemler çirkin ve tehlikeli olanın ta kendisidir. Ona eşlik eden dil ve varoluş biçimiyse herşeyin sahibidir, ot ve bok da bir "şey"dir ve bütün şeyler gibi herşeye dahildir, hatta yeri gelir nasıl bir ritüelle sıçılması gerektiğini bile öğretir. Senin gibiler de öğrenecek elbet, yılmak yok yola devam, bakteri seni naapsın.


Gamaro Hola' ya cevabı

lc1d18 -- 01.01.2011 - 18:11

Gamaro Hola' ya cevabı kendi ağzınla vermişsin.

"yılmak yok yola devam"


Benim adıma konuşma harf

gamaro -- 01.01.2011 - 18:57

Benim adıma konuşma harf numara karışımı, benim adıma konuşma.


Agnostik

salihxyz1 -- 01.01.2011 - 19:05

Buradaki üslup kimin ne olduğu gösteriyor. Şayet hakem olarak, akılda ve mantıkta uzlaşma sağlanmış ise, başka bir yola başvurulmamalı değil mi..


"Buradaki üslup kimin ne

lc1d18 -- 01.01.2011 - 19:15

"Buradaki üslup kimin ne olduğu gösteriyor. Şayet hakem olarak, akılda ve mantıkta uzlaşma sağlanmış ise, başka bir yola başvurulmamalı değil mi.."
Konu özetlendi mi ne?


Ne haddime gamaro... Ben kimim ki ? Bütün suçum Allah' a ve Kur'an' a inanmak!


Böylesi platformlarda

gamaro -- 01.01.2011 - 19:36

Böylesi platformlarda kendinizi var ediş ve sunuş biçiminiz öyle sırıtıyor ki.. (sevgili Janus'un son mesajındaki tespite katılıyor ve sevgilerimi iletiyorum kendisine).. evet, siz herşeyin ama herşeyin altına "tahrif" gücü yüksek bombalar yerleştirmenin ustalarısınız.. ne kadar duru ve çıplak yaşam alanı varsa, sınırsız bir iştahla.

Bak beyaz da kullandım.. yanına prusya mavisi ve kırmızı.. evet evet, renklerin suçu yoktur fikir şeyinde eşsiz bi tablo, namı diğer "suçlama"...Gelinim sana çizdiriyorum kızım sen paspartula.


Ben de katılıyorum gamaro,

lc1d18 -- 01.01.2011 - 20:15

Ben de katılıyorum gamaro, bende...

Yalnız sizin şu ritüellere bide "zerzavat"ı ekledik.
Salihxyz size de katılıyorum. Hola' ya cevabu kendin vermiştin. Sende kendiside "tıkla"dığım yerdeki söylemlerini yıktınız...


Ataan zerzavatı ne diye

Agnostik -- 01.01.2011 - 21:58

Ataan zerzavatı ne diye çemkiriyor ?

Bütün ateistler kötüymüş de kendisi mi iyimiş ? Hahaha... Bunlar hep tanrı olurlar. Karar vericidirler. (hukuksalmış bi de) Vay canına... Halbuki ben kendisinin külliyen yalancı olduğuna eminim. Veya en azından olduğu gibi olmadığından eminim...

O nerden biliyorsa ben de ordan biliyorum, ispat mı?

Demiş ki ; Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar..Hukukcu tespiti..

İşte yaftalamak en büyük ahlaksızlıktır. Bu dedikodudur. Bu Yalancılıktır. Bu bilmeden sallamadır. Korkunç bir iftiradır.

Başka birşey söylemeye gerek duymuyorum. Ataan isimli kişiliğin ne olduğu bu satırlardan bellidir.


FSM den

xenix -- 01.01.2011 - 22:15

FSM den ateist değilim. Yoksa ahlaksız olacakmışım. Ve iyi ki bu insanların bir dinleri var. Dinleri olmasa yapmayacakları şey yokmuş gibi görünüyor.xenix


Ne demisim tekrar bir

ATAAN -- 02.01.2011 - 01:53

Ne demisim tekrar bir bakayim, cok alinmissiniz belli..

"Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar.."

demisim..

Cümlem "cok daha fazla yaparlar" diye bitmis..Yani Ahlaksizliklari sadece dini inanclari hic olmayanlar yapar dememisim..Bakin orda "Dini inanclari saglam olmayan" lar tabiride var. Bu ne demek; Cümlem sadece Ateistleri icine almiyor..Niye aglayip mizikcilik yaptiniz anlamadim..Zaten sizde sadece görmek istedigini gören, anlamak istedigini anlayan tipler oldugunuz icin bu konuda yapabilecek fazla birseyim yok..
Gecip karsima, ben dün lezbiyendim bugün bisexsüelim diyebilecek kadar ahlakli ve erdemlisiniz.. (Cinsel sapikliklari ahlaki erdem olarak görüyorsaniz o ayri tabiki)
Okudugunuzu bile daha anlamadan karsinizdakine saldiracak kadar cahil cesaretiniz var..Hepsi bu..
Cümlemin sadece ateistleri kapsadigini anlayanlara sözüm; gidin biraz Türkce calisin..Okudugunuzu anlayamayacak kadar kör hale gelmissiniz..


Gene müthiş bir yaftalama;

Agnostik -- 02.01.2011 - 11:08

Gene müthiş bir yaftalama; "okuduğumuzu anlamıyormuşuz", ayrıca çoğul kullanmış...

Kendini olumlamış ve yüksek bir noktaya yerleştirmiş.(bizlerden - biz kim isek?)

Ne yapacağımızı bir müneccim edasıyla bilmiş: Demiş ki:"Gecip karsima, ben dün lezbiyendim bugün bisexsüelim diyebilecek kadar ahlakli ve erdemlisiniz.. (Cinsel sapikliklari ahlaki erdem olarak görüyorsaniz o ayri tabiki)"

Sevgili zerzevat, biz insanları olduğu gibi kabul ediyoruz. Cinsel eğilimlerine göre değil. Farkımız ve insanlığımız burada ayrılıyor zaten... Kapalı kapılar ardında diğer insanı hem bilemeyip hem de diğerlerine göre "Üstün" ve Üstün AHLAKLI" adledip yargılamıyoruz. Bizler, sizin gibi yargıç olamadık henüz. Kapasitemiz yetmiyor herhalde... Hehehe

Cahilmişiz? Ya peki buradan görünen ? Daha yeni geldin aslanım bi dur hele...

Bu son söylemi, kendisini yanlış anladığımız üzerine; HAYIR anlamadık : Söylemin "din varlığı üzerine", kısaca dindar olanlar ( yani senin dinsiz diye yaftalamadığın bütünün haricindeki herkesi içine alan sapık düşünce...) Artık onlar her kimlerse? Hepsi ama hepsi AHLAKSIZ, velakin, kendinin olumladığı herkes ise ahlaklı olmalı. Burada bu arkadaşın daha ziyade kastettiği; ateistler veya benim gibi agnostiklerdir... Az dindar ne yahu ? Kime göre sorusunu sormayacakmısın ?

Kendine göre bölüşler icat edip, kuranı anlayanlar /anlamayanlar / az anlayanlar ... Bu ne yahu ?

Neyse, burada daha önce yazdık;

Ahlak senin tekelinde değil. Tekeline almak için zaman çoktan geçti... Artık insanları senin gibi yaftalayacak, şak diye notunu verip insanlıktan atacak şizofren KADILAR yok. Herkesin kendi işine gücüne baktığı evrenselleştiği bir devirdeyiz. 1400 yıl öncenin sadece hurmadan oluşan akıl ve fikri de kendi dekadansı içinde yokolup gidecek...

Türkçeye gelince, de ve da'ların nasıl kullanıldığını öğren önce... Sonra "ki" leri öğren, daha sonra noktalama işaretlerini öğrenirsen belki bi seviye TÜRKÇE bildiğini söyleyebilirim.


"Tüm ahlaksizliklari deger

Agnostik -- 02.01.2011 - 11:43

"Tüm ahlaksizliklari deger yargilari olmayan, dini inanclari saglam olmayan veya hic olmayan insanlar cok daha fazla yaparlar.."Hangi istatistik değere veya hangi kaynağa göre bunları söyleyebildin ?

Referansın nedir ?

Sana bir referans vereyim de sen iyice anla :

Yeni gine papua adalarında bir din, bir tanrı yoktur. Fakat son elli senede ne bir tecavüz ne bir hırsızlık ne de cinayet o topraklarda gözlemlenmemiş...


Yeter yahu ... Anlamamışız... Neyi anlamadık ?

Mısır'a, İran'a, Suudi arabistan'a akreditif açılmadan mal yollayabiliyorsan mesela aferin sana dememi mi?

Neden tüm bu hırsızlık? Bu düzenbazlık ?

Geçen gittiğim otelde, benim seyretmediğim cinsten bir tv yayını vardı ve abartmıyorum neredeyse yüzlerce kanal arapça yazılardan oluşan KADIN PAZARLAMA kanalıydı... Ahlak ve kuran yüzündendir mutlaka...

Hayır AÇLIKTAN, kadına duyulan açlık... Estetiğe ve güzelliğe duyulan açlık... Sanatsızlık ve boşluktan gelen açlık...

Ama kime diyorum KİME ?


Argonistik, sen önce

ATAAN -- 02.01.2011 - 11:45

Argonistik, sen önce okudugunu anlamaya calis..Bir ilerleme kaydet ondan sonra konusmayi dene cünkü konustukca batiyorsun, sacmaladikca sacmaliyorsun..Sende hurma kadar beyin olsa zaten yazilani anlarsin..

Az dindar ne yahu ? Kime göre sorusunu sormayacakmısın ?

Kur'ana göre tabiki..Bugün Recm denen vahseti din adina uygulayanlar saniyormusunuz ki dindar ? Kur'an'in cizdigi müslümanlarmidir onlar?
Bence müslümanlikla, islamla alakalari bile yoktur..Sonra insanlar seriat saniyorlar gördüklerini..Birakin dine yeni girmek arzusunda olanlari, dine mensup olanlari bile cileden cikarmaya yetiyorlar..Örnekler saymakla bitmez..
Dini inanclari saglam olmayanlardan kastim, günah isleyenler degil..Dini inanclari saglam olsaydi dinde olmayani varmis gibi göstermezlerdi..


"Agnostik tarafından Paz,

ATAAN -- 02.01.2011 - 11:53

"Agnostik tarafından Paz, 02/01/2011 - 13:43 tarihinde gönderildi.

Geçen gittiğim otelde, benim seyretmediğim cinsten bir tv yayını vardı ve abartmıyorum neredeyse yüzlerce kanal arapça yazılardan oluşan KADIN PAZARLAMA kanalıydı... Ahlak ve kuran yüzündendir mutlaka..."


Ahlak yüzünden oldugu kesin ancak Kur'an dersen Islami Kur'an'a göre yasayan müslümanlarin hakkini yemis olursun..Dini inanclari saglam olsa bu insanlarin, müslüman görünüp kadin pazarlayabilirler mi? Bakinca ahanda müslüman bu diyebilecegin tipler ama icraatlere bakinca ne ararsan var..Dini inanclari saglam olmayanlardan kastim buydu benim..Dedigim gibi önce yazdiklarimi iyice anlayin ondan sonra gelin bana catin..


Kaç kişisiniz ulan ? Ola

Agnostik -- 02.01.2011 - 11:59

Kaç kişisiniz ulan ? Ola ki dini inancın sağlam ben nerden bileceğim, o nerden bilecek ? Kimsin sen, kendini ayırdığın yerde mutluysan orada kal kardeşim gelip buralara pislik ruhunu akıtma o halde... Madem pürü paksın... Hayret bişey yahu...


"Agnostik tarafından Paz,

ATAAN -- 02.01.2011 - 12:08

"Agnostik tarafından Paz, 02/01/2011 - 13:59 tarihinde gönderildi.

Kaç kişisiniz ulan ? Ola ki dini inancın sağlam ben nerden bileceğim, o nerden bilecek ? Kimsin sen, kendini ayırdığın yerde mutluysan orada kal kardeşim gelip buralara pislik ruhunu akıtma o halde... Madem pürü paksın... Hayret bişey yahu..."


Ulan senin Babandir bu biiir..
Ikincisi sen yazilanlari anlayamayacak zeka düzeyindeysen git mercimek beyninle otellerde escort kiz reklamlari seyret müslümanlar bunu hangi ayete göre yapiyorlar diye düsün dur..Fazlasi seni aşar sonra bak kayişi siyirirsin tependen dumanlar cikar saga sola cemkirir durursun..


Yahu sürekli birileri için

Agnostik -- 02.01.2011 - 12:14

Yahu sürekli birileri için onlar "AHLAKSIZ" söyleminden sıkıldım.

Madem bizler ahlaksızız ne işin var bizim aramızda ?

Anladım sen ahlaklısın bizler değiliz ve bunun adı yaftalama değil...

Kardeşim demek ki DİN birşeylerin olması için yeterli değil...Veya ben şuyum ben buyum diyenleri de bileceğimiz için gene yeterli değil... Ben de bunu söylüyorum ... Senin kaz kafan bunu anladı mı?

Ne bileceğiz akşamları tacize çıkmadığını, söylesene ? Yanında mıyız ? Kuran'a biat eden adamdır söylemi yaparak adam olduğunu mu kabulleneceğiz ?

Kimsin sen söylesene ?

Madem kurana biat ettin ve herşeyi anladın o halde bilmen gereken ilk nedir ? Allah'a şirk koşmamak değil mi?

Ve sen şirk koşarak, birilerini yaftalarken, bir kesimi kötülerken ne yapıyorsun ? Bunu söyle bana...

Ne biliyorsun insanların hakkında... Onları kendinden ayırmak dışında ...


Belki bu hikaye sana

ATAAN -- 02.01.2011 - 12:21

Belki bu hikaye sana birseyler anlatir..

Sultan Murad Han o gün bir hoş"tur. Telaşeli görünür.

Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer.

Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil.

Veziriazam Siyavuş Paşa sorar:

- Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var?

-- Akşam garip bir rüya gördüm.

- Hayırdır inşallah?..

-- Hayır mı şer mi öğreneceğiz.

- Nasıl yani?

-- Hazırlan, dışarı çıkıyoruz.

Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki, padişah hâlâ gördügü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri, kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner Vefa'ya, Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Unkapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine batar, sorarlar;

-- Kimdir bu?

Ahali: - Aman hocam hiç bulaşma, derler.

Ayyaşın meyhusun biri işte!..

-- Nerden biliyorsunuz?

- Müsaade et de bilelim yani. Kırk yıllık komşumuz... Bir başkası tafsilata girer;

- Biliyor musunuz, der. Aslında iyi sanatkârdır.

Azaplar çarşısı'nda çalışır. Nalının hasını yapar...

Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nerde namlı mimli kadın varsa takar peşine.. Hele yaşlının biri çok öfkelidir.

- isterseniz komşulara sorun, der. Sorun bakalım onu bir cemaatte gören olmuş mu?.. Hasılı, mahalleli döner ardını gider. Bizim tedbili kiyafet mollalar kalırlar mı ortada!..

Tam vezir de toparlanıyordur ki, padişah keser yolunu :

-- Nereye?

- Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım.

-- Millet bu, çeker gider. Kimseye bir sey diyemem...

Ama biz gidemeyiz, şöyle veya böyle tebamızdır.

Defini tamamlamak gerek.

- İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden.

-- Olmaz, rüyadaki hikmeti çözemedik daha.

- Peki ne yapmamı emir buyurursunuz?

-- Mollalığa devam... Naaşı kaldırmalıyız en azından.

- Aman efendim, nasıl kaldırırız?

-- Basbayağı kaldırırız işte.

- Yapmayın, etmeyin sultanım, bunun yıkanması,paklanması var. Tekfini, telkini...

-- Merak etme ben beceririm.

Ama önce bir gasilhane bulmalıyız.

- Şurada bir mahalle mescidi var ama...

-- Olmaz, vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin?

- Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden...

-- Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur.

Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin.

Hadi yüklenelim... Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa... Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, naaş; ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur, aydınlanır alnında. Yüzü sâkilere benzemez. Hem manâlı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama, vezirin de keza... Mechul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine bir hayli vardır daha... Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır.

- Sultanım, der. Yanlış yapıyoruz galiba...

-- Nasıl yani?..

- Heyecana kapıldık, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir belki hanımı vardır, belki yetimleri?..

-- Doğru, öyle ya, neyse... Sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir, cüzüne, tesbihine döner, padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur. Nalıncının evini bulur.

Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir.

- Hakkını helal et evladım, der. Belli ki çok yorulmuşsun.

Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar...

Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, hatıralara dalar belki.

Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından...

- Biliyor musun oğlum? Diye dertli dertli söylenir...

Bizim efendi bir âlemdi, vesselam... Akşamlara kadar nalın yapar... Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin; elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya!..

-- Niye?

- Ümmeti Muhammed içmesin diye...

-- Hayret...

- Sonra, malum kadınların ücretlerini öder eve getirirdi.

Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım, derdi.

Öyleyse şimdi dinlemeniz gerek... O çeker gider, ben menkîbeler anlatırdım onlara... Mızraklı ilmihal.

Hucceti islam okurdum...

-- Bak sen! Millet ne sanıyor halbuki...

- Milletin ne sandığı umrunda değildi. Hoş, o hep uzak mescidlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki, derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli...

-- Öyle imam kaç tane kaldı şimdi?

- işte bu yüzden Nişancı'ya, Sofular'a uzanırdı ya...

Hatta bir gün; Bakasın efendi, dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek.inan cenazen kalacak ortada...

-- Doğru, öyle ya?..

- Kimseye zahmetim olmasın deyip, mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. iş mezarla bitiyor mu, dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın?

-- Peki o ne dedi?

- Önce uzun uzun güldü, sonra;

- Allah büyüktür hatun, dedi. Hem padişahın işi ne?


Başka yerde allahçılık

Agnostik -- 02.01.2011 - 12:23

Başka yerde allahçılık oyna... Son sözümdür...


"Agnostik tarafından Paz,

ATAAN -- 02.01.2011 - 12:25

"Agnostik tarafından Paz, 02/01/2011 - 14:14 tarihinde gönderildi.
Ve sen şirk koşarak, birilerini yaftalarken, bir kesimi kötülerken ne yapıyorsun ? Bunu söyle bana..."


Sirk kostugum tek bir satir göster bana..Gösteremezsen iftiraci durumuna kendi kendine düsmüs oluyorsun sanirim..Bana iftiraci dedi diye aglama sonra..


"Agnostik tarafından Paz,

ATAAN -- 02.01.2011 - 12:40

"Agnostik tarafından Paz, 02/01/2011 - 14:23 tarihinde gönderildi.

Başka yerde allahçılık oyna... Son sözümdür..."


Komiksin sen yaa..Bosuna vakit kaybisin..Okudugun hikayeden cikardigin sonuca bak: Allahcilik oynama..Gercekten komiksin..Sahsima hitaben mesaj yazmazsan sevinirim zira gercekten ugrasamayacagim seninle..Kendi haline biraktim seni :)


Korelasyon

XINTeorisyen -- 02.01.2011 - 12:47

Be bu yazıdaki ifade ve sıfatlarla hakaret arasında bir korelasyon göremedim.
Tabii ki hakaretin ne olduğu konusunda aynı fikirde isek, hakaret karşı tarafta olmadığı halde, bazı sıfatların karşı tarafıda rahatsız edecek şekilde ifade edilmesidir.
Tabii ki, hakaretin rahatsız edebilmesi için, karşı tarafın bu sıfatlar konusunda kendisine yeterince güvenmemesi yani hakaret edeni ciddiye almasıda gerekir.
Özellikle hakaret edene hak verir bir alt düşünceye sahip olursa hakaret edilen, sözkonusu tamlamalar rahatsızlık verebilir.
Aksi durumda sadece karşı tarafın ne düşündüğü hakkında bir fikre sahip olur. Bunların kişide karşılık bulup bulmamasına bağlı olarak, kişinin kendisi hakkında özeleştiri yapmasına sebep olabilir.
İşte Kur'an da hakaret olarak lanse edilen ifadeler inanmayanlara hakaret maksatlı olarak değil, belirli davranış kalıplarının şablon olarak kullanılarak analoji yapılmasından ibarettir.
Yoksa Allah yarattıklarına karşı merhametlidir. O rahman ve rahimdir, kendi yarattıkları Kafir de olsalar hakaret edilmek için yaratmamıştır.
Ayrıca HAŞA Allahın hakaret etmesi demek onda bir zaaf olduğunu düşündürdüğü için külliyen yanlış ve hatalıdır.
Çünkü hakaret eden kendi zaaf ve eksikliklerini karşı tarafa yönelterek kendini yükseltmek istemektedir.
Bu Allah için söz konusu olamayacağından hakaret hiç bir şekilde mümkün değildir.


Hosgeldiniz teorisyen..Cok

ATAAN -- 02.01.2011 - 12:51

Hosgeldiniz teorisyen..Cok güzel yazmissiniz ama keske yapmasaydiniz..Anlamak istemeyenlere hic birsey anlatamayacaginiz gibi birde hakaret yersiniz..Demedi demeyin sonra :)


Teşekkür ederim..

XINTeorisyen -- 02.01.2011 - 12:57

Hoşbulduk ATAAN teşekkür ederim ama yazıda belirttiğimi üzere anlamak istemeyenler değil zaten bizlerin muhatabı sonra gelip anlamak isteyenler; ayrıca hakaret yemekde sorun değil, bana yapışmaz.
Yazıda belirttiğim sebeplerden ötürü.... Rahatsız olmuyorum, bir insanı asıl üzen; beklemediği bir insandan , beklemediği bir davranış gördüğü zaman olandır.


:)

gamaro -- 02.01.2011 - 13:22

sapık, azgın, hayvan, akılsız... hakaret değil tabi, niyeymiş, çünkü tanrı hakaret etmezmiş, tanrının hakaret ettiğini düşünmek bile tanrıyı anlamadığımızın ispatıymış.. Tanrı kendi ağzıyla hayvan, sapık, ellerin kurusun vs. deyince hakaret veya beddua etmiş olmuyor yani.. ama kullarımı seviyorum derse sevmiş oluyor.. merhametliyim dediği zaman merhametli oluyor, rahimim dediği zaman rahim oluyor.. niye? çünkü bunlar tanrının sıfatları.. Peki kim söylüyor bu sıfatları? Onu da bizzat tanrı, yani kendisi.

Peki delikanlı adam ne yapar, delikanlılığın da sıfatları/özellikleri var mıdır?.. vardır tabi vardır.. Mesela eline diline beline sahip olur değil mi, merttir, namerde avuç açmaz, aman dilemez, adam satmaz, jurnal yapmaz.. peki ya bunlardan birini yaptı mı ne olur? işte o zaman derler ki adama; sen delikanlı değilmişsin demek ki, yazıklar olsun sana.

(yok ama yok.. delikanlımız diyor ki; hayvan da dedim, sapık da dedim, akılsız da dedim, ama bunlar hakaret değildir, çünkü delikanlılığın sıfatları arasında böyle şeyler yoktur, siz anlamamışsınız meseleyi, bıngıldağınız basmamış, halbuki ben severim, rahmanım rahimim.. Tanrı mı konuşuyor, insan mı? hele ahlakçılık filan mı, yok canım haşa, haşa...)


Delikanlı

XINTeorisyen -- 02.01.2011 - 13:47

Delikanlı sıfatı, insanlara ait bir sıfattır, Sevgili gamaro; ancak insanlara ait sıfatlar insani özelliklerle birlikte bir anlamı olan sıfatlardır. Yani insanların zaafları vardır. İnsanları dışarıdan göründükleri şekliyle değerlerlendirip, sıfatlarını bu davranışlarına göre biz belirleriz, ama Allah'ın sıfatları kesin ve mutlak öncüldür. onları bizler belirlemeyiz, biz onlara göre davranışları tarif ederiz.
Yani rahman ve rahim olduğunu fiilden dolayı bilmeyiz, önce rahman ve rahim olduğunu bilir ondan sonra fiilleri yani emir ve yasakları değerlendiririz.
Biz emir ve yasakların ne dediğine bakarak onun sıfatları konusunda bir sonuca varmayız. Bu sıfatlar mutlak gerçekliktir.
Ondan sonra Kur'an bu türden ifadeler kullanmışsa bunu bu sıfatların ışığında değerlendiririz. Hakaret olarak algılamak isterseniz o sözler hakarettir. Algılamazsanız, bir uyarı...Bir tanımlama...
Tanımlama kızılacak veya hakaret olarak telakki edilecek bir şey değildir. Bir insanın karakterini ve davranış kalıbını bir benzetme yaparak ifade etmek neden hakaret olsun ki...
Ayrıca bazen insanlara övgü içinde hayvanlara benzetirler, aslan gibi adam, tilki gibi kurnaz, kartal, şahin bakışlı, vb. vb. bunlar neden hakaret olmuyor acaba... ?

Margaret Tatcher 'a ithaf edilen bir söz var, duymuşsunuzdur.
"Hiç kimse ben izin vermediğim sürece bana hakaret edemez" diye..


ataan

gamaro -- 02.01.2011 - 13:48

"Gecip karsima, ben dün lezbiyendim bugün bisexsüelim diyebilecek kadar ahlakli ve erdemlisiniz.. (Cinsel sapikliklari ahlaki erdem olarak görüyorsaniz o ayri tabiki)"

Ey Ataan cahili.. ey ahlakçı guguk kuşu. Bak bir daha tekrarlıyorum, ey cahil ve ahlakçı guguk kuşu hukukçusu, şimdi iyi dinle; sen bunu dedin ya, o halde cinsel sapıklık ve ahlaksızlık olarak tanımladığın homoseksüellik veya biseksüelliğin bildiğin herhangi bir tıbbi disiplin bünyesinde bir hastalık, rahatsızlık, ya da tedavi gerektirecek bir durum olduğunu göstereceksin oldu mu? Artık dermatolojiden psikiyatriye, kalp damar cerrahisinden nörolojiye kadar yolun var, seç beğen al. Ama eğer yapamazsan, yani benim karşıma bir tane tıbbi tanı ve icd 10 koduyla bile gelemezsen, işte o zaman ben sana kendi saçtığın salyayı bi güzel yalatacağım huguk kuşu.

haben wir uns gut verstanden, oder dein türkisch ist genau so unfaehig wie dein deutsch?

yağmur yağıyor şimdi, misafirimi yolcu edicem. Gene gelirim tabi, daha karpuz kesicez.


"Ayrıca bazen insanlara

ben ve herkes -- 02.01.2011 - 13:58

"Ayrıca bazen insanlara övgü içinde hayvanlara benzetirler, aslan gibi adam, tilki gibi kurnaz, kartal, şahin bakışlı, vb. vb. bunlar neden hakaret olmuyor acaba... ?
"


Kurandaki ifadelerin bu manada olmadıklarında hemfikiriz en azından:)


ataan..

salihxyz1 -- 02.01.2011 - 18:44

ataan kardeşim, tuzu tam yaranın ortasına dökmüşsün... acı acı feryatlar kulakları sağır edecek...


Hakaret ne demek

açparantez -- 02.01.2011 - 19:52

"Ayrıca HAŞA Allahın hakaret etmesi demek onda bir zaaf olduğunu düşündürdüğü için külliyen yanlış ve hatalıdır."


Hakaret ne demek? Beddua bile eder...

)kapa parantez


Salih yavrum sen gerizekalı

gamaro -- 02.01.2011 - 20:18

Salih yavrum sen gerizekalı mısın? Az dur hele, şimdi seni araya alamayacağım.


Sayin/Sayine Gamaro, artik

ATAAN -- 03.01.2011 - 07:32

Sayin/Sayine Gamaro, artik hangisi uyarsa :)

Escinselligin psikolojik rahatsizliklar listesinden cikarilmasi Escinselligi mesru bir zemine tasimaya senin icin yeterli olabilir ancak benim icin yeterli degil..Escinselligi mesru ve muteber saymanin hic bir mantikli ve ahlaki yönü yoktur..Daha fazla yazmayim istersen sonra yag kacirip aleyhimde propaganda yapan konular aciyorsun..
Dinim konusunda saygisizligada katlanacaksin o zaman naralari nereye gitti..Cuvaldiz degdimi yandim anam diyip Din kültürü ve ahlak dersi konusu aciyorsunuz hemen..Cokta TINNNN..


Öğreneceksiniz koçum,

gamaro -- 03.01.2011 - 09:42

Öğreneceksiniz koçum, sizler de öğreneceksiniz.

Saygı, sevgi, sanat, estetik.

Sabredeceksiniz, keşfedeceksiniz, kırk kişi kırk gün kırk gece konuşsa siz 39'unda ve sadece dinleyeceksiniz.

Ne oldu bak elinde patladı işte kendi bomban? Yok ben aslında öyle yapmadıydım, yok ona misyoner demediydim, yok şuna kötü çalmadıydım, yok ötekini ahlaksız bilmediydim, yok tın, yok mın, ha ha ha.

Sen ve senin gibiler de öğrenecek. Zaten sevgili HoLA'nın da dediği gibi, bu mekanlar biraz da onun için var.


"ATAAN tarafından Paz,

ATAAN -- 03.01.2011 - 10:06

"ATAAN tarafından Paz, 02/01/2011 - 03:22 tarihinde gönderildi.

Gelelim Hristiyanlik konusuna, incil'in meal yani tercüme farkliligindan dogan bir farkliligindan bahsetmiyoruz..Incil'in asli degismistir..Insanliga verilen mesajlar degismistir kaldiki Incil'in Hristiyan din adamlarinca degistirildigi, uyarlandigini bilmeyen yoktur..Din hakkinda bilgisi olmayan bir insana bile sorsaniz Incili, Degistirilmis, tahrife ugramis bir din kitabi oldugunu söyler..Altini tekrar ciziyorum Incil'in türkce mealinden bahsetmiyorum, Incil'in orjinal metnindeki farkliliklardan bahsediyorum..Hristiyanligin Amentüsünden bahsedip duruyor orda yorumcu, iyide Hristiyanligin Amentüsünü bildiren kim? Allah mi? Hz.Isa mi? Yoksa dinler arasi diyalog zirvaliklariyla hristiyanlik propagandasi yapmak istiyen zihniyetmi? Sabahin 5 inde millet daha ise gitmeden misyonerler mesailerine basliyorlar burda..Insanlarin kandirilarak girmesinin saglandigi bir din haline gelmistir Hristiyanlik dini maalesef.."


Gamaro gercekten baydin valla, Yani biraz kalite olur insanda tartisirken..Sen iyice konuyu mahalle kavgasina, forumuda panayira cevirdin yani..Iyi tamam sen hakli ol ya valla billa sen hakli ol..
"Sabahin 5'inde millet ise gitmeden misyonerler mesailerine basliyorlar burda" derken ben yasadigim yer olan Almanya'yi kastediyorum..Janus isimli üyeyi degil..Kendisini böyle birseyle itham edemem, kendisinin böyle bir faaliyetini görmedim ki..Yani bu cümleyi Janus'a hitaben yazdigimi nasil cikariyorsun gercekten anlayisin harika..
Janus'u kastetsem direk ona hitaben söylerim..
Benim elimde bomba patlamaz, sen önce anlayisini düzelt yada biraz iyi niyetli olmayi dene..Bu cümlende kastedilen bir üyemi var diye sor ben cevap vereyim..Ben kivirmam..Arti özür diledigim üye söylediklerimden dolayi degil yanlis kisi oldugundan dolayiydi..Hep beraber hacli seferleri misali cullandiginiz icin kisiler karisti, bu yüzden özür dileme geregi duydum, kendisine haksizlik ettim..Dedigim gibi kisileri karistirmistim..Umarim kendisinin gönlünü almisimdir yaptigim haksizliktan dolayi..


Senin kırdığın ceviz

gamaro -- 03.01.2011 - 12:43

Senin kırdığın ceviz boyunu aştı ya.. Hadi neyse, ayrılacağını söylediğin için şimdilik cevap vermiyorum sana Ataan'cığım. Yok ama sen de salih kardeşin ya da onun üç bilinmeyenli dublörleri gibi zırt puırt çarkedip dönersen bakarız artık, hadi selametle.


ataan..

xyz -- 03.01.2011 - 13:32

Kardeş, eşcinselliği bir hastalık olarak görmek yanlış, ama bu yaşam tarzına bağlı gelişen komplikasyonlar sık sık rastlanıyor. Bazı bulaşıcı ve cerrahi hastalıklar bunların başında geliyor. Bazı aykırı yaşam tarzlarını hastalık adı vermek, o yaşam tarzlarını masumlaştırıyor olabilir değil mi..


Ahlakçılığa devam, çok

gamaro -- 03.01.2011 - 14:23

Ahlakçılığa devam, çok keyifli iştir zaten, o hasta bu cerrah ya. Konu ne oldu şimdi: bu kez de ahlaksız hastalıklar.

Heee, ama bunun arkası nedir onu da yazalım da.. ne de olsa bu cambazlarda numara bitmez.

Şimdi bu üç harfli şahsiyet diyor ki aslında, efenim bazı hastalıklar vardır, bunlar cinsel yolla geçer, insana mikrop taşır, mazallah cerrahi girişim bile lazım olabilir. Bak sen? Peki bu hastalıklar homoseksüellere mi özgü? Hayır efenim, deyim yerindeyse "sevişen herkese" özgü, yani ister homeoseksüel ol ister hetero, adı üstünde cinsel yolla bulaşan hastalık, yani sevişmek gerekiyo önce. Ama ayrışma da burda başlıyor zaten, çünkü xyz'nin sinsi istatistiki hesaplar eşliğinde nişangahına aldığı şey şu an için sadece homoseksüellik gibi görünse de, işin özü aslında daha başka. Mesela her an yeni bir "ahlaksızlık fetvası" daha yayınlayıp bu kez de birden fazla cinsel partner meselesini irdeleyebilir kendince. (Hani homolar ölünce toplum kurtulacaktı? Aman efendim hiç olur mu, şimdi de sırada "ahlaksız" heterolar var)

Bu böyle gider işte.. dur durak tanımaz. Artık evlilik öncesi cinsel ilişkimi dersin, bekaret mi, öpüşme mi, yoksa kızlık zarı, etek boyu, yok öyle oturulur mu, say say bitmez. Hatta evlenirsin yine bırakmazlar peşini, oral seks yapılır mı, mübah mıdır haram mı, hanıma nası yaklaşmak lazım önden mi arkadan mı, artık insanın kıçında uzayan tüyün rengine boyuna kadar rejisörlük yaparlar.

Gel xyz gel, topla gel, kırma gel. Nası diyodu Rapunzel; bana arkadaşının kıçını göster sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet evet, herşey halk sağlığı ve toplumu "mikroplardan" arındırma adına, dinime imanıma.

{Ha bu arada Ataan rahmetli oldu canım, ama belli de olmaz tabi, bakarsın o da rab İsa'ya özenip üç gün sonra tekrar dirilebilir. O zaman hoş beş edersiniz artık.}


TANRIYI RAKİBİN Mİ SANDIN

Misafir -- 26.08.2011 - 14:42

BOĞAZINA, NEFES BORUSUNA BİR ŞEY KAÇTIĞINDA GÖZLERİ DIŞARI FIRLAYACAKMIŞCASINA CANI AĞZINA GELDİĞİNDE ALLAHA HAKARET EDEN BU ZAVALLILAR GERÇEĞİ ANLAYACAKLARDIR


''Yasasin zalimler icin

kelidkışı -- 27.08.2011 - 10:38

''Yasasin zalimler icin cehennem!'' deniliyor ya hakketen oyle...
Aklima su kissa geldi nedense;

Birgun Resullah (SAS) Ashabi kiram ile beraber Mescidi serifte oturuken Cebrail (as) geldi, hz. Ebu Bekir'in bir saatlik ibadetinin yetmis yillik ibadet yerini tutar dedi. Resullah (sas) hic bir sey soylemedi, hz. Bilal'e (ra) Ebu Bekir'i cagirmasini soyledi. Haberi alan EbuBekir (ra) hemen yola cikti. Peygamber efendimiz onu karsilayip yanina oturtu.
-Evde ne yapiyordun ya EbuBekir? diye sordu O da;
-Hak Teala Cenneti ve Cehennemi yaratti.Her ikisinide dolduracagini vaad etti.Hak Tealadan vucudumu Cehennemi dolduracak kadar buyuk yapmasini diledim.Boylece hem Hak Tealanin takdiri yerine gelmis olur ,hemde butun insanlar Cehennem korkusundan kurtulur. cevabini verdi
Rabbim ashab-i kiramin sevgisini gonlumuze yerlestirip onlarin sefaatlerine bizleri ulastirsin insallah...
Ashabi boyle ise, Efendimiz (SAV)'i dusunun...

Yazik..


Bu kısas

xenix -- 27.08.2011 - 18:30

Bu kısasta diğer anlatılan peygamber hikayeleri gibi sahte. Şimdi kaynak sorsam, kelidkışı internette uydurulmuş yazılardan başka hiç bir kaynak gösteremeyecektir. Ne ayet, ne sahih hadis hatta geçtik sahihi şüpheli hadislerin arasında bile bulamayacaktır.

Ayrıca ben aynı kısasın Mevlana, Rabiha vs gibi versiyonlarını da dinledim.

xenix: Takiplerim


Bu kısasın kaynağını

oik0s -- 27.08.2011 - 19:39

Bu kısasın kaynağını falan geçin. Ne saçmalıyor bu kısas diye bi sorun.

Ebubekir isimli şahsın nasılolsa hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek palavra sıkıp haybeden kahraman olması 3 yaş zekalı insanlar için bir kısas olabilir.

Eee diye sormalı; N'omuş kim ölmüş ?

Ne ölen var, ne de olan bişeyler varsa yoksa laflardan ibaret bol palavra...


Gunlerden bir gun Keloglan

G Milat -- 27.08.2011 - 19:56

Gunlerden bir gun Keloglan yolda giderken koyun delisine rastlamis. Deli sormus: "Nereye gidiyorsun kel oglan keltos oglan?" Keloglan durmus, dusunmus ve su sozler agzindan dokuluvermis : " Cehennem var demisler bizim esege, o da insanlar yanmasin ben yanayim diyerek kendini feda edip oraya gitmis. Boylece hem Hak Teala'nin istedigi olur hem insanlik cehennem korkusundan kurtulur. Esege bakmaya gidiyorum! "

Insanlik icin kendini feda eden esegin hazin oykusu!!! Ibret alin bakiiiiiim :))))

Isteyenlere kaynak da gosterebilirim yaneeee :)*G Milat*


...bir gün peygamber

HoLa -- 27.08.2011 - 20:34

...bir gün peygamber efendimiz yolda giderkene...

Müthiş!


kelidkışı biraz da ridda

KaptanMosey -- 27.08.2011 - 21:29

kelidkışı biraz da ridda savaşlarından bahsetsene. Ebubekir'in Dünya'da cehennemi yaşattıklarından, yakarak idam ettirdiklerinden falan. Hiç duydun mu bu kıssaları sen, biraz araştır bakalım istersen.

Bırak bu sahte dilekleri, çok iri olsunmuş da bilmem neymiş de he canım he eksik olmasın.


Lafa gelince ashabı

gamaro -- 28.08.2011 - 07:48Lafa gelince ashabı böyleydi de şöyleydi de kumanti negri timidi vekütiğbihi.

Eee?

Halbuse ben kelidkışı'nın yerinde olsam derdim ki; yarabbim beni cehennemine al ve sonra öyle büyüt ki bedenimi, ne gamaro'ya yer kalsın orda ne kaptanmosey'e ne xenix'e ne oikOs'a filan, muhahahaha:))


Yaniliyosun xenix ben bunu

kelidkışı -- 28.08.2011 - 13:55

Yaniliyosun xenix ben bunu netten uydurulmus yazilardan almadim.. Sanada oyle bir kaynak gostermiyecegim..
Necip Fazil Kisakurek'in Peygamberimizin hayatini anlatan kitabinda bu kissa gecmisti ve aklima geldi.. Hadi bu sahih olmayabilir (ki oyle degildir) ama ashabi anlatan bir cok kissa var sahabilerin hepside sadakat ve teslimiyetin munteha noktasinda.. Merhametin mesafe mefhumunu asmis..
Peygamberimiz gelmeden once insanlardan bile asagi olan ama İslamiyeti kabulden sonra meleklerin bile ustunde olan insanlar..
Hangi insan yanlislarini kabul edip sonra eyvallah dogru budur iste basim gozum ustune diyebilir? Ve hayatinda bunu mukkemmel sekilde yasayabilir? Gururunu, kibrini birakipta kendi dogru bildigi yanlislarindan bu sekilde vazgecebilir?
İslam Onlara iyiligi, guzel ahlaki emretti Onlarda emre ittat etti...Hmm

xenix -- 30.08.2011 - 21:22

"Peygamberimiz gelmeden once insanlardan bile asagi olan ama İslamiyeti kabulden sonra meleklerin bile ustunde olan insanlar.."


Ben hiç birinin huyunun, geleneğinin, davranışının değiştiğini düşünmüyorum. Hepsi aynı. 7 sinde neyse 70 inde de o. Sadece Muhammed işte güçlenince biraz daha başka özellikleri ortaya çıkmış. 30 kaplan gücü falan.

İyilik ve güzel ahlak... O kadar belirsiz ki. İslam daha önce olmayan "yeni" olarak ne getirmiş ki?

xenix: Takiplerim


Kötü Söz Sahibine Aittir.

Kenan Bitlis -- 09.09.2011 - 15:34

Kötü Söz Sahibine Aittir. Teslim Almadan İade.
İade Edilecek Adres: Sonsuzluk Mah. Cennet Cad. Tanrılar Sok. Hoşgörü Dininin Tanrısına:)


off the record

gamaro -- 11.09.2011 - 20:14

Bence bu ifadeler off the record kayıtlardı. (neden olmasın?)

Yani rabbiyle habibi arasında ikisine özel ayetlerdi bunnar, ama teknik bi aksaklık oldu belki ve dışarı sızdı.

Kötü mü?

Yoo, bana sorarsanız normal karşılıyorum... Sen o kadar din gönder, habire bozulsun.. sonra bi daha gönder bi daha bozulsun, gene gönder gene bozulsun, e sadece din değil sinir de bozulur tabi. Ama kötü değil.. değil.. Hele ki off the record olma ihtimalimi masaya koyarsak hiç değil.

Canlı yayının başladığından habersiz bi spikerin la sittir et o haberi demesi ne diye kötü olsun ki şimdi? Ya da ne bileyim, içinizden mına koduumun ibnetoru deyip de telefona buyrun akif bey size nasıl yardımcı olabilirim diye çıktığınız hiç olmuyo mu yane?:) Hem kimdi o sahi, bi manken vardı.. Hah tamam, Pınar Altuğ:) Bi on sene kadar önceydi ama, yani bi kibar bi kibar... lakin olmaz şimdi bu kadar, şirincik programlar, beyfendi çok rica ediyorum siz buyrun önce aman efem hiç olur mu lütfen siz felan derken... Len ben erkek olsam o da karım olsa daha ilk gece atardım valla pencereden aşağı:)

Onun için bunlar bence gayet normal:)

Ama dedim ya, onu gönder bozulsun, bunu gönder bozulsun, e bi daha gönder yine aynı yine aynı...

La çanağına sıçtığımın embesilleri bu din de tutmadı bakar mısın e topunuzun ceddine koyiim diyicem ama neyse yav neyse ben bi daha gönderiim en iyisi... demiş olamaz mı tanrı?

Kur canım yeniden bağlantıyı..

Bzzzttt, eleman dağda hazır, 3...2...1

Yayındayız!

Dıttırı dııığğğnnn...

Oku, yaradanın adıyla oku..

...

(Az önceki sinirden eser var mı?)

:))))

Dedim ya, kesin off the record, kesin...

(Rabbiniz bana demediğini bırakmamış, ben de bi çimcik atttım çok mu?:)


Allam yau, bak o kadar

gamaro -- 17.09.2011 - 10:24

Allam yau, bak o kadar söylüyom ama inanmıyolar banaaaa!!

En çok kim inamıyo ya habibim?

Leheb var bi dene, en çok o inanmıyo..

Uiyyy, elleri kurusun o lehebin.

Off the record işte ne var?

He he:)


Allah ne güzel bir kitap

Misafir -- 09.10.2011 - 13:13

Allah ne güzel bir kitap indirmiş herşey gayet açık ve doğru.


saçmalayanlara cevap:)

siyah simsiyah -- 11.10.2011 - 20:25

arkadaş demişki Kur'anda kufur gecen kelimelere bak e baktım sıralamıssında hemencik buldunya bir dayanak kendi aklınca kotuleyeceksin yani yaradanıda şimdi oturup bunu başardıgınıda düşünüyorsundur kendince ama yanılıyorsun

bakalımm örneklerine

ENBİYÂ (98) : Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

ee bana burda laf gelmemiş ben ALLAH'tan başkasına kulluk etmem gocunmadım hacı ee başka

2.ci örneğe bakalım birde
Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir

ee ne var bunda ben bundanda gocunmadım salih amel işlersen cennet vaaad ediyor inkar edip dünya zevklerine dalarsan elbette cehennemin en dibinde yanacaksındır ben salih amel işleyip cennete gitmek istiyorum en azından ümit ediyorum acaba senin bir dayanağın varmı ölümden sonra? yoksa inancın yokmu öldükten sonra hersey bitiyormu diyorsun? ozaman ha hayvan olmuşssun ha insan farkedermi?:))

son birşey daha alıyıp örnekleriden sana daha fazla değerli vaktimi harcıyamıyacağım çunki bu ayet yeteri kadar acık

Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

sen sapıkmısın arkadaş?? ben inanıyorum sana ne? niye beni yolumdan döndürme çaban niye? neyi anlatmaya çalışıyorsun inananlara hakaret ediliyormu verdiğin örneklerde sen üstüne alın sen bu sözleri ben inanıyorum içim rahat her koyun kendi bacağından asılır demiş atalarımız senin bacağın bile yok sanırım:)


Bence

xenix -- 12.10.2011 - 06:33

Bence Allah'ın bir psikoloğa görünmesi gerekiyor. Onu fazlasıyla öfkeli, sinirli ve de küfürbaz buluyorum.

Varsa bile asla saygımı kazanamayacak. Benim saygımı kazanamayan bir varlık tanrı olsa ne olur olmasa ne olur...

xenix: Takiplerim


Din

Misafir -- 06.11.2011 - 14:40

"Bu ayetler indiğinde siz müslümanlara karşımı savaşıyordunuz da hakaretleri üzerinize alındınız?..
Ayetlerin ucundan, ortasindan, sonundan alinti yaparak anlamlar cikaramazsiniz."

Çevir kazı yanmasın be gülüm. Bunca ayet, sadece müslümanlara karşı savaşan dinsizlere mi hitap ediyor? Ayetlerdeki hitap ediş ifadelerine bakarsan, tüm dinsizlere hitap ettiği açıkça anlaşılıyor. Yok eğer sadece, müslümanlara karşı savaşan dinsizlere hitap ediyor diyorsan, müslümanlarla savaşmayan dinsizler için herhangi bir yaptırım veya aşağılama kuranda bulunmuyor demektir. ki o zaman da dinsizliğin allah katında bir sakıncası yoktur demek zorunda kalırsın. Bak şimdi:
MUHAMMED (12) : Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve HAYVANLARIN yediği gibi yerler.
Burdaki hayvan benzetmesinin tüm inkârcılara yönelik kullanıldığı ortadadır.
NAHL (105) : Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, YALANCILARIN ta kendileridir.
Ayrıca ayetleri sonundan, ortasından alıntılamak da ne demek? Kuranı olduğu gibi copy-paste yapmamızı beklemiyorsun heralde. Eğer konu bütünlüğüne uymayan bir alıntılama yapıldığını ve asıl anlamı saptırdığımızı iddia ediyorsan, getir diğer tamamlayıcı ayetleri ve cümleleri öyle konuş! Sonuç olarak, kuran dinsizlere hoşgörü gösteren bir kitap değildir.


Bakın. Yanlış

Misafir -- 08.11.2011 - 16:09

Bakın. Yanlış anlamışsınız.
1. Peygamberi'nin, Peygamber'in yakınlarının, öksüzlerin, yoksulların, yolcunundur..."
Bu ayete dikkat ediniz yoksullar yolcularda eklenmiş. Peyğamber zaten yoksullara kimsesizlere yardım ediyordu! Hz Muhammed(SAV) bazı kırallar gibi kendine saraylar inşa ettirmemiş. görülmemiş!

2. Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu..." (K. 10, Yunus Suresi, ayet 72.)
Bu ayette ise iman edenlerin kendisinden bir ücret istemiyor. Ganimet olarak ele geçirdiklerinden deniliyor. Bana Müslümanlardan olmam emr olundu deniliniyor bu oldukca dikkat çekici! Yani öksüzlere yardım etmem, yolda kalmışlardan el tutmam emr olundu deniliyor! Ganimet olarak ele geçirdiklerin payğambere vermelilerki oda yardım etsin.(Sonucda İslam devletini yönetiyordu). illada kendisine verin denilmiyor! zaten oksüzler, yolda kalanlar cümlesi var ayette.


ilahiyat vakfının

Misafir -- 17.11.2011 - 22:07

ilahiyat vakfının yayınladığı bir kitap ve sen bunun tarafsız olduğuna mı inanıyosun? şaka yapıyo olmalsın. sen inandığın şeyi destekleyen bişeyler aramışsın


Bir ateistin HAYVAN

doğrusöz -- 18.11.2011 - 06:46

Bir ateistin HAYVAN kelimesini bir hakaret olarak algılaması son derece ilginç.

Peki ama Charles Darwin hakkınızda ne diyordu?


Biri hakaret biri bilimsel.

xenix -- 18.11.2011 - 21:14

Biri hakaret biri bilimsel. Bilimsel olunca söyleyen de hayvan oluyor. Anladın mı şimdi aradaki farkı?

xenix: Takiplerim


Ah Ebubekir ah..Yukardaki

gamaro -- 13.01.2012 - 09:24

Ah Ebubekir ah..

Yukardaki mizahi dialogda kullanılan bir cümleye bakıp da ateist tahrif diyebiliyorsun ya.. Artık bilemiyorum tabi.. Cümle mi tahrif, onu çeviren mi ateist, ben mi unsur sen mi tahrik.... Aman neyse, senin için yeniden çekiyoruz tamam:)


-Stop stop stop stop!

-??

-Yau arkadaşıım, senaryoya bağlı kalsana!

-Ne dedim ki yau?..

-Elleri kurusun da ne demek, naapıyon sen kardeşim, domates mi kurutuyon, parmak mı gösteriyon, metinle oynama!

-... (sessizlik ve şaşkınlık içinde mırıldanır) sanki ben uydurdum o cümleyi amk..

-Evet baştan alıyoruz, kamera ?

-Kameralar açıda!

-Al oğlum geriye..

-X1..nibehel o nusuruk irelle, yyiU, oyımnanı o koç ne , ened ib rav beheL..X3..nani ama möyülyös radak o kab ,uay mallavvggggfışııığğğkk..tak-hazır!

-Işık ?

-Işık huzmesi açık!

-İnsin huzme..

-Huzme iniyor...

-Motor!

hırhırgrrr..gıırrhırrr...bıgghhrıırrrbgırrr...

-Allam yau, bak o kadar söylüyom ama inanmıyolar banaaaa!!

-En çok kim inamıyo ya habibim?

-Leheb var bi dene, en çok o inanmıyo..

-Uiyyy, iki eli iki gücü malı mülkü takadi iktidarı külli yok olup gitsin o Lehebin, bitirecem ben onu bitirecem bak gör sen!

...............Kestik!

sÜPer oldu valla, he he:)

tefsir bilgisi

suat -- 01.02.2012 - 13:58

yukarıda verilen ayetler din bilgisi açısından eksikleri olanları inançları sorgulamaya götürüyor. bana göre ayetler sadece tespitleri içerdiği gibi insanı diyer yaratıklardan üstün konuma koyuyor. üstün konumu destekleyen durum ise inançtır. dolayıısla inanç konuusnda takıntılı olanları konumlandırıyor.

inançları sorgularken ayetleri sure içinde bütünlük ve vahiy tarihlerini de dikkate alarak okumalıyız


inansan bir dert inanmasan

sucu -- 01.02.2012 - 14:38

inansan bir dert inanmasan bir dert : ) yaşamayan insan inanç sistemi geliştirip ona inanır. yaşayan insan ise, sadece ihtiyacı olanı içersine hazmeder, adına inanmak denilen halde dahildir, valla neye inanıp inanmadığımı bilmiyorum, çok da önemli değil ama ne denmişse böyle olduğum ve bu hakaretler banada yakışacak olursa, Mühendis in allah belasını versin :D eşşekoğlu eşşek küfürünü babamın bana demesi gibi yahuu: )

Ben seviyorum, adınınne olduğu ya da benmiyim, o mu bu mu şu mu olduğunu önemsemeden. misss balll balllll:D


allah insanlara

Misafir -- 06.02.2012 - 16:01

allah insanlara anlıyacağı şekilde yaklaşıyor ... gönül tekinin anlattıklarından bu çıkıyor .. şoka falan girmeye gerek yok ...


Kur'an-ı Kerim'i anlamak istediğine inandığım Golem arkadaşımıza

Misafir -- 04.04.2012 - 11:47

Söyleyeceğim kelimelerden alınmaman dileğiyle;

Kur'an-ı Kerim'den bu ayetleri seçip buraya yazdığına göre çoğu kısmını okudun diye tahmin ediyorum. Peki genel olarak okuduklarından uygulayıp da mutsuzluk, felaket, huzursuzluk yaşadığın oldu mu ? Sen bunları seçip koymuşsun ben sana hepsini teker teker açıklayayım çok bildiğimi sanma herkes kadar bende ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM ve bir Müslümana yakışır şekilde ve bir Müslümanın bildiği kadarıyla cevaplandırmaya çalışacağım.

Yalancıyı örnek göstermişsin: Etrafındaki Müslümanlara sor ( Müslüman arkadaşın var olduğunu varsayarak ) bir Müslüman yalan söylerse, karşısındaki insanı çıkar amaçlı kandırmaya teşebbüs ederse veyahut ettiyse o yalanının karşılığında çektiği cezayı sor. Yalanı ortaya çıkmıştır ve bulunduğu durumdan daha kötü duruma düşmüştür. Yalan kul hakkına girmektir ve bir başkasının hakkına gasp etmek ( Kur'an-ı Kerim'i iyi göstermediğine göre ahirete de inanmadığı düşünerek ) bu dünyada da bildiğin gibi cezası vardır.

Azgınlığı örnek göstermişsin: Evli insanların eşlerini aldatması ne kadar doğru ? ( Bak sana Kur'an-ı Kerim'i doğrulayarak değil aynı zamanda dünya üzerinden örnekler göstererek cevaplandırıyorum ne kadar büyük bir kitabımızın olduğunu anlaman için ! ) Azgınlık ve aldatma insanları felakete götürür. Aile yıkar.


Sapığı örnek göstermişsin: Bir kız kardeşin varsay veyahut evlisin hanımını düşün. Sapık insanlar bu sevdiğin insanlara zarar verse buna göz yumabilir misin ? ki göz yumabilmen için duygusuz vahşi bir insan olman gerekiyor...


Odunu örnek göstermişsin: Odun kelimesini hakaret olarak algılaman açıkçası garibime gitti. Kitabımızı karalamak için bu makul kelimeyi bile kötü göstermeye çalışman niyetinin ne olduğunun açık ispatı.


Akılsızı örnek göstermişsin: ( 2 tane örnek ayet göstermişsin ve 2. sinde namaz kılanlarla alay edenleri savunduğun belli. İbadete saygının olmadığını da açığa vurdun hadi hayırlısı. ) Yüce Allah (c.c) insanları diğer canlılardan farklı kılabilmek için akıl gibi üstün bir nitelik kazandırmış. Biz bunu kullanalım diye. Aklını kullanmadan hareket eden insanlarla arkadaşlık edebiliyorsan eğer buna sözüm yok...


Kafiri örnek göstermişsin ve açıklama getirmişsin: Yüce Allah (c.c) sana ve herkese '' Sizler inancınızı yaşayıp yaşamamak konusunda özgürsünüz '' demiştir. Allah (c.c) ye inanmayan ve iman etmeyen insanların durumlarını görmek istesen zaten görürsün. Kafir kelimesini insanlara zulmeden, vahşet gerçekleştiren, kötülük yapan insanlar için kullanmıştır ki bunları yapanlar senin ailene yapsa sen nasıl yakıştırmalar yapardın bir düşün istersen? Belki de başına geldiğince anlarsın bunu...


Başka inançlara saygı: Allah (c.c) demiyor ki diğer dinden olanlara saygısızlık yapın, onlara kötü davranın, onlara hiç hak tanımayın. Kendi düşüncelerine bağlayarak yargıladığın için diğer dinden olanlara hakaret ediliyor sanıyorsun. Ama şu an gördüğün gibi Orta Doğu ya bakmanı tavsiye ederim. Kimler neden zulmediyor ??? Baktığın zaman anlayacağın şeyler olacaktır.

Diyorsun ki tehdit var: Bunu örnek göstermene de ancak gülerim. Sadece şu yazsaydı '' Vahşet yapmayın. Kötü birşeydir '' Sence kaç insan korkar ve yapmazdı ? Allah (c.c) bizlere neden yapılmaması gerektiğini ve yaparsanız bu cezaları çekersiniz diyeren caydırıcı olmasını sağlamıştır.

Golem kardeşim; Bu yazımı okuduktan sonra hemen cevap vermemeni rica ediyorum. Yazdıklarımı iyice irdelemeni ve aklını kullanarak doğruluk paylarını dünya üzerindeki olaylara bağlayarak da düşünmeni istiyor doğru yolu bulmanı temenni ediyorum. İnsanoğlu sorgulamadan doğruyu bulamaz. Sorgulayacaksın elbet ama sorgularken çamur atmayacaksın ki izi kalmasın... Hayırlı günler...


Sinirlenmek komik bişey,

gamaro -- 04.04.2012 - 18:10

Sinirlenmek komik bişey, sanki.

Daha doğrusu geçmişi anımsayınca, eskiye bakınca, karşılaşınca, hatırlayınca..

Ben baktım misal (yukarda)

Komik geldi valla, koçum moçum:)

Lakin tanrı sinirli hala.

Hayvan, sapık, odun, modun..

Komik mi peki?

Değil.

Çünkü dedim ya..

Geriye dönüp bakmaca...

Ama işte münezzeh olunca.

:)


Evet, bunları bir hakaret

Mono -- 02.08.2012 - 10:39

Evet, bunları bir hakaret olarak algılıyorum.


İNANMAYANLARA KURANDAKİ HAKARETLER

kemal polat -- 07.12.2012 - 15:00

sen önce ilmini bi söyle hangi eğitimlerden geçtiğini ve kanıtını göster sonra ordan aldığın 2 satırlık ayetlerle açıklama yap

sen belliki o kullandığın saçma sapan tek gözle illimunatiye inanan sapıklardansın

senin böyle bir konu açman için kendini tanıt neysin necisin senin gibiler cımbız kullanmayı iyi bilir işine gelmeyeni çeker " allah azze ve cellenin laneti üzerine olsun"

sana tek bir soru " ya biz düşüncemizde haklıysak ve allah azze ve celle gerçekten varsa?" bizim kazancımız ne senin kaybın ne hesap yap yaz


Doğal olan, doğada çokça

Misafir -- 20.02.2013 - 00:54

Doğal olan, doğada çokça rastlanan eşcinsellere de (yani bir gruba) hakaret de edilir. Muhammet'in kitabı Kuran Avrupa'da yargılanır bu gidişle; yasaklanır da.


Aynen Öyle Bunlar

-- 28.11.2013 - 09:29

Aynen Öyle Bunlar Uyarıdır. Makarnaya Mı Puta Tapın. Ama Muhakkak ki Doğru Yol İslam'dır.


öncelikle kimse Allah'ı

-- 24.12.2013 - 17:51

öncelikle kimse Allah'ı herhangi bir tahta çıkarmadı.Sonra da sen arapçayı öğrenir de okursan kuranı hem çok büyük sevap kazanırsın hem de kuranı öğrenmek o kadarda zor değil allah her öğrenmek isteyene yardım eder sen yeter ki iste kuranın ilk ayeti oku yani arapça adıyla İkra.bu sana inşallah birşey ifade ediyordur.


ehlini helaldir na ehle

sanalmanik -- 11.08.2014 - 13:08

ehlini helaldir
na ehle haram
biz içeriz bize yoktur vebali;
harabi


Allah var diyenler

-- 02.01.2015 - 14:38

Allah var diyenler üzerinden konuşalım buradaki geçen BÜTÜN DÜŞÜNCELERİN mimarı Allahtır...
Allah yoktur diyenler üzerinden konuşursak...buradaki BÜTÜN DÜŞÜNCELER, BÜTÜN İNANÇLAR İHTİYAÇTAN ÖTE DEĞİLDİR...

buradan sonuç olarak Allah olmak zorunda yoksa hepimiz boku yeriz...


sizin inandığınız

BALDIRAN -- 06.02.2015 - 15:05

sizin inandığınız bilim:" insan tabanına basan memeli hayvanlar gurubuna girer" derken hiç itirazınız yok. " bilim öyle derse öyledir" diyip geçiyorsunuz. yani burada bir hakaret görmüyorsunuz.
kur an ise: insanı en mükemmel bir şekilde yarattık, sonra onları -iman edip salih ameller işleyenler dışında- aşağıların aşağısına attık" diyor.
yani hayvan veya aşağısı olmak insanın kendi elindedir.


Her gelene aynı şeyi

xenix -- 07.02.2015 - 15:07

Her gelene aynı şeyi yazmak gerekiyor sanırım. Yukarıdaki yorumlarda da aynı şeyi sormuştu aynı zihniyet. Ona farklı cevap vermiştim sana da farklı cevap vereyim.

Biri sınıflandırmadır, biri hakaret. Aradaki farkı anlayabildiğin zaman tekrar yaz.


kur an ise: insanı en

denge -- 12.02.2015 - 20:25

kur an ise: insanı en mükemmel bir şekilde yarattık, sonra onları -iman edip salih ameller işleyenler dışında- aşağıların aşağısına attık" diyor.
görüyoruz islam coğrafyasında iman edip salih amel işleyen mükemmel yaratılmışları.


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -